S
Göster

Toplam: 642

1
ADSL Abonman Sözleşmesi · Sözleşmeler

ADSL abonesi olmak için müracaat eden ................................. ile ..... A.Ş. adına Müdürlüğümüz arasında iş bu Sözleşme ile aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 1- Aboneliğin Erişim Adresi:

2
Abonelik Bedeli Tahsilatına Aracılık Yapılması Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................ ile merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında ......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

3
Abonelik Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Bu ABONELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren bir limited Şirket olan ve kayıtlı adresi ................................ olan ..................... Şirketi (“Şirket”) ile yine Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi ............................................... olan ............................................... (“Abone”) arasında yapılmıştır.

4
Abonelik Sözleşmesi - II (Cep Telefonu) · Sözleşmeler

(Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurunuz. Faturalı Hat ... Faturasız Hat ... Tarife Kodu/İsmi .............../...... Seçilen No:...............

5
Acentelik Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, ...................................... adresinde olan .................. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi ............................................. Adresinde olan...........................................................................................(Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır)

6
Acentelik Sözleşmesi - II (Münhasır Yetkili) · Sözleşmeler

Bir tarafta; …………… “ ………………………………..adresinde işyeri bulunan ………………. –ki bundan böyle bu sözleşmede ……………olarak anılacaktır– ile; diğer tarafta ……………………………………….adresinde iş yeri bulunan ………………………….. –ki bundan sonra ……………..olarak anılacaktır–“ arasında bir acentelik sözleşmesi akdedilmiştir.

7
Acentelik Sözleşmesi - III(Tali Acentelik) · Sözleşmeler

*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

8
Acentelik Sözleşmesi - IV (Uçak Bileti, Otel Rezervasyon, Vize İşlemleri) · Sözleşmeler

Aşağıdaki sözleşme ........................................................................... adresinde kurulu olan .............................................” ile .................................................... arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ......................................“Acente”, .................................... “Firma” olarak anılacaktır.

9
Acil Yardım Ambulansı Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Özel Polikliniklerin Açılış, İşleyiş ve Denetimi ile ilgili 11.01.1999 tarih ve 356 sayılı genelgeleri doğrultusunda açılacak özel sağlık kuruluşlarına ve özel yataklı tedavi kurumlarına başvuran ve acil nakli gereken hastaların ……….. İl sınırları içerisindeki yataklı tedavi kurumlarına sevkini kapsar.

10
Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına … Valiliği ile Dr. ……… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Hekimini, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

11
Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına … Valiliği ile … arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Sağlığı Elemanını, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

12
Ajans Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 a) ……………………………………………………..
 (İş bu sözleşmede kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır.) ………………………………………………………… b) ……………………………………………………..
 (İş bu sözleşmede kısaca AJANS olarak anılacaktır.) …………………………………………………………

13
Akreditif Sözleşmesi · Sözleşmeler

....... BANK Merkez Şube Alacak Olan: .................................... ..........- ABD Doları Telgraflar: “.........” Telex :............... Tarih: ......., .../.../.... BUGÜNKÜ TARİHLİ TELEKSİMİZİN TEYİDİ OLARAK

14
Alacağın Temliki Sözleşmesi · Sözleşmeler

Bir taraftan ………………………………… adresinde mukim ………………………… A.Ş. ile diğer taraftan ....................................... adresinde mukim ................................... aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir alacağın temliki sözleşmesi imzalamışlardır.

15
Alan Adı Kullanıcı Sözleşmesi (Sadece .com, .net, .org için) · Sözleşmeler

Giriş MADDE 1 Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Sizin (www.......................Com) Alan Adı Kayıt servislerinden yararlanmanız ve bu alan adı için kaydınızın yapılması hüküm ve şartlarını belirler. Kayıt sürecini tamamlamak için, bu sözleşmenin tüm maddelerini okumanız, anlayıp kabul etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bu, ücretlendirme politikası, Anlaşmazlık politikası ve www...................com tarafından açıklanmış veya açıklanabilecek tüm hüküm ve şartları kapsamaktadır. Bu sözleşme, ŞİRKET tarafından onaylandığı takdirde geçerli olacaktır. ŞİRKET ile ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) arasında yapılan bir sözleşme uyarınca (“ICANN Sözleşmesi”) ICANN tarafından onaylanmış bir alan adı sağlayıcısıdır. Bilmelisiniz ki, ŞİRKET bu sözleşmeyi ICANN sözleşmesi veya benzeri sözleşmelere uygunluk için değiştirme hakkına sahiptir.

16
Alkış Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 1.1. ..................................................................................adresinde mukim ........................................ (bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.)

