Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyonların bir belde, mahalle veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder. Bu uygulamalar belde, mahalle ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde bitirilen belde, mahalle ve köylerde tekrar orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılmaz. Ancak 2/B uygulamaları yapılmış olup da bu uygulamalar sırasında orman sınırları içinde değerlendirilmemiş olması nedeniyle 2/B araştırması yapılmadığı tespit edilen yerlerde 2/B araştırması yapılır.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Park: Köy, kasaba ve şehirlerde kamu idareleri veya kamu tüzel kişiliklerince orman kurma amacı dışında rekreasyon veya çevreye güzellik vermesi amacıyla tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden yerdir.”

“ı) Sahiplilik: Kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını; orman sınırları içinde ve bitişiğinde tapu ile, bitişik alanlar dışında ise her türlü tasarruf belgesi ve kayıtlarla ispatlamaları halidir.”

“i) Küme: Kapalılık derecesi %10’dan fazla 3 hektardan küçük olan ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerdir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde ve bu bentten sonra gelen “üç hektardan büyük bulunmak kaydıyla, özel orman olarak sınırlandırılır.” ibaresi “üç hektar veya daha büyük olması ve mülkiyeti esas alınmak suretiyle, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanı veya hususi orman olarak sınırlandırılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) Tapulu arazi içerisinde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası ise dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(3) Tapulama ve kadastro çalışmalarında yapılan tespitin vasıf tayini yönünden bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulmasının mümkün olmadığı hallerde;

a) Tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları esas alınır.

b) Tapulu yerlerde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ağaçlık alanlar parsel bazında değerlendirilir. Ağaçlık alan; üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan yer, üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle Devlet ormanı, amme müesseselerine ait orman ya da hususi orman olarak sınırlandırılır.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(k)” ibaresi “(l)” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan  “19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına” ibaresi  “(b) bendine” olarak değiştirilmiştir.

“b) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha dar bir alanın orman olarak tescil edildiği yerlerde ise, orman kadastro haritasındaki sınırlar ile tescilli haritadaki sınırlar arasında kalan kadastro parselleri tespit edilir. Bu parsellerden tamamı orman sınırlarında kalanlar ile kısmen orman sınırları içerisinde kalanların listesi hazırlanarak, kısmen orman sınırları içerisinde kalan parsellerin koordinatlı krokileri de düzenlenerek İşletme Müdürlüğüne bildirilir.  Hazine adına kayıtlı olan parsellerin Maliye Bakanlığından tahsisi istenir. Hazine dışındaki tapu malikleri ile ayni ve şahsi hak sahiplerine, çalışmanın kesinleşmesini müteakip durumu anlatır tebligat yapılarak tamamen veya kısmen orman sınırları içinde kalan yerlerin rızaen terk işlemlerinin otuz gün içinde yapılması, yapılmaması halinde tapu iptal davaları açılacağı ilgili İşletme Müdürlüğünce bildirilir. Süresi içerisinde rızaen terkin yapılmaması halinde tapu iptali ve orman olarak tescili için dava açılır.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren bir ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Bakanlık, Genel Müdürlük ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebileceği.  Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde dava açma haklarının mahfuz olduğu”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “50 nci” ibaresi “49 uncu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 14, 17, 20, 21 ve 32 nci maddelerinde yer alan “özel orman” ibareleri “hususi orman”, “özel ormanlar” ibareleri “hususi ormanlar” ve “özel ormanlarda” ibareleri “hususi ormanlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10

Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.