S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 13.587

2
Eşya Hukuku - Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği • Alım Hakkı ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklar • Alım Hakkını Kuran Sözleşmenin Şekli • Alım Hakkının Şerhi • Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlaması

3
Eşya Hukuku - Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri • Yolsuz Tescil • Elbirliği Mülkiyeti • Geçici Tescil Şerhi

4
Eşya Hukuku - Önemli Yönetim İşi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Paylı Mülkiyet • Olağanüstü Yönetim İşi • Paydaşlıktan Çıkarma

5
Eşya Hukuku - Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Vekaletname · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

6
Yasal Önalım Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Niteliği, Kullanılması • Yasal Önalım Olayı ve Buna İlişkin Örnekler • Paylı Mülkiyet • Taşınmazda Pay Devri • Muvazaa

7
Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Paylı mülkiyet • Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi

8
Terkinin Türleri · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Terkin • Terkinin Türleri • Terkinin Şartları • İpotek Hakkının Terkini

9
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu • Eski Hale İade Talebi • Tehlikenin Giderilmesi Talebi • Tazminat Talebi • Kusursuz Sorumluluk

10
Eşya Hukuku - Tescilin Hükmü · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Temmuz 2019

Ayni Sözleşme • Tescilin Hükmü • Tescilin Olumlu Hükmü • Tescilin Olumsuz Hükmü • Tescilin Koşula Bağlanmazlığı • Tescilin Hüküm İfade Etme Anı • MK m.1022-1023 • TST m.16-23-27

11
Eşya Hukuku - Taşınmaz Mülkiyeti ve Kısıtlamaları · Pratik Çalışmalar

Lexpera, Temmuz 2019

Taşkın Yapı

13
Bir Hakkaniyet Meselesi Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu · Bilgi Notları

Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek / Lexpera Blog, Haziran 2019

14
Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Yararlandığı Sınırlı Sorumluluk Esası · Bilgi Notları

Sercan Örsel / Lexpera Blog, Haziran 2019

15
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararının Alınmamış Sayılması · Bilgi Notları

Betül Aktaş / Lexpera Blog, Haziran 2019

17
Sözleşmesel Kusur · Bilgi Notları

Elif Beyza Akkanat / Lexpera Blog, Haziran 2019

18
Hizmet Tespit Davası ve Davadan Feragat · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Haziran 2019

19
20
Kamulaştırmada Objektif Ölçü Normu · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Mayıs 2019

21
Neden Mülteci Hukuku? · Bilgi Notları

Macit Akman / Lexpera Blog, Mayıs 2019

22
İşçi Kuruluşunda Yönetici Olarak Çalışanlar Yetki Tespitinde Dikkate Alınabilir mi? · Bilgi Notları

İpek Kocagil Ersoy / Lexpera Blog, Mayıs 2019

23
Kambiyo Muamele Vergisi Geri Geldi, Döviz Satışlarında Binde 1 Vergi Alınacak · Bilgi Notları

Hamdi Girgin / ProCompliance, Mayıs 2019

25
Karşı Vekalet Ücretinin Hukuki Niteliği ve Katma Değer Vergisi Karşısında Durumu · Makaleler

Edanur Şenyüz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

26
Vergi Suç ve Cezalarının Etkinliği · Makaleler

Necat Batur / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

27
Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi · Makaleler

Aziz Serkan Arslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

28
Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Taleplerinde Görevli Merciye İlişkin Bir Değerlendirme · Makaleler

Nesibe Kurt Konca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

29
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ortak Yetkili Mahkeme İle Münhasır Yetki Sözleşmesiyle Belirlenen Mahkemenin Yetkisinin Niteliği · Makaleler

Orhan Emre Konuralp / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

30
Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras · Makaleler

Yasemin Maraşlı Dinç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

31
Ceza Yargılamasında Devlet Sırrı Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Cengiz Ozan Örs / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

32
Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK M. 121) · Makaleler

Gökhan Yaşar Duran / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

33
İcra Kurulu · Makaleler

Aslı E. Gürbüz Usluel / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

34
Yapay Zeka ve Telif Hakkı · Makaleler

Mustafa Zorluel / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

35
Avukatlık Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Ali Suphi Kurşun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

