Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile aynı fıkranın (a), (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetki belgesi almak için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edilir:”

“a) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, yetki belgesi talebinde bulunan kişinin; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı,”

“ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, yetki belgesi talebinde bulunan kişinin konusuyla ilgili teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli 9 uncu maddede belirtilen eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı,

d) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri için yeterli miktarda etalonların kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğuna dair beyanı,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, işyeri uygunluk belgesinin verilmesi ve 10 uncu maddede belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde yetki belgesi düzenlenir. 10 uncu maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler il müdürlüğünce talep edilir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”

MADDE 3

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
20/3/2012 28239
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 15/3/2016 29654
2- 10/3/2017 30003