S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 12.938

51
Türkiye’de Genç İstihdamının Bölgesel ve Etnik Değişimi (2012-2016) · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

52
Sanayide Otomasyon ve Kadın Emeği · Makaleler

Gül Yücel / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

53
Estimation of the Market Value of the Unpaid Work in Turkey and a Comparison to the EU Economies · Makaleler

Umut Gündüz, İpek İlkkaracan / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

54
Zonguldak Havzasında İşçi Hareketleri ve 1990-1991 Büyük Madenci Grevi · Makaleler

Mehmet Attila Güler / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

55
Darbe, Dayanışma ve Direniş: 1980 Dönemi Avrupa Sendikal Hareketi ve DİSK İlişkileri · Makaleler

Ceyhun Güler / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

57
Kayıp-Kaçak Bedeli ve Bireysel Başvuru Yolu · Bilgi Notları

Burak Gemalmaz / Lexpera Blog, Aralık 2018

kayıp kaçak bedeli • AYM Bireysel Başvuru • 6719 sayılı kanun • 6446 sayılı kanun

58
Döviz Piyasası Baskısı ve Para Politikası: Türkiye 1997:M01-2018:M03 Dönemi Uygulaması · Makaleler

İnci Parlaktuna, Gaye Karpat / Bankacılar Dergisi, Aralık 2018, Sayı 107

60
Avrupa Birliği Geçiş Ekonomilerinde Bankacılık Sektörü Karlılığının Belirleyicileri: Bir Panel Regresyon Analizi · Makaleler

Yılmaz Bayar, Sevgi Özsezer / Bankacılar Dergisi, Aralık 2018, Sayı 107

61
Yeni Keynesyen Yaklaşım Perspektifinde Optimal Taylor Kuralı: Türkiye Örneği · Makaleler

Osman Peker, Ayşegül Ladin Sümer / Bankacılar Dergisi, Aralık 2018, Sayı 107

64
Karayolu Trafik Hukukunda Yaya İlk Geçiş Hakkı · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Kasım 2018

Karayolu Trafik Hukuku • Yaya ilk geçiş hakkı • 2918 Sayılı KTK.m.74 • Yaya Normları KTK.m.68 • Yaya Normları KTY.m.94 • Yaya Normları KTY.m.95 • Yaya Normları KTY.m.138 • Yayalara durarak ilk geçiş hakkı vermek • Karayolu Trafik Hukukunda Yaya İlk Geçiş Hakkı

65
Anayasa Mahkemesi’nin Son Dönem Kararlarında Yasa ile Yetkilendirmenin Anlamına İlişkin Gözlemler · Makaleler

Elvin Evrim Dalkılıç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

66
İdare Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Türk Vatandaşlığına Alınma Kararının İptali ve Geri Alınması Kavramları · Makaleler

Işıl Egemen Demir / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

67
Çevrenin Korunmasına İlişkin İptal Davalarında Kişisel Menfaat Kavramı · Makaleler

Süheyla Suzan Gökalp Alıca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

68
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatistiksel Bir Analiz · Makaleler

Erdem Ateşağaoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

69
Yatırım Antlaşmalarında Yer Alan Adil Ve Eşit Muamele İlkesinin Hukuki Niteliği · Makaleler

Oğuz Kaan Pehlivan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

70
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı ve Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar · Makaleler

Salimya Ganiyeva / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

71
Çevresel Göç ve Çevre Göçmenleri Sorununun Çevre Hukukundaki Yeri · Makaleler

Nükhet Yılmaz Turgut / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

72
Danıştay Kararıyla Anayasal Toplu Sözleşme Hakkının İlgası · Makaleler

Nihat Kayar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

73
Türk ve İsviçre Hukuk Fakültelerinde Hukuk Öğretimi, Ders Programları ve Sınav Sistemleri · Makaleler

İbrahim Kaplan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

74
Yasama Sorumsuzluğu Kurumu, Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği · Makaleler

Gökhan Dönmez / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

75
İlgilinin İstemi Gerekmeksizin Türk Vatandalığıyla İlişkisinin Kesilmesi · Makaleler

