S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 31.568

1
Doğu Türkistan’da İnsan Hakları: Güncel İhlaller ve Gelecek Beklentileri · Makaleler

Osman Ercan, Hakan Kolçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
2
Süryanice Anadilinde Eğitim Hakkı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri · Makaleler

Fazıl Hüsnü Erdem, Bahar Öngüç / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
4
Davetle Müdahale Bağlamında Rusya’nın Suriye Operasyonu · Makaleler

Yasin Öztürk / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
5
Liberalizm-cemaatçilik Tartışmasında Hakkın İyiye Önceliği Meselesi · Makaleler

Mustafa Koçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
6
External Source Icon
7
Bankacılık Zimmeti · Bilgi Notları

M. Enes Özbay / Lexpera, Temmuz 2021

External Source Icon
8
New Rules for the Turkish Citizenship through Investment · Bilgi Notları

Deniz Baran / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
9
External Source Icon
11
Aşıda Patent Tartışmalarına mRNA Tabanlı Aşılar Özelinde Bir Bakış · Bilgi Notları

Özden Bilgiç / IPR Gezgini, Haziran 2021

External Source Icon
14
Kambiyo Senetlerinde Alonj II (Karar İncelemesi) · Bilgi Notları

Vural Seven / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
15
International Skating Union Kararı: Rekabet Hukuku İhlalinde Spor İstisna Değildir · Bilgi Notları

Eda Şahin-Şengül / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
16
Mesleksel Uçucu Organik Bileşik Maruz Kalımı ve Genototoksisite · Makaleler

Ayşe Çoşkun Beyan, Yücel Demiral / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
17
Farklı Ülke Uygulamaları Işığında Türkiye’de Kısa Çalışma Ödeneğinin Uygulama Etkinliği Üzerine Bir İnceleme · Makaleler

İsmail Hakkı Dinçay / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
18
Türkiye’de Sendikal Hareketin ve Hakların Yukarıdan Görünümü: Niteliksel Bir Araştırma · Makaleler

Alpkan Birelma / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
19
Ayrımcılık ve Şiddetin Toplumsallaşması: Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış · Makaleler

Z. Maviş Yıldırım / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
20
Türkiye’de Mevsimlik Gezici Tarım Döngüsünde “Çocuğun İyi Olma Hali” Perspektifi Üzerinden Bir İnceleme: Adana Örneği · Makaleler

Berivan Çite, Gülsün Bozkurt / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
21
“Erken Yaşlananlar”ın Emekliliği Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Hatice Duygu Özer / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
22
Sınıf mı? Kimlik mi?: Politik Karşı Hegemonyanın Eklemlenmesinde Liderlik Sorunsalı · Makaleler

İnan Akdağ / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
23
İş Sözleşmesi Askıda Olan Kamu İdaresi Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortalılıkları · Makaleler

Özkan Bilgili / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
24
Türkiye’de Yaşlı Emeğinin Prekaryalaşması · Makaleler

İsa Demir, Türkan Akyol Güner / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
25
COVİD 19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma: Tespit ve Öneriler · Makaleler

Gaye Baycık, Sevil Doğan, Dilek Dulay Yangın, Oğuzhan Yay / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
26
Sosyal Güvenlik Sisteminde Primsiz Ödemeler: Almanya Örneği · Makaleler

Hicran Atatanır / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
27
İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri Örneği · Makaleler

Hilmi Etçi, Merve Çelik Gönültaş, Serap Özen / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
28
​​​​​​​İşçinin İtiraz Hakkının Kapsamı Üzerine · Makaleler

Gökhan Türe / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
29
Federal Mahkeme Kararları · Makaleler

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
30
Karar İncelemesi: İş Sözleşmesine Konulan Bir Hükümle Yararlılık İlkesinin Bertarafı Mümkün Müdür? · Makaleler

İlke Gürsel / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
32
European Agencies For Criminal Justice And Cooperation With Turkey · Makaleler

Güneş Okuyucu Ergün / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
33
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde İngiltere’de Hukuki Düzenin Kuruluşu ve İktidarın Paylaşımı · Makaleler

Şefik Taylan Akman / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
34
Kişilerin Haklarını Savunmak Milli Bütünlüğe Aykırı Mıdır? Durkheım’ın “Milli” Bireycilik Anlayışı · Makaleler

Engin Arıkan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
35
Hegel’in Özgürlük Anlayışı Günümüzde Nasıl Yorumlanabilir? · Makaleler

Birden Güngören Bulgan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
36
İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İş Kavramı · Makaleler

Fatma Işık Karataş / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
37
Adli Psikoloji Nazarında Ceza Muhakemesinde Gerçeğe Aykırı Tanık Beyanı · Makaleler

Can Canpolat / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
38
Les Prıncıpaux Crımes Transnatıonaux: Les Tentatıves De Defınıtıon Et De Codıfıcatıon Dans Le Cadre Du Droıt Internatıonal Penal · Makaleler

Yeliz Kulaklı Martin / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
39
Muharebe Alanından Sivil Denizciliğe En Yeni Transfer: Gnss Karıştırma Ve Aldatmasının Kısa Teknik ve Hukuki Analiz · Makaleler

Bleda Kurtdarcan, F. Kayhan Olgungül / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
40
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak İhlalinin Kanundan Kaynaklanması Sorunu ve Bu Soruna İlişkin Çözüm Önerileri · Makaleler

Ceren Yıldız / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
41
İndependance Du Ministere Public Français? · Makaleler

Olivier Décima / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
42
Anayasası Örneğinde Ulusal Parlamentoların Demokratik Katılım Hakkı Olarak Uygun Bulma Yetkisi Kullanması · Makaleler

Ayşe Füsun Arsava / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
43
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme Suçu (TCK m.291) · Makaleler

E. Eylem Aksoy Retornaz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
44
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İdari Yolla Sona Ermesinin Koşulları · Makaleler

Seçer Öz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
45
İsviçre Federal Mahkemesi’nin Sözlü Vasiyetnameye İlişkin Bir Kararı (TF 5A_236/2017, ATF 143 III 640) Üzerine Kısa Bir Değerlendirme · Makaleler

Kadir Berk Kapancı / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
47
Milletlerarası Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi · Makaleler

İlyas Gölcüklü / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
48
Fransız Hukuku’nda Amicus Curiae (Mahkeme Dostu) Kurumu · Makaleler

Nur Bolayır / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
49
Platform Çalışanlarını Yasal Güvenceye Kavuşturmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri · Makaleler

Gaye Baycık, Orhan Ersun Civan, Hazal Tolu Yılmaz, Berrin Bosna / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
50
Having a Dignified Conflict Under Drone Warfare, What To Do? · Makaleler

Yasin Uysal / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
TEMİZLE
-