İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 344 ncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.

MADDE 2

Aynı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdar, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.

MADDE 3

Aynı Kanunun 51 inci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 3 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

Gecikme zammı 100 liradan az olamaz.

MADDE 4

Aynı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, hacizde haczin tatbik edildiği, teminat istenmesi halinde teminatın alındığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.

MADDE 5

Aynı Kanunun 53 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız % 10 gecikme zammı uygulanır.

MADDE 6

Aynı Kanunun 59 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Köylerde mal bildirimi, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler dışında kalan amme borçları için köy muhtarlığına da yapılabilir.

MADDE 7

Aynı Kanunun 65 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu yerlerde gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler için muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya o mahallin en büyük mal memuru yetkilidir.

MADDE 8

Aynı Kanunun 70 nci maddesinin 12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 13 ncü bent eklenmiştir.

12. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,

13. 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar.

MADDE 9

Aynı Kanunun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kısmen haczedilebilen gelirler

MADDE 71

Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.

Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.

MADDE 10

Aynı Kanunun 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin

MADDE 106

Yapılan takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 2 500 liraya kadar (2 500 lira dahil) amme alacakları, amme idarelerinde terkin selahiyetini haiz olanlar tarafından terkin olunur.

Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler.

MADDE 11

Bu Kanun 1/1/1981 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.