Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “4/11/1981 tarihli ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örün ağı (intranet) sayfası” ibaresi “intranet sitesi” olarak, “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak ve “örün (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örün ağı (intranet)” ibaresi “intranet sitesi” olarak, “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak ve “örün (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örün ağı (intranet) sayfası” ibaresi “intranet sitesi” olarak, “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak ve “örün (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak, “örün (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “örün ağı (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Akademik birimlerin araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarından Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların asker veya devlet memuru olan personeli, Bakanlığın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Birinci cümlede belirtilenlerin dışında kalanlar ise, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına iki yıl süre ile atanırlar. Adaylarda son başvuru tarihinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak şartı aranır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Bu kapsamda Rektörlük, uygun gördüğü boş araştırma görevlisi kadrolarını Resmî Gazete’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Üniversitenin internet sitesinde ilan eder. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip adaylar ilanda belirtilen şekilde Rektörlüğe veya Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe tespit edilenler ilanda belirtilen esaslarla değerlendirilir. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak şartlar, değerlendirilme ve seçim ile adayların ilan edilmesinde 11 inci maddenin ikinci ila sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak, “dahilinde” ibaresi “dâhilinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18/A

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 11

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/12/2017 30276
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/12/2018 30631