İndeks:

1 2 3 4
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

17/6/1987 tarihli ve 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununun 2/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “en az üç, en fazla yedi” şeklinde değiştirilmiştir.

“Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur.”

MADDE 2

3388 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4

Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak bu maddeyi ihdas eden Kanunla 2/A maddesinde yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 4721 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesinin değiştirilen hükümleri uygulanır.”

MADDE 3

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.