Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2020 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1 2019 yılı için belirlenen rakamlar, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerlenmiş tutarlara yeniden değerleme oranının (%23,73) uygulanması sonucu bulunan rakamların tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin Kurulumuz düzenlemeleri kapsamında yer alan ve Kurulumuzca 2019 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutulan rakamsal tutarlar ise yeniden değerleme oranı olan %23,73’ün %20 sinin (4.746) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. 2020 yılı için belirlenen rakamlar, 2019 yılı asgari özsermaye rakamlarına, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının (%22,58) %20’sinin (%4,516) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır.

2 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3 sayılı Tebliğ) yayım tarihi olan 31.08.2019’da yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in yayımı tarihinde Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşlarına asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünü düzenleyen 4/1-ç maddesine uyum sağlamaları için 01.01.2021 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır.2020 yılı içinde yapılacak yetkilendirilme başvuruları için 1.000.000 TL asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünün sağlanmış olması şartının Kurulumuzca aranacağı tabiidir. Yine, III-63.2 sayılı Tebliğ’in 4/3 maddesi uyarınca, 2020 yılını izleyen yıllarda yapılacak yetkilendirilme başvuruları için söz konusu tutarın yeniden değerlemeye konu edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.

3 Mülga Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ)’in 4’üncü maddesi uyarınca 2018 yılı için, 2017 yılı tutarına yeniden değerleme oranının (%14.47) uygulanması sonucu bulunan rakamın tama iblağ edilmiş tutarıdır.

4 Mülga Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ’in 4’üncü maddesi uyarınca 2019 yılı için, 2018 yılı tutarına yeniden değerleme oranının (%23.73) uygulanması sonucu bulunan rakamın tama iblağ edilmiş tutarıdır.

5 Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği yürürlükten kaldıran III-62.3 Tebliği’nin 4/1-ç maddesi uyarınca asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğü tutarı, 2019 yılı tutarına yeniden değerleme oranının uygulanması ile ulaşılacak tutardan bağımsız olarak 1.000.000 TL’dir.

6 Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 06.12.2019 tarihli yüklenim tutarlarının 2019 yılı seviyesinde tutulması talebinin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yüklenim tutarlarının ve ilgili düzenlemede bu tutarlar ile ilişkili olarak belirlenen diğer tutarların yeniden değerleme oranı yerine daha düşük bir oran ile artırılmasının makul olacağı değerlendirilmiştir.

7 Bkz. Dipnot 5

8 Bkz. Dipnot 5

9 %22,58 oranı ile yapılan hesaplama sonucunda küsuratlı tutarların bulunması nedeniyle yuvarlama işlemi yapılmıştır.

10 Bkz. Dipnot 8

11 %22,58 oranı ile yapılan hesaplama sonucunda küsuratlı tutarların bulunması nedeniyle yuvarlama işlemi yapılmış ve ilgili Tebliğ’de belirlenen iki tutar arasındaki oran korunmuştur.

12 %22,58 oranı ile yapılan hesaplama sonucunda küsuratlı tutarların bulunması nedeniyle yuvarlama işlemi yapılmıştır.

13 Bkz. Dipnot 11

14 Bkz. Dipnot 11

15 Bkz. Dipnot 11

16 Bkz. Dipnot 11

17 10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II-15.1-a sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile anılan maddede önceki yıllarda 50.000 ve 100.000 TL olan sınırlar 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.

18 Geçmiş yıllardaki uygulamanın korunması uygun görülmüştür.

19 Bkz. Dipnot 17

20 Kurulumuzun portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin tebliğlerinde, tebliğlerde yer alan tutarların her yıl Kurulumuzca yeniden belirlenebileceği düzenlenmekle birlikte, değerleme oranına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda, söz konusu kolektif yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin teşvik edilebilmesi amacıyla anılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 2013-2015 yıllarından 2019 yılına kadar sözkonusu tutarlar yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. Bu defa, 2020 yılı için portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsüratlı rakamlardan da kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %22,58 yerine %20 oranı kullanılmıştır. Kurulumuz faaliyet alanı kapsamındaki girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili olarak söz konusu alanlardaki mevcut düzenlemelerin göreceli olarak yeni olması sebebiyle bu alanların potansiyel gelişme imkânının bulunduğu, dolayısıyla ülkemizdeki kurumsal yatırımcı tabanının genişlemesine katkı sağlayabileceği ve ilgili düzenlemelerde yeniden değerleme yapılmasının zorunlu tutulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde Kurulumuz tebliğlerinde yer alan tutarların bu aşamada artırılmayarak 2020 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulmamasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

21 Potansiyel Gelişme İmkânı bulunması sebebiyle yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır.

22 Bkz. Dipnot 20

23 Bkz. Dipnot 20

24 Bkz. Dipnot 20

25 Bkz. Dipnot 20

26 Bkz. Dipnot 20

27 Bkz. Dipnot 20