S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.491

51
AİHM Kararları Işığında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı · Makaleler

Cem Ümit Beyoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

52
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Haksız Fiil • Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuka Aykırılık Bağı • Normun Koruma Amacı Teorisi • Yansıma Zarar • Salt Ekonomik Zarar

53
54
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Öncelenmiş Borca Aykırılık • İfa Güçsüzlüğü • Temsil • Yetkisiz Temsil • Yabancı Para Borçları

55
Borçlar Hukuku - Hata · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Tazminatın Kapsamı • Olumlu Zarar • Olumsuz Zarar • İfa Yeri • İfa Zamanı • Alacaklı Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü • Sözleşmeden Dönme

56
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma 2 · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Davadan Feragat • Belirsiz Tespit Davası • Eda Davası • Islah • Zamanaşımı Defi • İstinaf Kanun Yolu • Borcun Nakli

57
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Görevli Mahkeme • Yetkili Mahkeme • Hakimin Reddi Talebi • Feri Müdahale • Dosyanın İşlemden Kaldırılması • Oy Danışmanı

58
İcra ve İflas Hukuku - Yetki, Şikayet · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Yetki • Şikayet • Takip Talebi • İtiraz • İtirazın İptali ve Kaldırılması

59
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

60
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

61
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ocak 2018

63
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2018

64
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

66
İdari Yargılama Hukukunda Davalı Yanında Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına Başvuruda Bulunma Hakkı · Makaleler

Tacettin Şimşek / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

67
Vergi Affından Yararlanan Mükellef İçin Mütalaa Geri Alınabilir Mi? · Makaleler

Ercan Sarıcaoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

68
Kurgudan Gerçekliğe Uzanan Bir Tartışma Alanı: Susma Hakkının İdare Hukukunda Yeri Var Mıdır? · Makaleler

Mutlu Kağıtçıoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

69
Türk Medeni Kanunu’Nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hakları · Makaleler

Vehbi Umut Erkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

70
Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü · Makaleler

Fatma Didem Sevgili Gençay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

71
Ucp 600 Açısından Bankaların Belgelerle Bağlı Olması Kuralı · Makaleler

Nuşen Pelin Dalgıç Atabaş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

72
Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi Kapsamında Yabancı Tüzel Kişilerin Teminat Yükümlülüğünden Muafiyeti · Makaleler

Emre Esen / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

73
Sınaî Mülkiyet Kanunu Açısından Geleneksel Ürün Adları · Makaleler

Burçak Yıldız / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

74
Kuzey Kıbrıs’Taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü Ve Hak Arama Özgürlüğü Işığında Değerlendirilmesi · Makaleler

Özde Dereboylular / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

75
İnşaat Sigortası Teminatının Kapsamı · Makaleler

Fevzi Topsoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

76
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu · Makaleler

Abdülbaki Giyik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

77
Türk İş Hukuku’Nda Kadın Çalışanları Koruyucu Düzenlemeler · Makaleler

Özgür Oğuz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

78
Yasal Belirsizlik: Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları · Makaleler

İpek Sevda Söğüt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

79
Askeri Üst Uçuşlar İle Sahil Güvenlik Gemilerinin Faliyetlerinin Gayri Askeri Statüdeki Ege Adaları Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Ali İbrahim Akkutay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

80
İstinaf Kanun Yolunda Kamu Düzeni Kavramı · Makaleler

Sezin Aktepe Artık / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

81
Türk Miras Hukukunda Denkleştirme · Makaleler

Bedia Güleş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

82
İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Kararlar · Makaleler

Melis Taşpolat Tuğsavuk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

83
Uluslararası Hukuk Açısından Fırat Kalkanı Harekâtının Meşruluğu Sorunu · Makaleler

Süleyman Sırrı Terzioğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

84
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü · Makaleler

Bengül Kavlak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

86
Turizm Sektöründe Göçmen Emeği: Nitelikli Emek mi? Ucuz Emek mi? · Makaleler

Çişel Ekiz Gökmen / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

87
Küresel Fabrika Kentinin Görünmeyen İşçileri: Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Göçmenler · Makaleler

Sezgi Akbaş, Çağla Ünlütürk Ulutaş / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

88
Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler: Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine · Makaleler

Saniye Dedeoğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

89
Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri · Makaleler

Pedriye Mutlu, Kıvanç Yiğit Mısırlı, Mustafa Kahveci, Ayla Ezgi Akyol, Ertan Erol, İpek Gümüşçan, Ezgi Pınar, Cemal Salman / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

