Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 766 parsel numaralı, 4.880,00 m2 yüzölçümlü, 1509 parsel numaralı, 1.510,00 m2 yüzölçümlü, 4625 parsel numaralı, 2.432,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 766 parsel numaralı, 4.880 m2 yüzölçümlü, 1509 parsel numaralı, 1.510 m2 yüzölçümlü, 4625 parsel numaralı, 2.432 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde; 13.000.000.- (Onüçmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fuat YAZICI'ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fuat YAZICI'nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair 10/05/2022 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.