Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Ceza Koşulu • Takas • Alacağın Devri

OLAY

“Yüklenici şirket (Y) ile alt yüklenici şirket (AY) arasında 01.06.2018 tarihli bir eser sözleşmesi akdedilmiştir. Davacı şirket yüklenici; davalı şirket ise alt yüklenicidir. İşin konusu, sözleşmenin 1. maddesinde açıklanmış olup; 4.500 takım 7 raflı çelik raf imalâtı ve montajı işinin yapımını davalı alt yüklenici, sözleşmedeki koşullarla yüklenmiştir. Yanlar arasındaki sözleşmenin 2. maddesi hükmü “Y tarafından montaj mahallinin hazır olduğunun yazılı olarak bildirilmesini takiben 20 (yirmi) günlük montaj süresi de dikkate alınarak montajlı olarak AY tarafından teslim edilecektir.” hükmünü içermektedir. İşin gecikmesi halinde ise, dava dışı iş sahibi ile davacı yüklenici arasında yapılan sözleşmenin eki olan idari şartnamenin 53.1. maddesi hükmünde kararlaştırılmış olduğu üzere; gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin on binde altı oranındaki gecikme cezasının, iş sahibince yüklenici davacıya uygulanması ve ceza koşulunun uygulanmasında davalı alt yüklenicinin kusurunun bulunması durumunda davalıya yansıtılacağı Y ve AY arasındaki sözleşmenin 4. maddesi hükmünde kararlaştırılmıştır.” (15. HD., E. 2012/5483 K. 2013/4240 T. 27.6.2013)

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.