Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Bu Yönetmelik kapsamında verilen bir belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hükümsüz kılınmasını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Etalon: Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip olunan imkânlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerini,

ç) Geçersiz sayılma: Vize işlemleri yapılmayan bir belgenin vizesi yapılıncaya kadar veya yetki belgesine haiz kişinin iş yerini değiştirmesini müteakip yeni belge düzenleninceye kadar belgenin hükümsüz kılınmasını,

d) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

e) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,

f) İşyeri: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı yerleri,

g) İşyeri uygunluk belgesi: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı iş yerleri için verilen belgeyi,

ğ) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

h) Laboratuvar: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş veya aynı standardın 4.1 Kuruluş, 4.13 Kayıtların kontrolü, 5.2 Personel, 5.3 Yerleşim ve çevre şartları, 5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması, 5.5 Cihazlar, 5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği ve 5.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi maddelerine uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü tarafından raporlandırılmış laboratuvarı,

ı) Yetki belgesi: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapan kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6

(1) Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişiler, işyerlerinde tamir ve ayar hizmetlerini yaptığı ölçü aletleriyle ilgili 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen laboratuvarlardan alınmış kalibrasyon sertifikasına sahip yeterli miktarda etalon ile ekipmanı bulundurmak ve bunların işyerine ait olduğunu belgelendirmek zorundadır. Kalibrasyon sertifikasının Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen bir laboratuvardan alınması durumunda, söz konusu laboratuvarın belgelendirildiğine dair Türk Standartları Enstitüsü raporunun kalibrasyon sertifikası ile birlikte il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

(2) Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında bulunan etalonların kalibrasyonları ile ilgili hususlar 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG/2005/20) hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(3) Etalonların kalibrasyonlarının süresi, kalibrasyon sertifikasında aksine bir ifade bulunmadığı sürece en fazla 3 yıldır. Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında kullanılan etalonlar için de bu hüküm uygulanır. Gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında kullanılan sonic noddler gibi stabil olan, kullanım ve çevre şartlarından fazla etkilenmeyen etalon ve ekipmanların kalibrasyon süresi Bakanlığın uygun görmesi halinde uzatılabilir, ancak bu süre on yılı aşamaz.

(4) Akaryakıt sayaçlarının tamir ve ayarında kullanılan 50 L üzerindeki hacme sahip ölçeklerin kalibrasyonlarının yaptırılmasını müteakip, il müdürlüğü tarafından damgalanması gerekmektedir.

(5) Kullanılan kalibrasyon belgelerinin, etalonların ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olduğunu belirtmesi gerekir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlük ve il müdürlüklerinde ölçüler ve ayar işlerinde en az iki yıl süre ile çalışanlara talep etmeleri halinde çalıştığı tarihlerde yürürlükte mevzuatı bulunan ölçü aletleri kapsamında hizmet vermek üzere Genel Müdürlükçe yetki belgesi verilir. En az iki yıl süre ile ölçüler ve ayar işlerinde çalışan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurlarına da talep etmeleri halinde çalıştığı tarihlerde yürürlükte mevzuatı bulunan ve kendi yetkileri kapsamındaki ölçü aletlerinin tamir ve ayarları için il müdürlüklerince yetki belgesi verilir.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “Geçersiz duruma düşen belgeler, vizesi yapılmasını müteakip tekrar geçerli hale gelir.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yetki belgesine sahip bir kişinin çalıştığı iş yerini değiştirmesi durumunda, belgesi geçersiz sayılır. Yeniden belge düzenlenmesi halinde söz konusu belge, ilk verilişteki mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenlenir.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili yazılı olarak uyarılır ve aykırılığın giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi askıya alınır.”

“(4) Birinci fıkrada tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

“(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Beş yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde kararın il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.”

“(6) Tamir ve ayarı yapılan ve geçici olarak damgalanması gereken ölçü aletini damgalamayan yetki belgesi sahibi kişiler yazılı olarak uyarılır. Tekerrürü halinde yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

“(7) Tamir sonrası geçici damgaya ihtiyaç duyulmayan ölçü aletlerinin tamir sonrası muayene müracaat sorumluluğu, ilgili mevzuatında aksi bir hüküm bulunmadığı sürece tamirini yapan yetki belgesi sahibine aittir. Tamir ve ayarını yaptığı ölçü aletinin muayene ve damgalama işlemini yaptırmadan sahiplerine teslim eden yetki belgesi sahibi kişiler yazılı olarak uyarılır. Tekerrürü halinde yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

“(8) Tamir ve ayar yetki belgesine sahip kişi, tamir ettiği ölçü aletinin tip onayı değişikliğine sebebiyet verecek herhangi bir işlemde bulunamaz. Bu şekilde davranan yetki belgesi sahibi kişiler yazılı olarak uyarılır. Tekerrürü halinde yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

MADDE 6

Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/5/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7

Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.