İndeks:

1 2 G1 3 4
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı âmme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

MADDE 2

Aynı kanunun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 60

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hâkimi tarafından verilir.

Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.

İcra tetkik mercii hâkimi tarafından verilen hapsen tazyik kararları her türlü harc ve resimden muaftır.

GEÇİCİ MADDE

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mer’i 60 ıncı maddeye göre en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatın tasdiki ile tekemmül etmiş ve henüz infazına başlanmamış olan kararlar değişik 60 ıncı maddeye göre yeniden alınır. İnfazına başlanmış olanların infazı durdurulur.

MADDE 3

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.