S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 8.923

1
17. HD., E. 2011/11968 K. 2012/4566 T. 12.04.2012

aciz belgesi • kesin aciz belgesi

yapmamıştır. Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre,her ne kadar davanın reddi yönünden hüküm kurulmuş ise de mahkemece sehven aciz vesikasının dava ... iptali istemine ilişkindir. Davanın dinlenebilmesi için aciz belgesinin varlığı (geçici veya kesin)dava koşuludur. Aciz belgesi karar kesinleşinceye kadar mahkemeye verilirse dava koşulu yerine getirilmiş olur. Somut olayda davacı alacaklı tarafından yargılama sırasında 5.5.2011 tarihli kesin aciz belgesi

2
12. HD., E. 2013/20344 K. 2013/29921 T. 24.9.2013

aciz belgesi

vesikasının düzenlenme şartlarının oluşmadığını, takiple ilgili belgelerin ve aciz vesikasının hiç tebliğ edilmediğini ya da usulüne uygun tebliğ edilmediğini belirterek tebligatın iptaline, söz konusu takipten ve aciz vesikasından haberdar olma tarihlerinin 05.07.2012 olarak tespitine, aciz vesikası verilmesi işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece icra takip dosyasının SEKA' ya gönderildiği, bu nedenle aciz vesikası düzenleme şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilemediği, tebligatında incelenemediği, aciz vesikasının şartlarının oluştuğunun alacaklı tarafça ispatlanması gerektiği

3
12. HD., E. 2016/5658 K. 2016/23285 T. 10.11.2016

aciz belgesi

, İİK’nun 143. maddesi uyarınca alınan borç ödemeden aciz vesikasına dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız takipte borçlunun itirazının kaldırılmasının ... karar verildiği görülmektedir. İİK’nun 143/.... maddesinde; “Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir..” düzenlemesi yer almaktadır. Somut olayda takibe dayanak yapılan aciz vesikasının verildiği ..... .... İcra Müdürlüğü’nün .... .... Esas sayılı dosyasında toplam 39.255,89 TL

4
15. HD., E. 1995/3116 K. 1995/5501 T. 12.10.1995

kesin aciz belgesi • kesin aciz vesikası

. maddesi uyarınca alacaklının bu davayı açabilmesi için, elinde geçici veya kesin aciz vesikası bulunması gerekir. Bu husus dava koşulu olduğundan mahkemece re'sen gözetilmelidir. Aciz belgesinin yargılama aşamasında ibrazı halinde de dava şartı oluşur ise de; temyiz incelemesine kadar geçici yada kesin aciz belgesi alındığı da iddia ve ispat edilmediğinden dava şartının gerçekleşmemesi nedeniyle davanın reddi yerine işin esası hakkında karar verilmesi doğru

5
15. HD., E. 1993/4391 K. 1993/5388 T. 16.12.1993

aciz belgesi

vekilinin temyizine gelince; İcra İflas Kanununun 277. maddesinin 1. bendinde iptal davalarını elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her ... belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, 2. bentte düzenlenen İflas İdaresinin dava açması halinde aciz belgesi bir dava koşulu değildir. Geçici veya kati aciz belgesi, 1. fıkrada açıklanan alacaklıların açtığı davalarda aranacak bir dava koşuludur. Ayrıca iflasın hukuki mahiyeti gereği de aciz belgesi aranmasını gerektirmez. O halde davanın incelenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davacı İflas İdaresinin geçici veya kati aciz belgesi ibraz etmediğinden

6
12. HD., E. 2017/2181 K. 2018/5106 T. 24.5.2018

aciz belgesi

itirazı ile takibin durdurulduğu, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; takibin aciz vesikasına dayalı olduğu belirtilerek itirazın kaldırılmasının ... anlaşılmaktadır. İcra takibinin dayanağı olan aciz vesikasının, ... . İcra Müdürlüğü'nün 2001/20094 sayılı icra takip dosyasından İİK'nun 143 ve 251. maddeleri ... düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/05/2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi. Üye ...'in Karşı Oy Yazısı : İİK'nun 143/4. fıkrasına göre "Aciz vesikasına bağlı alacaklar için faiz istenemez." Bu hüküm emredici olup, aciz vesikasına dayalı icra takibi başlatılsa dahi takip tarihinden itibaren faiz istenemez

7
17. HD., E. 2014/10182 K. 2014/13399 T. 15.10.2014

aciz belgesi

reddini savunmuşlardır. Mahkemece aciz vesikası ibraz edilmemesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz ... (İİK.nun 105.md) aciz belgesi bulunan alacaklılar açabilir. Bu husus davanın görülebilme koşulu olup mahkemece re'sen (kendiliğinden) gözönüne alınması gerekir. Aciz belgesinin dava açılmadan dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasından ve hatta hükmün Yargıtay'ca onanmasından veya bozulmasından sonra bile ... uyarınca geçici aciz vesikası niteliğinde olduğunun kabulü ile dava şartının gerçekleştiği düşünülerek tarafların delillerinin toplanması, ondan sonra hasıl

8
23. HD., E. 2016/5260 K. 2019/1413 T. 16.4.2019

aciz belgesi

talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacı tarafa icra takibi yaptıklarını, hacze kabil malı olmadığından aciz vesikası alınarak dosyanın kapatıldığını, davaya konu borcun aciz vesikasından kalan faiz farkı olduğunu, davacının bu konuda bir ödemesi olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir ... sonucu alınan aciz vesikasından kalan faiz farkları olduğu, ilamlı alacak niteliği taşımadığı, borcun sebebi olarak gösterilen senet ile bir ilişkisinin

9
12. HD., E. 2016/18431 K. 2017/10515 T. 12.9.2017

aciz belgesi

tarihinde açıldığı, söz konusu davaların geçici aciz vesikasına dayandığı, İİK'nun 105. maddesinde yer alan geçici aciz vesikasına dayanılarak açılan tasarrufun iptali davalarının zamanaşımını kesmeyeceği, 28/07/2009 tarihinde alınan borç ödemeden aciz belgesinin ise söz konusu dava dosyalarına sunulduğuna

10
12. HD., E. 2016/4359 K. 2016/11712 T. 20.4.2016

aciz belgesi

başvurusunda; takibin aciz vesikasına dayalı olduğu belirtilerek itirazın kaldırılmasının talep edildiği, mahkemece itirazın kısmen kaldırılmasına ve alacaklının takipten sonra işleyecek faize ilişkin taleplerinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İcra takibinin dayanağı olan aciz vesikasının, ..... İcra ... anlaşılmaktadır. İİK'nun 143/4. maddesi gereğince borç ödemeden aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemeyeceği belirtilmiş ise de, alacak muaccel olup

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: