İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; insan ömrünün uzaması ile yaşlanan toplumumuzda yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak yaşlıların çok yönlü sorunlarını ele almak, toplumda farkındalık oluşturmak ve çözüm üretimine katkıda bulunmak, araştırmalar yapmak ve eğitim etkinliklerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki geriatri alanı ile ilgili tüm birimlerle işbirliği yaparak yaşlanma süreci ile ilgili konularda çok yönlü bilimsel araştırmaları, uygulamaları ve eğitim faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek.

b) Yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak.

c) Yaşlılık sürecinde görülme sıklığı artan hastalıklar konusunda epidemiyolojik araştırmaları planlamak ve yürütmek.

ç) Yaşlılarda sık görülen hastalıklarda erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesine, güncel takip, tedavi ve bakım planlarının yapılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, yaşlıların yaşam kalitesinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sunan geriatrik rehabilitasyon merkezini kurmak ve yürütülen çalışmaları planlamak.

e) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlanmayı geciktirme kapsamında toplumun her kesimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla, vakıf ve derneklerle işbirliği içinde amaç ve etkinliklerine uygun proje, araştırma ve incelemeler yapmak.

g) Toplumun yaşlı bireylerine yönelik olarak sağlık ve sosyal alanlarda, devlet politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurslar düzenleyerek bilgi ve düşünce paylaşımını gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak.

h) Üniversite toplum bütünleşmesinin bir boyutu olarak yaşlılara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ı) Yaşlılık döneminin önemini vurgulayan yazılı, sözel ve görsel yayınlar yapmak suretiyle geniş kitlelere ulaşmak, yazılı ve görsel basında konuya ilişkin farkındalığın oluşması yönünde çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmek için Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür gerektiğinde Rektörün onayı ile yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Kesintisiz altı aydan fazla olmamak üzere Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün belirlediği bir müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Kurulu toplantıya çağırmak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

e) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektöre sunmak.

ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektörlükçe talep edildiğinde Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin diğer idari işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en fazla altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata uygun olarak daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için gerek görüldüğünde çalışma gruplarını oluşturmak, görevlerini düzenlemek.

c) Merkez elemanlarının geriatri alanındaki araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki proje ve benzeri taleplerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

d) Rektöre sunulmak üzere Merkezin bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili deneyimi bulunan Üniversite içi veya dışı uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak en az bir kere Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar, davete katılmış üyelerle salt çoğunluk aranmadan yapılır. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.