Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

15/12/2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Dördüncü fıkrada yer alan mazeretlerden herhangi biri ile sınava giremeyen öğrenciler, sınav tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde mazeret gerekçeleri ile birlikte ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne mazeret sınav başvurusunda bulunabilirler. Mazeretin devamı halindeki değerlendirmeye ilgili fakülte dekanlık/müdürlüklerin yönetim kurulunca karar verilir.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.