Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Ekli “Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (4) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1

29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.