Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CÜTAMER): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Üniversite birimleri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yer alan veya Üniversiteye tahsis edilen tarım alanları, seralar ve tesislerde kısa ve uzun dönemli üretimler planlamak ve her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek.

b) Üretimi yapılan bitkisel ve hayvansal ürünleri ihtiyaç duyulması halinde teknolojik işlemlerden geçirerek pazarlamak veya tüketime sunmak.

c) Bölgenin tarım öncelikleri dikkate alınarak ıslah çalışmaları yürütmek ve çeşit geliştirmek, ayrıca damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan üreterek bölge çiftçisinin hizmetine sunmak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, üreticiler ve tarım konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak, gerekli görüldüğünde sözleşmeli üretim yapmak.

d) Konu ile ilgili uygulama, araştırma, sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliğinde bulunmak.

e) Islah programlarında ve araştırma projelerinde kullanılmak üzere nitelikli genetik materyal geliştirmek ve bu materyalin birbirini tamamlayan projelere konu olmasını sağlayarak araştırma sonuçlarının ürün geliştirmede kullanılmasını ve katma değer üretmesini sağlamak.

f) Tarımsal üretim alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.

g) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yaparak erozyon ile mücadelede bölge çiftçilerine önderlik etmek.

ğ) Bölgede bulunan biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

h) Üniversitenin diğer birimleriyle iş birliği içerisinde proje yürütmek ve araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlemek.

ı) Üniversite bünyesindeki birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleriyle araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

i) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılabilmesi için üretim faaliyetlerinde bulunmak ve bireysel çalışma yapılmasını desteklemek.

j) Tarımsal üretim veya sanayi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara ve özel sektöre, gerçek ve tüzel kişilere, talepleri doğrultusunda; proje ve rapor hazırlamalarında, laboratuvar analizleri, test ve deney yapma, uygulamalı araştırmalar yürütme, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verme konusunda koordinasyonu sağlamak.

k) Hayvan ve bitki sağlığıyla ilgili araştırmalar yapmak.

l) Hayvansal üretimin sorunları, çayır, mera, yem bitkileri ve yem teknolojileri konularında çalışmalar yapmak.

m) Faaliyet alanıyla ilgili kamu kurumları, kooperatifler, yetiştirici birlikleri ve diğer tarım amaçlı kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek.

n) Üretilen iktisadi mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemek.

o) Bölge çiftçisinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetlerini organize etmek veya düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7

(1) Müdür; Üniversitenin Ziraat Mühendisi olan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

ç) Üniversite birimleri ya da Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite birimleriyle iletişim halinde olmak.

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

g) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

h) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak, Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının isteği üzerine, Müdürün başkanlığında olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı doğrultusunda karar alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve raporlandırılmasını sağlamak, uygulanmasını takip etmek ve faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin bütçe önerisini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

e) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

f) Kurs, seminer, sempozyum ve kongre faaliyetlerine karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 11

(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve tarımın geliştirilmesine katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar ve yetiştiriciler arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az yedi, en çok on üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

b) Üretici/yetiştiricilerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmak, faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Yapılacak bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15

(1) Araştırma projeleri ve ortak iş birlikleri kapsamında alınan ve alınacak tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez envanterine kaydedilerek kullanıma açılır. Merkeze gerçek ve tüzel kişiler tarafından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen tüm cihaz ve malzemelerin ayniyat kayıtları yapıldıktan sonra öncelikle Merkez tarafından kullanılması esastır.

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 16

(1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile Merkezde uygulama birimleri kurulabilir, fonksiyonel görev tanımları yapılabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve iş birliği

MADDE 17

(1) Merkez, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Avrupa Birliği fonları da dâhil olmak üzere harici kaynakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapar.

(2) Merkez, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapar.

(3) Merkezin faaliyetlerinde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile Üniversitenin bütün laboratuvar imkânları kullanılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.