S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 14.147

1
16. HD., E. 2011/7799 K. 2012/313 T. 26.01.2012

sermaye şirketinin iflası • şirketin iflası • yeniden yargılama

ödememe ve sermaye şirketinin iflasını istememek suçlarından sanık K1 hakkında müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi ... , müşteki vekilinin aynı dilekçe ile sanık hakkında, borçlu şirketin malvarlığının borcu karşılamaya yetmediği, malı bulunmadığı halde şirketin iflasını ... temyiz incelemesinde; Müşteki vekili 23.07.2009 tarihli şikayet dilekçesinde sanık hakkında sermaye şirketinin iflasını istememek suçu nedeniyle de ... , sermaye şirketinin iflasını istememek suçu hakkında hüküm kurulmaması isabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi

2
16. HD., E. 2014/1138 K. 2014/4789 T. 24.04.2014

sermaye şirketinin iflası • bilirkişi raporu • şirketin iflası

Sermaye şirketlerinde idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurlarının şirketin iflasını istememek suçundan sanık K1 'in beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde müşteki vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C. Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Dosya içerisindeki 7.6.2013 tarihli ek ... iştirak edilmemiştir. Müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde sanığın sermaye şirketinin iflasını istememek suçundan cezalandırılmasını talep etmesine

3
16. HD., E. 2010/7265 K. 2011/15 T. 24.01.2011

sermaye şirketinin iflası • bilirkişi incelemesi • şirketin iflası

Gerektiği halde sermaye şirketinin iflasını istememek suçundan sanık V. B. ’ın beraatine karar verilmiş; hüküm, yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Dosya içerisinde bulunan Ankara Ticaret Sicili Memurluğu yazılarında borçlu şirketin yetkilisinin sanık V. B ... yetkilisinin kim olduğu konusunda çelişkinin giderilmesini müteakip davanın esasına girilerek şikayet tarihi itiblariyle şirketin iflasının istenmesinin gerekip

4
19. HD., E. 2015/10041 K. 2016/4115 T. 7.3.2016

şirketin iflası

-İmzalı tarihsiz dilekçesinde davalı şirketin iflasına karar verildiği ve bu nedenle vekaletinin sona erdiği bildirilerek Yargıtay duruşmasına katılamayacağı belirtildiğinden, davalı şirketin iflasına ilişkin iflas kararının dosya içine konulması ve 2. alacaklılar toplantısı yapılıp yapılmadığının tespiti

5
16. HD., E. 2014/904 K. 2014/1385 T. 17.02.2014

yeniden yargılama • ticareti terk • sermaye şirketinin iflası • şirketin iflası

Sermaye şirketinin, iflasını istememek suçundan sanık K1 'ın beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık müdafisi ve müşteki vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma-düşme-ret istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Sanık K1 'a isnat edilen "sermaye şirketinin iflasını istememek" suçunun takibi şikayete bağlı olup, borçlu şirketin 27.02.2006 tarihi itibariyle re'sen ticareti terk ettirildiği ve bu tarih itibariyle şirketin iflasının istenmesi şartlarının oluştuğunun kabulünün

6
12. HD., E. 2013/24676 K. 2013/31244 T. 3.10.2013

şirketin iflası

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 6098 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 513.maddesi(818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 397.maddesi) uyarınca iflas halinde vekilin görevi sona erer. 30.10.2009 tarihinde borçlu şirketin iflasına karar verilmesiyle, Avukat H.A.'ın vekillik görevi sona erdiğinden, vekilin

7
23. HD., E. 2011/814 K. 2011/708 T. 29.09.2011

şirketin iflası

iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/907 esas sayılı dosyası ile müvekkili şirketin iflasının ertelenmesine karar verildiğini, iflas erteleme kararının 24.01.2011 tarihinde bir yıl süre ile uzatıldığını, davanın halen derdest olduğunu

8
15. HD., E. 2015/3985 K. 2015/5380 T. 27.10.2015

şirketin iflası

Davacı S..D.. T.. Turizm San. ve Tic.A.Ş. ile davalı AS.. V..Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. arasındaki davadan dolayı Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 26.11.2013 gün ve 2009/353-2013/315 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Davacı vekili 14.08.2015 tarihli dilekçesinde davalı şirketin iflasına karar verildiğini bildirdiğinden ve heyetçe incelenmesine gerek görüldüğünden; 1-İstanbul Anadolu 18. Asliye Ticaret

9
12. HD., E. 2014/32886 K. 2015/8220 T. 2.4.2015

şirketin iflası

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Yalova 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/481 E.sayılı dosyası üzerinden borçlu şirketin iflasın ertelenmesi talebi kapsamında yapılmış ve yapılacak takiplerin durdurulmasına karar verildiği dikkate alındığında İİK.nun 89

10
16. HD., E. 2010/8205 K. 2011/1129 T. 10.03.2011

şirketin iflası

öngörülen koşullarda şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenerek sonucuna göre şirketin iflasının istenmesinin gerekip gerekmediği saptanmalıdır. Mahkemece

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: