Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “(Jandarma dahil)” ve “(Sahil Güvenlik dahil)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

211 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Askeri kurum: Kıta ve karargah anlamı dışında kalan okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, tersane, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkillerdir.”

MADDE 3

211 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19

Astlar, üniformalı veya üniformasız asker amirleri ile sivil amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 4

211 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “askerî hastanelere” ibaresi “Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5

211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6

211 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7

211 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “astsubay hazırlama ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8

211 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığı kadrolarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 nci maddesine “hava taşıtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve zırhlı ambulanslar ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10

23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 5 inci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B) Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına dahil askeri sanatkarlar, memurlar ve sanatkar astsubaylarla sivil sanatkarlar kadrolarında çalıştırılacaklardan ehliyetleri tasvip olunacak er ve erbaşların harçlıkları,”

MADDE 11

257 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makineleri operatörü er ve erbaşlarına ayda 90 lirayı geçmemek üzere;”

MADDE 12

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “Kuvvet Harp Akademileri” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13

926 sayılı Kanunun mülga 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 13

Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin lisans ve lisansüstü eğitime gönderilmeleri ile askeri eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 14

926 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15

926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ve Genelkurmay Başkanının” ibaresi “üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16

926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kuvvet komutanlıklarınca, her yıl subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Milli Savunma Bakanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.

h) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutanlıklarının da görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir.”

MADDE 17

926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Subaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.

Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.”

MADDE 18

926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “jandarma, sahil güvenlik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19

926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Kuvvet Komutanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20

926 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi “Kuvvet Komutanlıklarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21

926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

“c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.

Değişiklik yapılan tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral-oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca saptanır.

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general-amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen general-amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci maddenin (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri gözetilerek ve Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.”

“d) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general-amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47’ye kadar artırılabilir.

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general-amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.”

“i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler.

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.”

“j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı üçten fazla olamaz.

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edilebilirler.

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılır.”

MADDE 22

926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23

926 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulları,”

“c) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarıdır.”

MADDE 24

926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin önlisans eğitimine gönderilmeleri ile askeri eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 25

926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26

926 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Astsubaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.

Rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.”

MADDE 27

926 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 89

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.”

MADDE 28

926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29

926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30

926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde öğrenim görenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.”

“d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülük süresi üç yıl daha uzatılır.”

“g) Yükümlülük sürelerinin bu madde hükümlerine göre uzatılan kısmı toplamı 8 yılı geçemez.”

MADDE 31

926 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32

926 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının” ibaresi “ilgili kuvvet komutanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33

926 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34

926 sayılı Kanunun 120 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “kuvvet komutanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35

926 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) General ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak müşterek kararla,

c) Kuvvet Komutanlarının atanmaları, müşterek kararla,

d) Askerî hâkimlerin atanmaları özel kanunları gereğince;”

MADDE 36

926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 124

Muvazzaf subay ve astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı hizmetlerinden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azami iki yıl olup görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kadrolarındaki asli görevine iade edilir.

Müşterek kararla atananlar hariç olmak üzere subay ve astsubaylar, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığından almak şartıyla Milli Savunma Bakanı tarafından Milli Savunma Bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilirler.”

MADDE 37

926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.”

MADDE 38

926 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesi aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Milli Savunma Bakanlığınca;”

MADDE 39

926 sayılı Kanunun 132 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40

926 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek” ibaresi “tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41

926 sayılı Kanunun 150 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42

926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43

926 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Savunma Üniversitesi ile sınıf okullarında ders görevi verilenlerin ücreti

EK MADDE 4

Milli Savunma Üniversitesi ile sınıf okullarında ders görevi verilen üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, doçent, yardımcı doçent unvanını kazanmış asker ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişilere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.”

MADDE 44

926 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muvafakati ve” ibaresi “görüşü alınarak” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “muvafakati,” ibaresi “görüşü alınarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45

926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının üçüncü paragrafının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri ile dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de döner sermaye ödemeleri dikkate alınmak suretiyle sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. Görevlendirileceklere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir.”

“Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Genelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 46

926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmiş olanlar için yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

Rütbe Yaş Haddi
Teğmen, üsteğmen 49
Yüzbaşı 55
Binbaşı 56
Yarbay 57
Albay 60
Astsubay çavuş, kıdemli çavuş 43
Üstçavuş, kıdemli üstçavuş 52
Başçavuş 54
Kıdemli Başçavuş 55

GEÇİCİ MADDE 43

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve ek 4 üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile emekli öğretim elemanlarına (varsa akademik unvanları da gözönünde bulundurularak) 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 44

Bu Kanunun geçici 38 inci maddesinin 109 uncu madde hükümlerine göre subay nasbedilmiş olanlar hakkındaki hükümleri, 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenler ile bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 47

926 sayılı Kanunun ek geçici 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48

926 sayılı Kanunun ek geçici 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49

926 sayılı Kanunun ek geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“10/7/2003 tarihinden önce 109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe ve rütbe bekleme süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Rütbeler Normal Bekleme Süreleri
Teğmen 3 yıl
Üsteğmen 6 yıl
Yüzbaşı 6 yıl

MADDE 50

926 sayılı Kanunun ek geçici 91 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51

926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

“EK GEÇİCİ MADDE 95

Mülga ek 26 ncı madde kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda görevlendirilmiş olan öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine 31/7/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmeyen sağlık hizmetleri tazminatı ödenir.

EK GEÇİCİ MADDE 96

Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri özel bakım merkezleri, mülga 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.”