Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “dersten çekilme süresinden” ibaresi “dördüncü haftadan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Tutukluluk/Hükümlülük: Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda bu durumunu belgelemek koşuluyla müracaat etmesi halinde talepte bulunulan akademik yıl/dönem de dahil olmak üzere tutukluluk/hükümlülük halinin sona ereceği tarihe kadar ilgili akademik kurul kararı ile kaydı dondurulur.

ç) Doğal afetler: Doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalan öğrencinin kaydı, afetzede olduğunun resmi makamlarca verilecek bir belge ile belgelenmiş olması ve müracaat etmesi koşuluyla ilgili akademik kurulun uygun göreceği tarihe kadar dondurulur.”

“Askerlik, hastalık, tutukluluk/hükümlülük ve doğal afetler nedeni ile kayıt donduran öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Final, bütünleme ve ek sınavların mazeret sınavları yoktur. Güz ve bahar yarıyıllarında (yaz okulu hariç) final sınavlarına ilgili kurulca kabul edilen mazereti sebebiyle girememiş öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 2547 sayılı Kanunun disiplin işlerine dair hükümlerinde yer alan eylemlerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa hakkında disiplin soruşturması açılır.”

MADDE 5

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6

Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.