Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları, On İki Levha Yayıncılık Anonim Şirketi (“On İki Levha”) tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin kullanımını açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, On İki Levha işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

İşbu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı ve Aydınlatma Metni’nde yer alan hususları kabul eder. On İki Levha ve internet sitesi üyeleri arasında akdedilen üyelik sözleşmesi hükümleri saklıdır.

İnternet Sitesinin Amacı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler yalnızca, internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, On İki Levha, internet sitesinin ücretli üyeliklere ilişkin sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, kullanım şeklini, şartlarını –internet sitesinin kullanımına izin verilen süreyi ve içeriği her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, internet sitesini tamamen ziyaretçi erişimine kapatabilir veya ziyaretçinin internet sitesi içeriğine ulaşması için reklam veya tanıtım materyalleri izlemesini veya görüntülemesini zorunlu kılabilir.

Fikri Mülkiyet

Bu internet sitesine, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran On İki Levha’ya aittir ve On İk Levha’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Ziyaretçiler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında internet sitesinin veri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenen iktibas kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır.

Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.

Aksi durumun On İki Levha’nın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, On İki Levha, Ziyaretçinin internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, On İki Levha internet sitesinde bulunan tüm içeriği resmi ve özel kaynaklardan edinmektedir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, bir konuya ilişkin güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. Tüm dikkati göstermesine karşın, On İki Levha, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez. On İki Levha, internet sitesi üzerinden, On İki Levha’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (=link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet sitesi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında On İki Levha’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu internet sitesi ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü kişiler On İki Levha’nın yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalıdır. On İki Levha, ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

Ziyaretçinin internet sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemekte ve On İki Levha tarafından internet sitesine veya internet sitesini oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmemektedir. Ziyaretçi, internet sitesinin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemez. Ayrıca ziyaretçi, internet sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da internet sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla internet sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, internet sitesinin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

Ziyaretçi, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunamaz veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olamaz. Ziyaretçi, yegâne takdir yetkisi On İki Levha’da olmak üzere, internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve On İki Levha’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, On İki Levha’nın zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da internet sitesine erişimi tüm ziyaretçiler için kısıtlayabileceğini kabul eder. Ziyaretçi, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan internet sitesi kullanıcılarına gösteremez. On İki Levha, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.