17
Alt Kiralamaya İzin Verme Sözleşmesi · Sözleşmeler

İşbu sözleşme .../.../20.. tarihinde ........................................................ adresinde mukim .......................... (bundan sonra EV SAHİBİ olarak anılacaktır) ile ........................................................................ adresinde mukim ...............................( bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında ..../.../.... - ...../..../..... tarihlerinde geçerli olmak üzere yapılmış olan kira sözleşmesindeki EV SAHİBİNE ait ............................................................ adresindeki taşınmazı içermek üzere imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

18
Alt Lisans Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Genel Merkezi .................... adresinde bulunan, ...................... anonim şirket (buradan itibaren “Alt lisans Veren”) ile; Genel Merkezi .................... adresinde bulunan, ...................... anonim şirket (buradan itibaren “Alt-lisans Veren”)

19
Alt Lisans Sözleşmesi - II · Sözleşmeler

(A) Lisans Veren, sözleşme konusu filmin 3. kişilere devir haklarını kapsar şekilde (aşağıda tanımlanan) bu sözleşmeye konu olan mali hakların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmak üzere süre ile sayı sınırlaması olmaksızın münhasır Lisans sahibidir.

20
Alt Müteahhitlik Sözleşmesi - II · Sözleşmeler

BU SÖZLEŞME (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, (1) kayıtlı işyeri ........................................................... adresinde bulunan ....................... Şirketi (“Şirket”); ile

21
Alt Taşıma Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 Bu sözleşme bir yanda ............................................................ adresinde mukim........................................(bundan sonra TAŞIYAN olarak anılacaktır) İle

22
Alt Yayımcılık Sözleşmesi · Sözleşmeler

......................... yasalarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, işyeri ..........................................................adresinde bulunan,.......................................tarafından temsil edilen .................................... (bundan böyle A ŞİRKETİ diye anılacaktır) ile, ..................... yasalarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, işyeri ................................................................................................. adresinde bulunan ........................................ tarafından temsil edilen ................................ (bundan böyle B ŞİRKETİ diye anılacaktır) arasında akdedilen ............... tarihli Sözleşmedir.

23
Alt İşletme Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 1.1. ............................................................... 
 Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. Adres:……………………………………………..
 1.2. ...............................................................

24
Alt İşveren Tip Sözleşmesi · Sözleşmeler

İşbu ………. sözleşmesi …….. (bundan böyle ASIL İŞVEREN olarak anılacaktır) ile ……………….arasında (bundan böyle ALT İŞVEREN olarak anılacaktır) 4857 Sayılı İş Kanunu ve Alt İşverenlik Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde ve aşağıda belirlenen şartlarla akdedilmiştir.

25
Altın Üretme Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 A - .............................................................. B - .............................................................
 Konu MADDE 2 İşbu sözleşme ...........’ın firması aracılığı ile ..............’den kıymetli maden (Altın, Gümüş, vb.) tedarik etmesi,toplatması ve ithali ile ilgili genel şartları düzenler.

26
Alım Satıma Aracılık ve Saklamasözleşmesine Ek İnternet Sistemi Kullanım Sözleşmesi · Sözleşmeler

İşbu sözleşme, ...................................... (bundan sonra kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ile ......................................................... cari hesap numaralı Sayın.............................. (bundan sonra kısaca YATIRIMCI olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlarla tanzim ve imza edilmiştir. YATIRIMCI bu sözleşmedeki maddelerle beraber Alım Satıma Aracılık ve Saklama Sözleşmesi’ndeki maddeleri de peşinen kabul eder.

28
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi (Tedrici Kuruluş) (Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Şirketler İçin) V · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, açık ikâmetgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani veya tedrici surette kurulmaları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

29
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi - II (Bankacılık Sektörü) · Sözleşmeler

Kuruluş ve Kurucular MADDE 1 İkinci maddede yazılı maksatlarla, .............,..............,.............ile işbu Esas Mukavelenameye tevkifan çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur.

30
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi - III (Finansal Kiralama Şirketi) · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, (Ticaret Ünvanları), uyrukları, ikametgâhları yazılı kurucular arasında, işbu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşuna dair hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

31
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi - IV (Kâğıt Sektörü) · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin Ani Surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

32
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi - VI (Portföy Yönetimi) · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

33
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi - VII (Yatırım Ortaklığı) · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermayeli olarak bir Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

34
Anonim Şirket Ana Sözleşmesi - VIII (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arzetmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre Ani surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

35
Anonim Şirket Esas Sözleşmesi - I (Yeni TTK’na Uyumlu) · Sözleşmeler

* 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22’nci maddesi gereğince, Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde (01.07.2013) Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu sözleşmenin devamında verilen ana sözleşme örneklerinin de ilgili sektörlerin kendine özgü mevzuatları da dikkate alınarak Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.