36
Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma · Makaleler

Recep Doğan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

38
KKTC’de Düzenleyici İşlemlerin Denetlenme(Me)Si Sorunu ve Buna Çözüm Yolu: İyi İdare Yasası · Makaleler

Can Azer / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2019, Sayı 142

40
Eşya Hukuku - Üst Sınır İpoteği · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Üst sınır ipoteği • Alacak bakımından ipoteğin kapsamı • İnşaatçı ipoteği • Alım hakkı

41
Eşya Hukuku - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • Tescile zorlama davası • Kişisel hakkın şerh edilmesinin etkileri • Çekişmeli hakların şerhi • Geçici tescil şerhi

42
Eşya Hukuku - Geçit İrtifakı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Geçit irtifakı • Geçit irtifakının terkini • İntifa hakkı ve bu hakkın kapsamı • Yapı alacaklısının ipotek hakkı • Yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulması

43
Eşya Hukuku - İntifa Hakkının Terkini · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

İntifa hakkı • İntifa hakkının terkini

44
Eşya Hukuku - Çift Tapu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaza sayfa açılması • Çift tapu • Devletin Sorumluluğu

45
Eşya Hukuku - Paylı Mülkiyet · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Paylı mülkiyet • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekli • Yasal Önalım hakkı • Muvazaa • Haksız yapı

46
Eşya Hukuku - Zilliyetliğin İdari Yoldan Korunması · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

47
Eşya Hukuku - İyiniyetli ve Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu • Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu

48
Eşya Hukuku - Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Üst hakkı • Bağımsız ve sürekli üst hakkı • Üst hakkı sahibinin yükümlülüklerini ihlali

49
SPK’dan Yatırım Fonları Tebliği ve Rehberinde Önemli Değişiklikler · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Nisan 2019

51
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu 4 Eylül 2019 Tarihine Uzatıldı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Nisan 2019

53
Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nisan 2019

54
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nisan 2019

55
Türkiye’de Yetersiz İstihdam: Cinsiyet Temelli Bir Lojistik Regresyon Modeli · Makaleler

Ayhan Görmüş / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

56
Türkiye’de 1980 Sonrası Reel Asgari Ücretin Belirleyicileri · Makaleler

Özyiğit Mehmet, Ali Çelik, Ali Petek / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

57
Basit Denetim Yeniden: Türkiye’de Tatil Köylerinde Emek Denetimi · Makaleler

Hüseyin Yener Erköse / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

58
Türkiye’de Karayolu Taşımacılığında Çalışan Şoförlerin İş Hukuku Problemlerinin İncelenmesi · Makaleler

Ümit Orhan / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

59
60
The Sociology Of Work İn The Post-War United States: A Theoretical Assessment · Makaleler

Evren M. Dinçer / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

61
Türkiye’de İşçi Sendikalarının İhtiyari Organ ve Temsilcilik Yapılanmaları · Makaleler

İmre Sipahi / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

62
Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Evran Kırmızı, Namık Hüseyinli / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

64
İktisat Yazınında Neoklasik Paradigma ve Asgari Ücret Tartışmaları · Makaleler

Gürdal Aslan / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

66
Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Hali: Şanlıurfa’da Suriyeli Mülteci Çocuk İşçi Olmak · Makaleler

Songül Sallan Gül, Emine Türkmen , Özlem Kahya Nizam / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

67
Avrupa’da Refah Devleti Çözünürken Uluslararası Göç ve Yeni Sağın Yükselişi: İsveç ve Almanya Örnekleri · Makaleler

Reyhan Atasü Topcuoğlu / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

68
İş ve Meslek Danışmanlarının Bakış Açısından İşsizlik ve Danışmanlık · Makaleler

Barış Seçer, Efe Çınar / Çalışma ve Toplum, Nisan 2019, Sayı 61

69
TBB Risk Merkezinde Tutulan Negatif Nitelikli Kayıtlara İlişkin Tavsiye Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

73
Miras Hukuku - Butlan Sebeplerinin Varlığının Mirasçılığa Etkisi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal Mirasçılık • Butlan Sebeplerinin Varlığının Mirasçılığa Etkisi • Boşanmanın Mirasçılığa Etkisi

