Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.