Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. ve Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ve 164 parsellerdeki taşınmazlara ilişkin, “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Konut Alanı, İlkokul Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.