Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin, öğrenimlerini azami süreler içinde tamamlamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullara göre işlem yapılır. Ek süre hakkı elde eden öğrenciler öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her öğrenci için ilgili mevzuat hükümlerine göre bir danışman görevlendirilir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yapılacak yatay geçiş, dikey geçiş ve intibak işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen veya kayıt türüne göre ilan edilen tarihler arasında başvurmaları halinde, yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve Üniversitede harf notu oluşmayan tüm derslerine ait intibak ve muafiyet işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre kurullarca yapılır.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav ilgili akademik birimler tarafından belirlenen haftada yapılır ve bu haftada ders işlenmez. İlgili ders için bir ara sınav yapılması halinde ara sınavın %40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl içi çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı %40 olacak şekilde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir:

“ç) (G) harf notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

d) (K) harf notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav evrakları

MADDE 27

(1) Sınav evraklarına ilişkin işlemler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32

(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu birime şahsen veya vekâleten başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ya da interaktif ortamda başvuru yaparak Üniversiteden kendi isteği ile ilişiğinin kesilmesini talep etmesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.

b) Öğrencinin, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencinin ilgili döneme ait ders kaydı ilgili bölüm başkanlığınca yapılır.”

MADDE 11

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12

Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.