74
Miras Hukuku - Mirasçılıktan Çıkarma · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Mirasçılıktan Çıkarma • Cezai Çıkarma

75
Miras Hukuku - Art Mirasçılık · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Art mirasçılık • Art mirasçının beklenen hakkını korumak üzere alınacak önlemler

76
Miras Hukuku - Yedek Mirasçılık · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yedek mirasçılık • Art mirasçılık • Ceninin mirasçılığı

77
Miras Hukuku - Zümrede Öncelik · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Zümrede öncelik • Kök başının önceliği • Evlatığın mirasçılığı

78
Miras Hukuku - Boşanma Davasının Mirasçılığa Etkisi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Yasal miras payları • Ayrılık kararının mirasçılığa etkisi • Boşanma davasının mirasçılığa etkisi

79
Miras Hukuku - Saklı Pay Mirasçılığı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Saklı Paylı Mirasçılık • Tasarruf Serbestisi • Tenkis Davasını Kimler, Ne Zaman Açabilir? • Yargıtay Kararı Çözümü

80
Miras Hukuku - Yasal Mirasçılık · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Zümre sistemi • Zümre sistemine hâkim olan ilkeler • Atanmış mirasçı-Belirli mal vasiyeti alacaklısı • Yasal miras payı hesaplama

81
Miras Hukuku - Tenkiste Sıra · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Saklı paylı mirasçılık • Tenkise tabi ölüme bağlı kazandırma • Tenkise tabi sağlararası kazandırma • Kamuya yararlı ölüme bağlı tasarrufların tenkisi • Tenkiste sıra

82
Miras Hukuku - Birlikte Ölüm Karinesi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Yasal miras payları • Birlikte ölüm karinesi • Evlatlık ile evlat edinen arasındaki mirasçılık ilişkisi • Evlatlık ile biyolojik hısımları arasındaki mirasçılık ilişkisi

83
Miras Hukuku - Mirasçı Atama · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Yasal miras payları • Mirasçı Atama • Atanmış mirasçı ile yasal mirasçının hukuki statüsünün benzer ve farklı yanları

84
Miras Hukuku - Külli Halef Mirasçılık · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Külli Halef Mirasçılık • Terekede bulunan malvarlığının mirasçı(lar)nın malvarlığı ile özdeşleşmesi sorunu • Sağ kalan eşin katılım payı alacağı • Mirasçının mirasbırakana karşı borçlu bulunması ve bu borcun takas edilebilirliği • Mirasçının terekeye dahil bir gayrimenkul üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olması • Elbirliği ortaklığında ortakların terekeye dahil değerler üzerinde tasarruf yetkisi

85
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği · Bilgi Notları

Vahdet Deniz Akçaoğlu / ProCompliance, Mart 2019

86
Eşya Hukuku - Emin Sıfatıyla Zilyetlik · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Emin sıfatıyla zilyetlik • MK m.988-989 bakımından iyiniyetin işlevi

87
Veri Sorumlusuna Başvuru ve KVKK’ya Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin KVKK Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

88
Kişisel Veri İhlallerinin KVKK’ya Bildiriminde Uyulacak Süreler Hk. KVKK Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

89
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Mart 2019 · Raporlar/Rehberler

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mart 2019

90
Borca Katılma Sözleşmesi · Makaleler

Hasibe Sena Akkışla / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

91
İnancını Açıklamama Hakkı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki Din Hanesi · Makaleler

Berke Özenç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

92
Önalım Hakkından Feragat ve Hakkı Kullanmaktan Vazgeçme · Makaleler

Pınar Altıok Ormancı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

95
Avrupa Ülkelerinde Geri Çağırma Hakkı · Makaleler

Gonca Erol / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

96
Bir Anglo-Amerikan Hukuku Müessesesi Olarak Cezalandırıcı Tazminatın 'Punitive Damages' Bazı Türk Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi · Makaleler

M. Tarık Güleryüz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

97
Fiili Taksim Halinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılamayacağı Yönündeki Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi · Makaleler

Ş.Barış Özçelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

98
Modern Devlet ve Uyuşturucu ABD Örneği Üzerinden Bir İnceleme · Makaleler

Sezgin Seymen Çebi / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

100
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Mart 2019, Sayı 24

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.