S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.636

51
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Öneri • Kabul • Önerinin Geri Alınması • Susma

52
Borçlar Hukuku - Tazminatın Belirlenmesi · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik Bağı • Zarar Görenin Kusuru • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı • Hatır İçin Taşıma • Üçüncü Kişinin Kusuru • Mücbir Sebep

53
Borçlar Hukuku - Zarar Görenin Kusuru · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik

54
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuku Uygunluk Sebepleri

55
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Dar, Sarp ve Kısmen Açık Bir Yol · Makaleler

Fahri Gökçen Taner / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

56
İstinaf Yargılaması · Makaleler

Ayşegül Atay Coşgun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

57
Uluslararası Çevre Hukukunda Hakça Kullanım İlkesi · Makaleler

Merve Nur Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

58
Roma İmparatorluğu’ndan Günümüze Fideicommissum Familia · Makaleler

Berk Hasan Özdem / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

59
Tüketicinin Kullandığı Dönme Hakkı Yerine Bedel İndirimine Karar Verilebilir Mi? · Makaleler

Ş.Barış Özçelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

60
Hak Temelli Sosyal Yardım ve Klientalizm · Makaleler

Ertuğrul Yuvalı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

61
Roma Hukukunda Sözleşmesel Bona Fides (Dürüstlük Kuralı) Kavramı ve Çağdaş Hukuka Etkisi · Makaleler

Talya Şans Uçaryılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

62
İş Yargısında 'Arabuluculuk' · Makaleler

Resul Kurt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

63
Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları Işığında Havayolu Yolcu Hakları ile İlgili 261/2004 Sayılı Tüzük · Makaleler

İlke Göçmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

64
Meslek Kuruluşlarının Adlarındaki 'Türk' ve 'Türkiye' Sözcükleri · Makaleler

Türk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

65
2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi · Makaleler

Prof. Dr. Saba Özmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

66
Tasarrufun İptali Davalarında 'Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi' Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

67
Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri Hakkında Kanuni Düzenlemeler · Makaleler

Berkiye Gizem Ergin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

68
Vergi Hukukunda Arama ve Arama Sürecindeki İşlemlerde Kamu Yararı Kavramı · Makaleler

Aslı Ayşe Yücesoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

69
AİHM Kararları Işığında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı · Makaleler

Cem Ümit Beyoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

70
2018 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Mart Ayı Sektör Raporu · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

71
2018 Yılı Mart Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

72
Petrol Piyasası Sektör Raporu Mart 2018 · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

73
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Mart 2018 · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

74
Türk Medeni Hukukunda Kadın ve Çocuğun Soyadı · Kitaplar

Esra Dursun / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

75
Ceza Koşulu ve Özellikle Zarar ve Tazminatla İlişkisi · Kitaplar

Yasemin Arslanyürek Kabaklıoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

Ceza Koşul • Zarar>Tazminat

76
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Haksız Fiil • Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuka Aykırılık Bağı • Normun Koruma Amacı Teorisi • Yansıma Zarar • Salt Ekonomik Zarar

77
78
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Öncelenmiş Borca Aykırılık • İfa Güçsüzlüğü • Temsil • Yetkisiz Temsil • Yabancı Para Borçları

79
Borçlar Hukuku - Hata · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Tazminatın Kapsamı • Olumlu Zarar • Olumsuz Zarar • İfa Yeri • İfa Zamanı • Alacaklı Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü • Sözleşmeden Dönme

80
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Şubat 2018 · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

81
Petrol Piyasası Sektör Raporu Şubat 2018 · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

82
2018 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Şubat Ayı Sektör Raporu · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

83
2018 Yılı Şubat Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

84
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma 2 · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Davadan Feragat • Belirsiz Tespit Davası • Eda Davası • Islah • Zamanaşımı Defi • İstinaf Kanun Yolu • Borcun Nakli

85
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Görevli Mahkeme • Yetkili Mahkeme • Hakimin Reddi Talebi • Feri Müdahale • Dosyanın İşlemden Kaldırılması • Oy Danışmanı

86
İcra ve İflas Hukuku - Yetki, Şikayet · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Yetki • Şikayet • Takip Talebi • İtiraz • İtirazın İptali ve Kaldırılması

87
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

88
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

89
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ocak 2018

91
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2018

92
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

94
İdari Yargılama Hukukunda Davalı Yanında Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına Başvuruda Bulunma Hakkı · Makaleler

Tacettin Şimşek / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

95
Vergi Affından Yararlanan Mükellef İçin Mütalaa Geri Alınabilir Mi? · Makaleler

Ercan Sarıcaoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

96
Kurgudan Gerçekliğe Uzanan Bir Tartışma Alanı: Susma Hakkının İdare Hukukunda Yeri Var Mıdır? · Makaleler

Mutlu Kağıtçıoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

97
Türk Medeni Kanunu’Nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hakları · Makaleler

Vehbi Umut Erkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

98
Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü · Makaleler

Fatma Didem Sevgili Gençay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

99
Ucp 600 Açısından Bankaların Belgelerle Bağlı Olması Kuralı · Makaleler

Nuşen Pelin Dalgıç Atabaş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

100
Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi Kapsamında Yabancı Tüzel Kişilerin Teminat Yükümlülüğünden Muafiyeti · Makaleler

Emre Esen / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.