S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.918

2
İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde İbraz Yasağı 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Aralık 2017

4
5
Borçlar Hukuku - Borçların İfası · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

İfa • İfa Yeri • Üçüncü Kişilerin İfası • Üçüncü Kişiye İfa • İfa Yerine Edim • İfa Uğruna Edim • Seçimlik Borç • Alacaklı Temerrüdü

6
Borçlar Hukuku - Temsil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Yetkisiz Temsil

8
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kasım 2017, Sayı 13

9
Borçlar Hukuku - Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Kasım 2017

Yazılı Borç Tanıması • Muvazaa • İnançlı İşlem • Şekle Aykırılık

10
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Eylül 2017 · Raporlar

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasım 2017

11
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Kasım 2017

12
Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Kasım 2017

Yanılma • Aldatma • İşlem Temelinin Çökmesi • Eşitlik İlkesi

14
Medeni Usul Hukuku - Usul İşlemleri · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

Süreler • Adli Tatil • Eski Hale Getirme • Tebligat

15
Medeni Usul Hukuku - İstinaf · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi

16
Medeni Usul Hukuku - Taraflar ve Müdahale · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

Taraflar • Dava Arkadaşlığı • Davaya Müdahale

17
Medeni Usul Hukuku - Deliller, İspat Yükü · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

18
Parlamenter Sistemden Kopuş ve Sonrası: Karşılaştırmalı Gözlemler ve Bazı Değerlendirmeler · Makaleler

A. Ersoy Kontacı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

19
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık · Makaleler

Meryem Günay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

20
Terörle Bağlantılı Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu · Makaleler

Dilşad Çiğdem Sever / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

21
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Erozyon Süreci · Makaleler

Hakan Pekcanıtez / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

22
MTK ve HMK'ya göre Tahkim Dosyası ve Hakem Kararlarının Saklanması · Makaleler

Ali Yeşilırmak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

23
Üreme Hakkına İlişkin Tıbbi Müdahalelerde Rıza · Makaleler

Remzi Demir / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

24
İştirak Nafakasının Belirlenmesiyle İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi · Makaleler

Ebru Ceylan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

25
Ana ve Babanın Çocuğun Malları Üzerindeki Kullanma Hakkı · Makaleler

Vildan Gökkaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

26
TMK'nın 197. Maddesi Kapsamında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı ve Hakimin Alacağı Önlemler · Makaleler

Eylül Can Köse / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

27
Resmi Vasiyetname · Makaleler

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

28
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu · Makaleler

Damla Sarıaslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

29
Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Eşlerin Malvarlığına Etkisi · Makaleler

Ali Ergin Çelebi / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

30
Eşler Arasındaki Mal Rejimi Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Bağlı Nama Yazılı Payların İktisabı · Makaleler

Çiğdem Mine Yılmaz, Sevgi Bozkurt Yaşar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

31
Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat · Makaleler

Fatih Aydın / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

33
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülüklere Aykırılık Durumunda İşin Durdurulması · Makaleler

Selman Burcu Öztekin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

34
Türk Spor Hukukunda Fair Play · Makaleler

Hakkı Mert Doğu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

35
Sayıştay'ın Anayasal Konumu Üzerinde Tartışmalar · Makaleler

Ahmet Taşır / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

37
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Temelinde Psikososyal Engelli Bireylerin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı · Makaleler

Bahar Konuk Sommer / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

39
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

Genele Yapılmış Öneri • Herkese Açık Öneri • Sözleşmelerin Şekli • Sözleşmenin İçeriği • Sözleşme Özgürlüğü • Kesin Hükümsüzlük

40
MASAK Mavi Kartların Kimlik Tespitinde Kullanılabilmesine Onay Verdi · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ekim 2017

41
Banka ve Kredi Kartlarının Elektronik Ticaret İşlemlerine Kapalı Olarak Tahsis Edilmesi · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ekim 2017

42
6698 Sayılı Kanunu'nun Uygulamasına Yönelik Soru ve Cevaplar · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ekim 2017, Sayı 12

44
Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları ve Aşırı Yararlanma · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

Gabin

45
Borçlar Hukuku - Şekil, Şekle Aykırılık, Hakkın Kötüye Kullanılması, Tahvil, Muvazaa · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

46
Eşya Hukuku - Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın , Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Tapu Kütüğünden Malikin Belirli Olmaması • Gaibin Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılması • Ölüm Halinde Mirasbırakanın Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılıp Kazanılamayacağı Sorunu • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası • Tescil Davası

47
Eşya Hukuku - Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın, Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Zilyetliğin Tanımı • Aslî - Fer’î Zilyetlik • Dolaylı - Dolaysız Zilyetlik • Tek Başına -Birlikte Zilyetlik • Müşterek - İştirak Halinde Zilyetlik • Zilyet Yardımcılığı • Zilyetliğin Aslen - Devren Kazanılması

50
Medeni Usul Hukuku - Görev ve Yetki · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ekim 2017

Görevli mahkeme • Yetkili mahkeme • Adil yargılanma hakkı • Hakimin reddi

TEMİZLE


-

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.