Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5

(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlaması ile sona erer. Her bir yarıyılda on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi hafta bulunur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır, bu hafta yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezi ve seminer ile uzmanlık alan dersleri dışında ders yapılmaz. Ara sınav haftası yapılan bu dersler ders yüküne sayılmaz.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8

(1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak en fazla iki ders alabilirler. Bu öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre yapılır.

(2) Başka bir üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalının onayı, özel öğrenci olarak gelmek istedikleri programın anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitemizdeki lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Üniversitemizdeki lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders alınabilmesi için, ilgili derste örgün öğretim kapsamında kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önce yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun önerisi, anabilim/anasanat kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa sayılabilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir. Ders sayım işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ders muafiyet başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılmak zorundadır. Ders sayımı, başvuruların sona ermesini takiben beş iş günü içinde öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşü ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından karara bağlanarak enstitüye gönderilir.

b) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kontenjanlar ve başvuru koşulları

MADDE 11

(1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite - sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye kadar artırılabilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, kontenjanlar, başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.”

“(3) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler ile bu öğrencilerin almaları gereken zorunlu dersler ilgili Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Bir dersin AKTS kredisi ise, öğrencinin ilgili dersin çıktılarını elde etmek için sınıf içi ve dışı dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan iş yükünün saat olarak miktarının 25’e bölünmesinin tam sayıya yuvarlanması ile elde edilir.

(5) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem/bitirme projesi, yeterlik, tez çalışması ve benzeri kredisiz ders veya çalışmaların haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu ders ve çalışmalara kredi değeri verilmez.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) En az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri doktora programında ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim ya da anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ile Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü düzeyde ders verebilir.”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) G (Geçer) notu, tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları, tez, yeterlik, seminer ve dönem/bitirme projeleri için, başarılı olma durumunda da kullanılır.

c) K (Kalır) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik, laboratuvar çalışmaları, tez, yeterlik seminer ve dönem/bitirme projeleri için başarısız olma durumunda da kullanılır.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerin dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle birlikte en az 8 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Yüksek lisans programında öğrenci ikinci yarıyılda seminer dersine kayıt yaptırmak ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği bir konuda seminer vermek zorundadır. Başarılı bulunan seminerler tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanarak danışman tarafından öğrenci bilgi sistemine yüklenir. Seminer dersinden başarılı olamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.

(3) Kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olması kaydı ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.”

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezini dört yarıyıldan daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. Bu durumda programı tamamlamak için gerekli AKTS şartı tamamlanmış sayılır.”

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, birinci yarıyıl başında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, gerekiyorsa etik kurul onay belgesi ile birlikte, enstitüye önerir. Bu süre sonunda tez önerisi vermeyen öğrenci yüksek lisans tezine kayıt yapamaz. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. İkinci danışmanlıklar bu sınırlamanın dışındadır.”

“(7) Bir yüksek lisans programının açılması için gerekli öğretim üyeleri arasında yer alma şartlarına sahip olan öğretim üyeleri, danışman atanma ile ilgili diğer şartları sağlamaları durumunda, söz konusu yüksek lisans programında danışmanlık yapabilirler.”

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(10) Tezi reddedilen öğrenciye, izleyen dönemin ders kayıt başlangıç tarihine kadar talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları taşımayan öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir. Ek sürede öğrenciler tezli yüksek lisans programları katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına tabi olurlar. Ek süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir, başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.”

MADDE 15

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönemi” ibareleri “yılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. İkinci danışmanlıklar bu sınırlamanın dışındadır.”

“(6) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.”

“(7) Bir doktora programının açılması için gerekli öğretim üyeleri arasında yer alma şartlarına sahip olan öğretim üyeleri, danışman atanma ile ilgili diğer şartları sağlamaları durumunda, söz konusu doktora programında danışmanlık yapabilirler.”

MADDE 17

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komite her eğitim öğretim yılı başında yenilenir.”

“(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, talep etmesi halinde, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrencinin doktora programında başarı ile tamamladığı dersler yüksek lisans programında alması gereken derslere sayılarak intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Bu durumdaki öğrenci için kontenjan şartı aranmaz.”

MADDE 18

Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “danışmanın teklifi ile” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gerekli durumda tez izleme komitesinde aynı usule göre değişiklik yapılabilir.”

MADDE 19

Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “(ULAKBİM)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları hariç Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded kapsamında, Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları için Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent almış olmak,”

“(12) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciye, talep etmesi halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmesi şartıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmeyen öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir, başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.”

MADDE 20

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 8 inci maddesinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 21

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22

Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/7/2017 30125
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/11/2017 30240
2- 4/4/2019 30735