Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı başkanı: Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dalı başkanlarını,

b) Bölüm başkanı: Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölüm başkanlarını,

c) Dekan: Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Merkez: Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürü olan Başhekimi,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısı olan başhekim yardımcısını,

ğ) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkânlarını sağlayarak ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak onların kendilerini geliştirmelerine ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak; eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak yerel ve genel ameliyathanelerle hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve bu konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve Rektörlüğün bilgisi dâhilinde bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işbirliği yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, kurslar, kongreler gibi benzeri hizmetleri vermek ve bilimsel mütalaada bulunmak.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Rektörlüğün, Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Fakülte öğretim elemanları arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevden alınabilir.

(3) Müdür; Merkezin idari, sağlık ve eğitim hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlığın bilgisi dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçlarının tespiti, temini için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yapmak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Bütçe ve idari personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkez bünyesindeki gerekli bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

d) Görevini; kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10

(1) Müdür ve Dekanın önerisi üzerine Fakülte öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür yardımcısı, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakültede görev yapan öğretim elemanları arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç kişi.

c) Müdür ve müdür yardımcıları.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13

(1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.