Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 80137 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerdeki taşınmazlara ilişkin, “Gelişme Konut Alanı (Emsal: 1.00 ; Yençok: 5 Kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.00; Yençok: 4 Kat), Özel Eğitim Alanı (Emsal: 1.00 ; Yençok: 5 Kat), Resmi Kurum Alanı (Emsal: 1.00 ; Yençok: 5 Kat), Rekreasyon Alanı (Emsal: 0.05 ; Yençok: 2 Kat), Park, Genel Otopark Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.