S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 7.749

1
8. CD., E. 2015/14818 K. 2017/5923 T. 23.5.2017

adil yargılamayı etkileme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılama, adil yargılamayı etkileme HÜKÜM : Görevsizlik Gereği görüşülüp düşünüldü: Anayasa Mahkemesinin 25.10.1994 ve 01.07.1998 tarihli kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 19.06.2012 tarih, 2012/722 Esas ve 2012/234 Karar ile 05.07.2011 tarih, 2011/3-116 Esas ve 2011/157 Karar sayılı ilamları, Anayasa'nın 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun'un ... düzenlenmiş olan halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama ile adil yargılamayı etkilemeye

2
9. CD., E. 2018/28 K. 2018/28 T. 4.6.2018

adil yargılamayı etkileme

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Hüküm : Beraat (Direnme) Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21.03.2011 tarih ve 2008/463-2011/200 sayılı kararı ile Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan beraat kararı verildiği, bu kararın katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 08.01.2013 tarih ve 2012/4562-2013/187 sayılı kararı ile ... verilen hükmün Dairemizce incelenmesinde zorunluluk bulunduğu anlaşılmakla yapılan incelemede; Sanığa atılı adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu için

3
16. CD., E. 2015/7945 K. 2016/3309 T. 25.5.2016

adil yargılamayı etkileme

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Hüküm : Beraat Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılama sonunda sanığa yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, sanık müdafii ile katılanın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu vekalet ücreti tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Kanuna aykırı olup hükmün bu

4
9. CD., E. 2013/13904 K. 2014/9064 T. 15.9.2014

adil yargılamayı etkileme

Tebliğname No : 9 - 2013/287090 Mahkemesi : Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 02.11.2010 - 14.03.2013 Numarası : 2009/597 - 2010/571 Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Dosya incelenerek gereği düşünüldü: İnternet ortamında yapılan yayınların 5187 sayılı Basın Kanununa tabi olmadığı ve bu yolla işlenen suçlara ilişkin davaların anılan Kanunun 26. maddesinde muhakeme şartı olarak gösterilen sürelere tabi olmadığı gözetilmeden ve sanığa yüklenen suçun tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hüküm tarihinde yürürlükte olan 05.07.2012

5
12. CD., E. 2020/1426 K. 2021/429 T. 20.1.2021

adil yargılamayı etkileme

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Hüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, şikayetçi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Şikayetçinin temyiz istemi üzerine temyiz incelemesi yapılması için gönderilen dosyadaki temyize konu kararın; temyiz işlemlerinin tamamlanarak dosyanın Yargıtay'a ... karşı işlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasında; sanığa atılı suçun koruduğu hukuki yarar ve niteliği itibariyle

6
9. CD., E. 2013/6124 K. 2014/1180 T. 5.2.2014

adil yargılamayı etkileme

Tebliğname No : 4 - 2011/231352 Mahkemesi : Gölhisar Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 16.03.2011 Numarası : 2010/123 - 2011/56 Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Başka bir davada tanıklık yapan katılanı etkilemek amacıyla kendisiyle görüşüp sözlü beyanda bulunmak şeklinde kabul edilen eylemde aleniyet unsuru gerçekleşmediğinden sanığa yüklenen TCK'nın 288/1. maddesinde tanımlanan suçun oluşmayacağı, TCK'nın suç tarihinde yürürlükte bulunan 277/1. maddesinin hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki halinde

7
12. CD., E. 2017/1849 K. 2017/7743 T. 23.10.2017

adil yargılamayı etkileme

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Hüküm : Beraat Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında kurulan 26.05.2010 tarihli beraat hükmünün katılan vekili tarafından verilen 27.05.2010 tarihli süre tutum ve 05.08.2010 tarihli gerekçeli temyiz dilekçeleri ile birlikte süresinde temyiz edilmesi üzerine Yargıtay'a gönderilen ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi

8
12. CD., E. 2017/3497 K. 2017/8217 T. 1.11.2017

adil yargılamayı etkileme • iftira

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Hükümler : Beraat Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan ... anlaşıldığından, sanıkların dava konusu edilen bu eylemleri ile ilgili olarak zamanaşımı süresi içinde bir karar verilmesi mümkün görülmüş olup, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan kurulan beraat hükümleri ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde: Sanıklara atılı adliyeye karşı işlenen ve iddianamede adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, iddianame yerine geçen görevsizlik kararında yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs

9
18. CD., E. 2017/7830 K. 2018/6026 T. 25.4.2018

adil yargılamayı etkileme • hakaret

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs HÜKÜMLER : Beraat KARAR Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz istiğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin ... yükletilen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçuna yönelik, katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan verilen beraat hükmünün oybirliğiyle ONANMASINA, 2- Hakaret suçundan verilen beraat

10
16. CD., E. 2015/3888 K. 2015/5128 T. 27.11.2015

adil yargılamayı etkileme

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Hüküm : Düşürülme Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanıklar ... ve ... hakkında 18.05.2006 tarihli eylemleri nedeniyle kurulan hükümlere yönelik olarak; Yapılan yargılama sonunda sanıklar hakkında açılan kamu davasının 5187 sayılı Basın Kanununun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1. maddelerinde öngörülen iki aylık süreden sonra açılması karşısında, katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 5187 sayılı Basın Kanununun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1. maddesinde düzenlenen

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: