S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 12.307

1
Eşya Hukuku - Zilyetliğin Teslimsiz Devir Yolları · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Zilyetlik türleri • Zilyetliğin teslimsiz devir yolları • Hükmen teslim • Zilyetliğin Havalesi • Emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle ayni hak kazanımı (MK m.988) • MK m.989

2
Eşya Hukuku - Eşya Kavramı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Eşya Kavramı ve Özellikleri • Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet • Ayni haklar, Ayni Hak-Alacak Hakkı Ayrımı, Ayni Hakkın Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması • Ayni Haklara Hâkim Olan İlkeler

3
Eşya Hukuku - Zilyetlik Türleri · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Zilyetlik Kavramı • Zilyetliğin Tanımı • Zilyetliğin Unsurları • Zilyetlik Türleri

4
Eşya Hukuku - Zilyetlik Davaları · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Zilyetliğin türleri • Zilyetliğin Kazanılması • Zilyetliğin kuvvet kullanma yoluyla korunması • Zilyetlik Davaları • Taşınır Davası • İstihkak Davası

6
Miras Hukuku - Miras Ortaklığı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Ekim 2018

Miras Ortaklığı • Miras Ortaklığında Elbirliği İlkesi • Paylaştırma Kuralı

7
Miras Hukuku - Mirasçılara Geçebilen ve Geçemeyen Değerler · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Ekim 2018

Miras Hakkı • Tereke • Mirasçılara Geçebilen ve Geçemeyen Değerler • Fikri Hakların Mirasçılara Geçişi • Mirasın Geçişi Anı • Külli Halefiyet İlkesi

8
Miras Hukuku - Pasif Halefiyet · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Ekim 2018

Pasif halefiyet • Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Kişisel ve Sınırsız Sorumluluğu • Pasif Halefiyetin Cebri İcra ve Usul Hukukuna Yansıması • Resmi Tafiye Talebi • Devletin Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu

9
Miras Hukuku - Miras Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Ekim 2018

Mirasçılık Ehliyeti • Miras Bırakma Ehliyeti • Hakkında Gaiplik Kararı Verilen Kişinin Mirası • Tüzel Kişiler Miras Bırakabilir Mi? • Mirasbırakan Kimdir ?

10
11
Temel Hukuk Bilgisi · Dinamik Kitaplar

Muhammet Özekes / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2018

12
Türkiye - AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: Abad’ın C-65/16 Sayılı “İstanbul Lojistik Ltd.” Kararı Hakkında Bir Değerlendirme · Makaleler

Tolga Candan / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

13
İptal Davaları Bağlamında Dolaylı ve Kişisel Menfaat Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ayşe Aslı Yücesoy / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

14
Antik Demokrasi ve Modern Demokrasi Kavramlarının Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi · Makaleler

Mehmet Nuri Güzel / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

15
Çocuk Düşürtme Suçunun 17'nci Yüzyıl İstanbul'undaki Görünümü · Makaleler

Ahmet Kılınç / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

16
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye'de Engelli Hakları · Makaleler

Ezeli Azarkan, Ekrem Benzer / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

17
Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri · Makaleler

Mustafa Koçak / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

18
Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk · Dinamik Kitaplar

Muhammet Özekes, Murat Atalı, Ömer Ekmekçi / On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2018

21
Finansal Çevrimler ve İş Çevrimlerinin Etkileşimi: Türkiye Örneği · Makaleler

Mahir Binici, Yavuz Selim Hacıhasanoğlu, Samet Kütük / Bankacılar Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 105

23
6493 Sayılı Kanunda Ödeme Kuruluşlarının Tabi Olduğu Hukuki Çerçeve · Makaleler

Çiğdem Güven, Onur Irmak / Bankacılar Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 105

24
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

25
Borçlar Hukuku - Sebepsiz Zenginleşme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

26
7139 Sayılı Kanun Kapsamında Ormancılık ve Su Tahsisi İle Arazi Toplulaştırılmasının Anayasallığı · Makaleler

KenanOk, Osman Korkut Kanadoğlu , Uğur Uruşak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

Su Hakkı • Orman • Çevre • Anayasa • Hukuk • Water Right • Forest • Enviroment • Consitition • Law

27
İfade Özgürlüğü Kışlanın Kapısında Mı? · Makaleler

Mehmet Alkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

28
Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına Uygulanan Sınırlamalar · Makaleler

Sinem Top / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

29
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Eğitimi · Makaleler

A. Uğur Eriş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

30
Kamulaştırmasız El Koymanın Unsurları ve Kamulaştırmasız El Koymaya Karşı Yargısal Başvuru Yolları · Makaleler

Egemen Karaca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

31
Vergi Kaçaklığı Suçunda İştirak · Makaleler

Emre Burak Onat / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

32
33
İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB’nin) Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

İbrahim Kaplan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

35
Türkiye’nin Hükümet Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ömer Keskinsoy, Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

36
5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi ve Erişimin Engellenmesi: Koyun Postunda Kurt Hükmü · Makaleler

M.Süheyl Karakaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

37
Borçlar Hukuku - Müteselsil Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Zamanaşımı • Sebepsiz Zenginleşme

38
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü, Ceza Koşulu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Borçlu Temerrüdü • Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

39
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 18

40
Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 21

41
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 15

42
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 17

43
İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 20

44
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 16

45
Veri Sorumluları Sicili · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 19

46
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 22

47
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 23

48
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

49
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

50
Borçlar Hukuku - Takas · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Takas

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.