Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. (münfesih TTA Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı olan Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 811 parseldeki taşınmaza yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 11/3/2022 tarihli ve 5301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

1) Sosyal donatı yetersizliğine ilişkin itirazın kabul edilerek, diğer itirazların reddedilmesine; bu kapsamda söz konusu taşınmaza ilişkin “Gelişme Konut Alanı (E: 1.20, Yençok: 30,50 m), Lise Alanı (E: 1.00, Yençok: 15,50 m), Cami Alanı (E:0.50, Yençok: Serbest), Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2) İşbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına,

3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.