90
Türkiye’de Tekstil Sanayisinin Sosyal Taraflarının Mülteci İşçilerin İstihdamına Bakışı · Makaleler

Emre Eren Korkmaz / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

91
Kanun yoluna başvurmanın ilâmların icrasına etkisi · Tezler

NAZLIHAN HANECİOĞLU, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Toplum içerisinde borçlunun borcunu zamanında ve gereği gibi ifa etmesi beklenmektedir. Ancak bu süreç içerisinde yaşanılan bir aksaklığa karşı alacaklının haklarının korunması adına Devlet alacaklıya kendisine başvurma hakkı tanımıştır. İcra ve İflas Kanunu'nda ilâmlı icra takibi, alacaklının hakkı...

92
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi · Kitaplar

İpek Betül Aldemir / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

93
Uluslararası insan hakları hukuku kapsamında çocuklara yönelik cinsel istismar · Tezler

ESMA DEMİRAL, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Toplumlar geleceklerini iyi eğitimli, düzgün karakterli ve uygun meziyetler kazandırılmış çocuklar yetiştirerek güvence altına alabilirler. Kuşkusuz çocukların istismar ve ihmal edilmesi toplumların bu konudaki plan ve çalışmalarının en büyük engellerindendir. Bu çalışmanın amacı, çocuk cinsel istis...

94
Genel işlem koşulları ve benzer kurumlar · Tezler

GİZEM KAYA ÖZGÜR, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, genel işlem koşulları incelenmiştir. Genel işlem koşulları, günümüzde bankacılık, sigortacılık, seyahat ve taşıma işleri gibi birçok alanda kullanılan sözleşmelerde yer almaktadır. Ancak, Türk Hukukunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan önce genel...

türk borçlar kanunu • genel işlem koşulları • dürüstlük kuralı • haksız şart • haksız rekabet

95
Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu · Kitaplar

Mesut Serdar Çekin / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

96
Haberleşmenin engellenmesi suçu · Tezler

TUĞÇE HACIFAZLIOĞLU, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin engellenmesi suçu geniş bir perspektifle ele alınmaktadır. Haberleşme, toplumsal yaşamda olmazsa olmaz bir unsur olarak yer alır. Haberleşme hakkı, anayasa ile güvence altına alınmış, devletin müdahalesinin belli çerçevede olduğu kişinin özel sınırlarını çizen k...

97
Türk Ceza Kanunu'nda haksız tahrik · Tezler

BURAK KAĞAN YILMAZ, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK'nın) "Genel Hükümler" başlıklı 1. Kitap, "Ceza Sorumluluğunun Esasları" başlıklı 2. Kısım, "Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler" başlıklı 2. Bölümü'nde 29. maddede genel hükümler arasında düzenlenmiştir. Haksız tahrik kurumu, kusurlu...

98
Anonim şirketlerde tasfiye işlemleri · Tezler

ŞAKİR BOZAK, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Başarısız olan anonim şirketlerin TTK'nin hükümleri çerçevesinde tasfiyeye gitmeleri tasfiyenin gereklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Anonim şirketlerin tasfiyesini gerektiren durumların ortaya çıkması durumunda yapılması gereken işlemler çalışmamızda bölümler halinde incelenmiştir....

99
Genel kamu hukuku yönünden beslenme hakkı · Tezler

EBRU ERDEN ATAK, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Yeterli beslenme bir insan hakkıdır. Günümüzde çok sayıda insan savaşlar, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle açlık çekmektedir. Yeterli maddi gücü olup gıdaya ulaşabilen kesim ise, gerçek gıda olup olmadığı sorgulanabilir, çok uluslu şirketlerin ürettiği endüstriyel ve/veya genetiği değiştirilmiş tarım ü...

gdo • küreselleşme • insan hakları

100
6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre tüketici kredi sözleşmesi · Tezler

MAHMUT YILMAZ, Yüksek Lisans Tezi, 2018
Tüketicinin korunması, Hukuk otoritesinin Anayasal haklara dayalı olarak tüketiciye karşı yerine getirdiği yükümlerden birisi olmakla birlikte AB uyum sürecinin getirdiği gerekliliklerden bir başkası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiey'de 4077 Sayılı eski Tüketicinin Korunması Hakkında ...

tüketici • kredi • tüketici kredisi • tüketici kredi sözleşmesi

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.