Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Adaylar, mülakat/yazılı sınavla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat ve talep edilmiş ise adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının %50'si lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla aday öğrencilerin başarı sıralaması yapılır.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.