Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Ekli “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1

27/12/2016 tarihli ve 2016/9703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.