S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 23.462

1
12. HD., E. 2010/21759 K. 2011/2562 T. 3.3.2011

ağır kusur

170/4 maddesi uyarınca, kötüniyeti ve ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklı aleyhine %20'den aşağı olmamak üzere tazminata hükmolunacağı belirtildiğinden mahkemece alacaklının kötüniyet ve ağır kusuruna ilişkin tazminat takdirinin, gerekçesi karar yerinde belirtilmeksizin %20'nin üzerinde tazminata

2
2. HD., E. 1993/1756 K. 1993/3330 T. 06.04.1993

ağır kusur

görevlerini yerine getirmeden ağır kusurunun bulunması evlatlık ilişkisinin bozulmasını gerektirir. Medeni Kanunun 260. maddesi uyarınca ana baba ve çocuk, yek ... getirmede ağır kusur olarak değerlendirilmesi ve sözleşmenin bozulması yerine yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru bulunmamıştır. S o n u ç: Temyize konu

3
12. HD., E. 2008/23730 K. 2009/4599 T. 5.3.2009

ağır kusur

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : İİK.nun 169/a-6.maddesi gereğince, borçlunun itirazının İcra Mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde kötüniyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Somut olayda, alacaklı ve borçlular doğrudan ilişki içerisinde olup, kötüniyet veya ağır kusurun bulunması koşulu gerçekleşmiştir

4
12. HD., E. 2009/10412 K. 2009/18950 T. 13.10.2009

ağır kusur

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 4949 Sayılı Kanun ile değişik İİK.nun 170/4.maddesi hükmüne göre itirazın esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı aleyhine takip konusu alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilir. Somut olayda, kötü niyeti ya da ağır kusuru bulunan alacaklı aleyhinde

5
12. HD., E. 2010/11190 K. 2010/12703 T. 25.5.2010

ağır kusur

koymada kötüniyeti ve ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının tazminat ve para cezası ile sorumlu tutulacağı düzenlemesi yer almaktadır. Somut olayda, bilirkişi raporlarına göre, imzanın borçluya ait olup olmadığı belirlenememiştir. Bu durumda, alacaklının kötüniyeti ve ağır kusuru ispat edilemediğinden

6
12. HD., E. 2015/29374 K. 2015/31715 T. 15.12.2015

ağır kusur

mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın kaldırılmasına karar verilmekle birlikte alacaklının tazminat talebinin, borçlunun kötüniyetle yada ağır kusurla ... düzenlenen tazminata hükmedilmesi için kötüniyet yada ağır kusur koşulu aranmamıştır. O halde, mahkemece alacaklının tazminat talebinin kabulü ile borçlunun

7
12. HD., E. 2006/9538 K. 2006/12086 T. 6.6.2006

ağır kusur

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 24.01.2006 tarih, 23438 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Sair karar düzeltme itirazları yerinde değil ise de; Borca itirazın kabulü halinde İ.İ.K.’nun 169/a-6.madde hükmü gereğince alacaklının kötüniyet ve ağır kusuru bulunduğu taktirde % 20’den aşağı olmamak üzere tazminat ile sorumlu tutulabileceği öngörüldüğüne göre Mahkemece anılan madde hükmüne aykırı

8
12. HD., E. 2011/15487 K. 2012/1339 T. 24.1.2012

ağır kusur

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : İİK'nun 170/son maddesinde borçlunun imzaya itirazının kabulü halinde senedi takibe koymada kötüniyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edileceği hüküm altına alınmıştır. Somut olayda %40 oranında tazminata hükmedilmişse de kanunda gösterilen %20 oranının aşılmasının gerekçesinin kararda

9
12. HD., E. 2011/18581 K. 2011/24411 T. 25.11.2011

ağır kusur

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklının sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; İİK.nun 170/son maddesinde; "Borçlunun itirazının icra mahkemesince kabulü halinde kötüniyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere ... tazminata mahkum edilir." hükmü düzenlenmiştir. Somut olayda %40 oranında tazminata hükmedilmişse de kanunda gösterilen %20 oranının

10
12. HD., E. 2010/15371 K. 2010/30514 T. 2.12.2010

ağır kusur

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : İİK.nun 169/a-6.maddesinde "borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde kötüniyeti ve ağır kusuru bulunan alacaklı takip konusu alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere...tazminata mahkum edilir." hükmü düzenlenmiştir. Somut olayda borçlu takipten önce 17.9.2007 tarihinde senet bedelini alacaklı bankaya vade tarihini belirterek ödediği görüldüğünden alacaklı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: