Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GİBTÜ-TÖMER): Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

d) Senato: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek.

b) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi öğretmek.

c) Türkiye’den yurt dışına giden öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi faaliyetlerini gerçekleştirmek.

ç) Dokümantasyon, arşiv ve materyal çalışmaları yapmak.

d) Türkçe öğretimi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak ve ortak projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye ve diğer üniversitelere öğrenim görmek üzere yurt dışından gelen yabancı öğrenci ve akademisyenler ile yurt içinde yaşayan yabancı uyruklulara, örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ana dil ya da yabancı dil olarak öğretmek amacıyla görevlendirilen öğretim elemanı ve öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlamak üzere örgün veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, yaz okulu, seminer ve sertifika programları düzenlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışında ana dil ya da yabancı dil olarak Türkçe dil düzeyinin belirlenmesi amacıyla yüz yüze ve çevrimiçi seviye tespit, yeterlik ve muafiyet dil sınavları yapmak.

ç) Türkçenin öğretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yayımlamak, yapılan çalışmaları desteklemek ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

d) Türkçenin öğretimi konusunda ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte ortak projeler yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kamu kurumları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim vermek.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili belge ve sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminde kullanılmak amacıyla film, ses ve görüntülü kasetler ile kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür gibi öğretim araçlarını hazırlamak ve yayımlamak, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlerde bu araçları tanıtmak.

ğ) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin ortak zorunlu Türk dili dersleri ile ilgili uygulamaları düzenlemek.

h) Merkezin faaliyetlerine yönelik olarak arşiv ve kütüphane oluşturmak.

ı) Türkçe öğretiminin daha verimli bir hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

i) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

j) Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, Merkezin gelişimine yönelik Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağını hazırlamak, Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek için gereken personel ihtiyacını tespit ederek Rektörlüğe sunmak.

g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün Merkez personeliyle ilgili tespit ve tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

c) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

d) Merkezin yıllık programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki taleplerini karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13

(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.