36
Anonim Şirket Esas Sözleşmesi IX (Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı) · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kuruculararasındabir anonim şirket kurulmuştur. Sıra No Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi Uyruğu TC Kimlik veya Yabancının vergi kimlik numarası

37
Anonim Şirket Statüsünde İmtiyazlı Şirket Ana Sözleşme Örneği · Sözleşmeler

Kuruluş MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin (..................) surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

38
Ar-Ge Proje Sorumlusu Sözleşmesi · Sözleşmeler

Proje No: ........ İşbu Sözleşme, Proje Sorumlusu;..................................................ile Üniversite arasında aşağıdaki şartlarla yapılmıştır. Projenin Adı : İşveren Kişi/Kuruluş : ....................Üniversitesi

39
Ar-Ge Çalışması İçin Genel Giderlere Katılım Payı Sözleşmesi · Sözleşmeler

1- İşlik tahsis edilen işletmenin : Adı : Kuruluş Tarihi : İştigal konusu : Sermayesi : Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve Numarası : Vergi Dairesi Hesap No : Sanayi Sicil No : İşletmenin Kanuni Adresi :

40
Aracılı İhracat Sözleşmesi · Sözleşmeler

Bir tarafta ........................ adresinde mukim .................. A.Ş (kısaca ARACI olarak anılacaktır) ile ........................... adresinde mukim .................... A.Ş. (kısaca ŞİRKET yazılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla bir Aracılı İhracat Sözleşmesi yapılmıştır.

41
Arama Motoru Optimizasyon Sözleşmesi · Sözleşmeler

İşbu sözleşme bir yandan ......................................... adresinde mukim .......... (işbu sözleşmede bundan sonra DANIŞMAN olarak anılacaktır) ile Diğer yandan ............................... adresinde mukim .................................... (işbu sözleşmede bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır)

42
Araç Satış Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

ARACIN : PLAKASI : ...................................... MODELİ : ...................................... TİPİ : ...................................... RENGİ : ...................................... Yukarıda evsâfı yazılı bulunan araç, ........................................... TL peşin, kalan ........................................... TL’si taksitle olmak üzere, toplam ........................................... bedelle alıcı ...........................................’a satılmıştır.

43
Araç Satış Sözleşmesi - II · Sözleşmeler

İşbu sözleşme .......................... tarihinde (1) .......................... (“Alıcı”) ile (2) .......................... (“Satıcı”) arasında aşağıdaki şartlarla aktedilmiştir: 1) Satıcı’nın aldığını kabul ettiği toplam .......................TL karşılığında, Satıcı Alıcı’ya aracı (“Araç”) satmakta ve devretmektedir:

44
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri Abonelik Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İşbu Abonelik Sözleşmesi Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi hizmetleri sunan, ......................... LTD ŞTİ (Bundan böyle sözleşmede “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta bu hizmetten faydalanan ................................(Bundan böyle sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde 2(iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Müşteriye verilmiştir.

45
Araç Tanıma Hizmeti Sözleşmesi · Sözleşmeler

Bir tarafta ticari ikametgahı ..................... olan .............. A.Ş. ile (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı .............................................................. olan................................Ticaret Odasına...........................sicil numarası ve ........................... Vergi Dairesine ................ sicil no ile kayıtlı.................................................................................................(Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

46
Araçlı Tanıtım Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 1- ................................................................ (ŞİRKET) .................................................................... 2- ................................................................... (........................)

47
Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi · Sözleşmeler

PROJE KODU : PROJE ADI : Bu sözleşme, adı ve kodu yukarıda belirtilen araştırma projesinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından desteklenmesiyle ilgilidir. Taraflar MADDE 1 TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

48
Araştırma Projesi İşbirliği Sözleşmesi · Sözleşmeler

Ulusal Sağlık Enstitüleri, ............... Üniversitesi ....................’ye (bundan böyle “Bileşen” olarak anılacaktır) (“Proje”)’nın desteklenmesi için Ödenek No. .......’ı vermek Acenta (Bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır) Ödenek No. ......... için Ödenek Başvurusu’nda detaylandırıldığı şekilde Bileşen ile işbirliği içinde bir araştırma projesi önermiştir.

49
Araştırma Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 Bu sözleşme bir taraftan X....................... Y.................... Z................ ile diğer taraftan .......................... Üniversitesi Rektörlüğü arasında, aşağıda yazılı şartlarla ......................... tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

50
Araştırma Sözleşmesi - II · Sözleşmeler

Sözleşme, bir .......... şirketi olan ....................’daki ................... Üniversitesi (Üniversite) temsilcileri ile, ...................... (Şirket) arasında, yapılmaktadır Üniversitede Dr.......... tarafından yönetilen üniversite departmanı ya da ilgili bölümde araştırmaları yürütmek amacıyla bir laboratuvar kurulmuşken ve;

TEMİZLE

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.