S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.015

4
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Dipnotlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ağustos 2017

8
Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış · Makaleler

Başak Kıçır / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

9
Ataerkil Kapitalist Çalışma Yaşamından Kadın Tanıklıkları · Makaleler

Merve Menekşe Özer / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

12
Risk Yönetim Kavramsallaştırmaları ve Riskin Yerel Yönetimi · Makaleler

Çağrı Topal / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

13
Türkiye’de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler · Makaleler

Emel Coşkun / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

14
İşçi Sigortaları Kurumu'nun Genel Kurul Tartışmalarında Kıdem Tazminatı Hakkı · Makaleler

Fatma Şenden Zırhlı / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

15
Esnek İşgücü Piyasası Politikalarının Ücret ve Kâr Üzerine Etkisi: Bir Karşılaştırmalı Ülke Analizi · Makaleler

Hazel Başköy, Yılmaz Kılıçaslan / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

20
Avukatın 'Özen Yükümlülüğü' (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) ve 'Görevi Kötüye Kullanma Suçu' (TCK. M. 257/2) · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

21
Tam Yargı Davalarında Manevi Tazminat · Makaleler

Müzeyyen Eroğlu Durkal / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

22
(Marksist Kuram Açısından) Kapitalist Düzende İdare Hukuku ve Kuramın Görüşlerinin Bu Hukuka Yansımaları · Makaleler

Hasan Dursun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

23
Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi? · Makaleler

İlhan Akbulut / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

24
Ana ile Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

Gamze Turan Başara / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

25
Türk Hukukunda Tüketici Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği · Makaleler

Gökçe Kurtulan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

26
Hekimin Hizmetten Çekilme Hakkı · Makaleler

M.Gökhan Türe, Oğuzhan Türe / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

27
Ötanazi Hakkında Dair Genel Bir Değerlendirme · Makaleler

Murat Güven / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

28
6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Sonrasında Bireysel İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Meselesine Bir Bakış · Makaleler

İbrahim Ertuğrul / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

29
Kamu Malı Niteliğinin Tespiti ve Kamu Mallarından Yararlanmanın Esasları · Makaleler

Kahan Onur Arslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

30
Disiplin Soruşturmalarında Memurun Akıl Sağlığının, Alkol Alıp Almadığının Rızası Olmaksızın Tespiti · Makaleler

Güven Süslü / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

31
Sigortasız Çalışmaların Tespiti Davaları Ve Hak Düşürücü Süre · Makaleler

Av. Orhan Rüzgar / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

32
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin Cuma Akşamı Sona Ermesi İle Cumartesi Gününün Tatil Yapılması · Makaleler

B. Kerem Göktaş / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

34
Arabulucuların Vergilendirilmesi · Makaleler

Begüm Dilemre Öden / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

35
Fesih Nedenleri Geçerli – Haklı Neden Ayrımı · Makaleler

Av. Cuma Arif Demir / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

36
Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar ve Akrabalık İlişkisi · Makaleler

Av. Ece Yükselen Ekinci / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

37
İspat Yükü ve İkrar · Makaleler

Av. Faruk Tekdemir / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

38
Türkiye’de Elektrik Dağıtımının Özelleştirilmesinin Nedenleri ve Amaçlar Özelleştirmede Tedaş Örneği · Makaleler

Kaan Mahmet Erdem, Deniz Erdem / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

39
Özel Yaşama Saygı Hakkı Çerçevesinde Unutulma Hakkına İlişkin Karar Analizi · Makaleler

Av. Özge Duman / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

40
Tenkis Davasını Düzenleyen Dört Madde Hatalıdır · Makaleler

Erdoğan Gökçe / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

41
Geçmiş Döneme İlişkin İşveren Teşvik Taleplerinin Kabul Edilmemesine Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları · Makaleler

Av. Mustafa Balcı / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

42
Çam/Türkiye Kararı Üzerine İnceleme (Engelli Hakları Açısından Devletin Pozitif Yükümlülüğüne Dair) · Makaleler

Raif Bıkmaz / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

44
Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri · Makaleler

Av. Erol Türk / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

45
Enjeksiyon Sonucu Sakatlık/Yaralanma Davalarında Türk YargıPratiği Ve Güncel Sorunların Tespiti · Makaleler

Av. Bülent Maraklı / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

46
Anılarda Hukuk, Teknoloji Ve İnsan · Makaleler

Prof. Dr. Selahattin Anık / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

47
Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi · Makaleler

Av. Nihan Palta / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

48
Tasarrufun İptali Davalarının Konusu · Makaleler

Av. Talih Uyar / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

49
Uluslararası Çevre Hukuku Üzerine Bir Inceleme · Makaleler

Ahmet Güneş / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Haziran 2017, Cilt 70, Sayı 1

50
Rücuen Tazminat Istemiyle Açılan Davalarda Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Konusunda Uyuşmazlık Mahkemesi Uygulaması · Makaleler

Cemil Kaya / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Haziran 2017, Cilt 70, Sayı 1

TEMİZLE


-

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.