Nimet Özbek / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2018, Sayı 139

76
Eşya Hukuku - Zilyetliğin Teslimsiz Devir Yolları · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Zilyetlik türleri • Zilyetliğin teslimsiz devir yolları • Hükmen teslim • Zilyetliğin Havalesi • Emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle ayni hak kazanımı (MK m.988) • MK m.989

77
Eşya Hukuku - Eşya Kavramı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Eşya Kavramı ve Özellikleri • Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet • Ayni haklar, Ayni Hak-Alacak Hakkı Ayrımı, Ayni Hakkın Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması • Ayni Haklara Hâkim Olan İlkeler

78
Eşya Hukuku - Zilyetlik Türleri · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Zilyetlik Kavramı • Zilyetliğin Tanımı • Zilyetliğin Unsurları • Zilyetlik Türleri

79
Eşya Hukuku - Zilyetlik Davaları · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Kasım 2018

Zilyetliğin türleri • Zilyetliğin Kazanılması • Zilyetliğin kuvvet kullanma yoluyla korunması • Zilyetlik Davaları • Taşınır Davası • İstihkak Davası

80
Konkordato Gider Avansı Tarifesi Hukuka Uygun Mudur ? · Makaleler

Mustafa Bahadır Özer / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

81
Sosyal Medyada İşlenen Hakaret Suçunun E-Tespit ile Delillendirilmesi · Makaleler

Gürkan Özkaya / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

82
Elektronik Ticaret ve Hukukumuzdaki Durumu Üzerine Kısa Bir İnceleme · Makaleler

Kübra Yıldız / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

83
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı ve İptali · Makaleler

Zeynep Dönmez / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

84
Satış Sözleşmelerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı · Makaleler

Olcay Önalan / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

85
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapının Unsurları · Makaleler

Halil Burak Çınar / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

86
Bütünlük Arz Eden Malların Birlikte Satışı · Makaleler

Serhat Sarıözen / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

87
Karayolları Trafik Kanunu'nda 6704 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler ve Hukuki Etkileri · Makaleler

Esin Gürhan Eren / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

88
İngiliz Ticaret Hukukunda Tröst · Makaleler

Natasha Alev Keskin / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

89
İdarenin Bayındırlık Hizmetleri Sebebiyle Zarar Verdiği Kişilere Karşı Kusursuz Sorumluluk Yükümlülüğü · Makaleler

Oğuzcan Görgöz / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

90
Yargı Yerlerince Üretilen Kararların Yazı Karakteri ve Boyutu Ne Olmalıdır ? · Makaleler

Nihat Toktaş, Önder Gülaçtı / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

91
Türk Hukukunda Kürtaj Hakkı · Makaleler

Alparslan Özaltuğ / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

92
Deniz Yolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Sebepleri · Makaleler

Feray Fırıncıoğulları / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

93
Avukatlık Sözleşmesi · Makaleler

Adnan İnanç / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

94
"Konkordato" Nasıl Talep Edilir? Nasıl İncelenir? Nasıl Sonuçlandırılır ? (Konkordato Süreci) · Makaleler

Talih Uyar / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

95
6306 Sayılı Yasa Riskli Yapı Uygulaması (III) · Makaleler

Nafi Pakel / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

96
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi · Makaleler

Begüm Elif Kurin / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

97
İş Hukukunda Performans Değerlendirmesi ve İş Değerlendirmesi · Makaleler

Şevket Güney Bigat / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

98
Sosyal Medya Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat · Makaleler

Enes H. Ermaner / İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2018, Cilt 92, Sayı 6

100
Çalışma Hayatında Cumhurbaşkanı’nın Yetkileri Nelerdir? · Bilgi Notları

Mehmet Bulut / Lexpera Blog, Kasım 2018

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.