S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.998

1
Borçlar Hukuku - Kusursuz Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu • Bedensel Zarar Durumunda Manevi Tazminat • Geçici Ödemeler

2
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan , Mart 2018

Öneri • Kabul • Önerinin Geri Alınması • Susma

3
Borçlar Hukuku - Tazminatın Belirlenmesi · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan , Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik Bağı • Zarar Görenin Kusuru • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı • Hatır İçin Taşıma • Üçüncü Kişinin Kusuru • Mücbir Sebep

4
Zarar Görenin Kusuru · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik

5
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuku Uygunluk Sebepleri

6
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Dar, Sarp ve Kısmen Açık Bir Yol · Makaleler

Fahri Gökçen Taner / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

7
İstinaf Yargılaması · Makaleler

Ayşegül Atay Coşgun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

8
Uluslararası Çevre Hukukunda Hakça Kullanım İlkesi · Makaleler

Merve Nur Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

9
Roma İmparatorluğu’ndan Günümüze Fideicommissum Familia · Makaleler

Berk Hasan Özdem / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

10
Tüketicinin Kullandığı Dönme Hakkı Yerine Bedel İndirimine Karar Verilebilir Mi? · Makaleler

Ş.Barış Özçelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

11
Hak Temelli Sosyal Yardım ve Klientalizm · Makaleler

Ertuğrul Yuvalı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

12
Roma Hukukunda Sözleşmesel Bona Fides (Dürüstlük Kuralı) Kavramı ve Çağdaş Hukuka Etkisi · Makaleler

Talya Şans Uçaryılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

13
İş Yargısında 'Arabuluculuk' · Makaleler

Resul Kurt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

14
Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları Işığında Havayolu Yolcu Hakları ile İlgili 261/2004 Sayılı Tüzük · Makaleler

İlke Göçmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

15
Meslek Kuruluşlarının Adlarındaki 'Türk' ve 'Türkiye' Sözcükleri · Makaleler

Türk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

16
2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi · Makaleler

Prof. Dr. Saba Özmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

17
Tasarrufun İptali Davalarında 'Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi' Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

18
Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri Hakkında Kanuni Düzenlemeler · Makaleler

Berkiye Gizem Ergin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

19
Vergi Hukukunda Arama ve Arama Sürecindeki İşlemlerde Kamu Yararı Kavramı · Makaleler

Aslı Ayşe Yücesoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

20
AİHM Kararları Işığında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı · Makaleler

Cem Ümit Beyoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

21
22
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Haksız Fiil • Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuka Aykırılık Bağı • Normun Koruma Amacı Teorisi • Yansıma Zarar • Salt Ekonomik Zarar

23
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Öncelenmiş Borca Aykırılık • İfa Güçsüzlüğü • Temsil • Yetkisiz Temsil • Yabancı Para Borçları

24
Borçlar Hukuku - Hata · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Tazminatın Kapsamı • Olumlu Zarar • Olumsuz Zarar • İfa Yeri • İfa Zamanı • Alacaklı Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü • Sözleşmeden Dönme

25
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma 2 · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Davadan Feragat • Belirsiz Tespit Davası • Eda Davası • Islah • Zamanaşımı Defi • İstinaf Kanun Yolu • Borcun Nakli

26
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Görevli Mahkeme • Yetkili Mahkeme • Hakimin Reddi Talebi • Feri Müdahale • Dosyanın İşlemden Kaldırılması • Oy Danışmanı

27
İcra ve İflas Hukuku - Yetki, Şikayet · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Yetki • Şikayet • Takip Talebi • İtiraz • İtirazın İptali ve Kaldırılması

28
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

29
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

30
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ocak 2018

32
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2018

33
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtalan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

35
İdari Yargılama Hukukunda Davalı Yanında Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına Başvuruda Bulunma Hakkı · Makaleler

Tacettin Şimşek / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

36
Vergi Affından Yararlanan Mükellef İçin Mütalaa Geri Alınabilir Mi? · Makaleler

Ercan Sarıcaoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

37
Kurgudan Gerçekliğe Uzanan Bir Tartışma Alanı: Susma Hakkının İdare Hukukunda Yeri Var Mıdır? · Makaleler

Mutlu Kağıtçıoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

38
Türk Medeni Kanunu’Nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hakları · Makaleler

Vehbi Umut Erkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

39
Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü · Makaleler

Fatma Didem Sevgili Gençay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

40
Ucp 600 Açısından Bankaların Belgelerle Bağlı Olması Kuralı · Makaleler

Nuşen Pelin Dalgıç Atabaş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

41
Turizm Sektöründe Göçmen Emeği: Nitelikli Emek mi? Ucuz Emek mi? · Makaleler

Çişel Ekiz Gökmen / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

42
Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler: Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine · Makaleler

Saniye Dedeoğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

43
Küresel Fabrika Kentinin Görünmeyen İşçileri: Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Göçmenler · Makaleler

Sezgi Akbaş, Çağla Ünlütürk Ulutaş / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

45
Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri · Makaleler

Pedriye Mutlu, Kıvanç Yiğit Mısırlı, Mustafa Kahveci, Ayla Ezgi Akyol, Ertan Erol, İpek Gümüşçan, Ezgi Pınar, Cemal Salman / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

46
Türkiye’de Tekstil Sanayisinin Sosyal Taraflarının Mülteci İşçilerin İstihdamına Bakışı · Makaleler

Emre Eren Korkmaz / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

47
Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi Kapsamında Yabancı Tüzel Kişilerin Teminat Yükümlülüğünden Muafiyeti · Makaleler

Emre Esen / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

48
Sınaî Mülkiyet Kanunu Açısından Geleneksel Ürün Adları · Makaleler

Burçak Yıldız / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

49
Kuzey Kıbrıs’Taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü Ve Hak Arama Özgürlüğü Işığında Değerlendirilmesi · Makaleler

Özde Dereboylular / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

50
İnşaat Sigortası Teminatının Kapsamı · Makaleler

Fevzi Topsoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.