Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Konya ili, Akşehir ilçesi, Adsız Mahallesi, 148 ada, 393 parseldeki taşınmaza ilişkin “Ticaret-Konut Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.