İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bankalarca tahsil edilen paraların T. C. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7 gündür.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere bankalar itibariyle farklı süreler tayin etmeye yetkilidir.

Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T. C. Merkez Bankasına aktarmadıkları takdirde, söz konusu kamu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir.

Bankaların tahsilatı yapan şube müdürleri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T. C. Merkez Bankasına aktarılmasından sorumludurlar.

Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10'u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur.

MADDE 2

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çeklerde tanzim tarihi

MADDE 43

Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.

MADDE 3

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır.

MADDE 4

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Vergi cüzdanları

MADDE 45

Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenir.

Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler hakkında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespitte Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Diğer amme idareleri, alacaklarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanılış tarzında değişiklik yapabilirler.

Vergi cüzdanı mükelleflere bedeli karşılığında verilir.

Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler tahsil daireleri tarafından, tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri, postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar damga vergisinden muaftır.

MADDE 5

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Amme alacağının ödendiği, selahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen makbuzlar ile tahsil daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir.

MADDE 6

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir.

Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.

MADDE 7

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gecikme zammı, nispet ve hesabı

MADDE 51

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 4 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

Gecikme zammı 500 liradan az olamaz.

Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.

MADDE 8

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler

MADDE 52

Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.

Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.

Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.

MADDE 9

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6

Bu Kanunun değişik 51 ve 52 nci madde hükümleri, 1/3/1984 tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş amme alacakları hakkında da 1/3/1984 tarihinden itibaren uygulanır.

MADDE 10

Bu Kanun 1/3/1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 11

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.