S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.975

1
2. HD., E. 2008/11885 K. 2008/11958 T. 16.9.2008

aile konutu şerhi • aile konutu

. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi gereğince aile konutu olan taşınmazın tapu kaydına, aile konutu şerhi verilmesi için, o konutun eşlerden birine ait olması zorunludur. Mülkiyeti üçüncü kişiye ait bir taşınmaz eşlerce aile konutu olarak kullanıyor olsa bile, hak sahibi olan üçüncü kişinin bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını sınırlayıcı şekilde tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilemez. Aile konutu şerhi konulması istenen Tuzluçayır'ın 6534 ada 5 ... bulunmaktadır. Dava ise 08.08.2007 tarihinde açılmıştır. Davanın üçüncü kişiye ait bu taşınmazın tapu kaydına aile konutuyla ilgili şerh verilmesi yönündeki

2
2. HD., E. 2017/6122 K. 2018/14258 T. 10.12.2018

aile konutu • aile konutu şerhi

MAHKEMESİ : Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Aile Konutu Şerhi Konulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: İlk derece mahkemesince aile konutu şerhi konulmasına dair verilen karara karşı, taraflarca yapılan istinaf başvurusu, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince incelenmiş ve tarafların istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının diğer yönler incelenmeksizin kaldırılmasına, dava dilekçesinde

3
2. HD., E. 2016/8884 K. 2017/11881 T. 30.10.2017

aile konutu

hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı, aile konutu olduğunu ileri sürdüğü taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını ... . 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 194/1. maddesine göre, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi “konulmuş olmasa da” eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma, aile konutu şerhi konulduğu için değil, zaten var olduğu

4
2. HD., E. 2016/9661 K. 2017/12232 T. 6.11.2017

aile konutu

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İpoteğin Kaldırılması-Aile Konutu Şerhi Konulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda ... verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 194/1. maddesine göre, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi “konulmuş olmasa da” eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma, aile konutu şerhi konulduğu için değil, zaten var

5
2. HD., E. 2013/17701 K. 2014/4091 T. 27.2.2014

aile konutu

, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı, aile konutu olduğunu iddia ettiği 3 nolu parselin davalı eş tarafından diğer davalıya rızası alınmadan satışı nedeniyle tapu kaydının iptali ile davalı eş adına tescilini ve aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir. Mahkemece aile konutu olan 2.kattaki dairenin ferdi mülkiyete konu olmaması nedeniyle iptal ve tescil hükmü kurulmamış, ikinci kattaki dairenin aile konutu olduğunun tespitine ve aile konutu ... edilmiştir. Mahkemece, aile konutu olan kısımla ilgili olarak davalı Neşe adına kayıtlı taşınmazın tapusunun iptali ile diğer davalı Türkay adına (eş

6
12. HD., E. 2008/21650 K. 2009/1557 T. 27.1.2009

aile konutu

: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Aile Konutu" başlıklı 194/1. maddedeki eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz hükmü karşısında tahliyeye konu taşınmazın aile konutu olup olmadığının belirlenmesi gerekecektir. Mahkemece şikayetçinin öncelikle bu yerin "aile konutu olduğunun tespitine yönelik olarak açılmış bir davasının ve aile mahkemesince yapılmış bir belirlemenin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, sonucuna göre gerektiğinde şikayetçiye tahliyesi istenen taşınmazın aile konutu

7
2. HD., E. 2008/894 K. 2008/2245 T. 25.2.2008

aile konutu

konutuna ilişkin karar düzeltme istemine gelince; Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince aile konutu olan taşınmazın tapu kaydına, aile konutu ile ilgili şerhin verilebilmesi için, o konutun eşlerden birine ait olması zorunludur. Mülkiyeti üçüncü kişiye ait bir taşınmaz eşlerce aile konutu olarak kullanılıyor olsa bile, hak sahibi olan üçüncü kişinin bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını sınırlayıcı şekilde, tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilemez. Aile konutu şerhi konulması istenilen 10 nolu bağımsız bölümün 1999 yılından bu yana üçüncü kişi durumdaki S. A..'e ait olduğu ve bu kişi adına tapuda

8
2. HD., E. 2014/6869 K. 2014/9087 T. 16.4.2014

aile konutu

tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Türk Medeni Kanununun 194'ncü maddesinin (1) fıkrasına göre, aile konutu olarak özgülen taşınmaz üzerinde hak sahibi olan eş, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Açık rıza alınmadan yapılan tasarruf işlemlerine karşı, rızası gereken eş evlilik birliği süresi içinde, konut aile konutu vasfını koruduğu sürece rızasının yokluğunu ileri sürerek işlemin iptalini isteme hakkına sahiptir. İpotek tesis edildiği tarihte konut

9
2. HD., E. 2005/7297 K. 2005/9634 T. 21.6.2005

aile konutu şerhinin kaldırılması • aile konutu

gereğince konulmuş bulunan "aile konutu" şerhinin konutun bu niteliğini kaybettiğini ileri sürerek terkinine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; talep, "değişik işler" defterine kaydedilerek, davalıya tebligat yapılmaksızın ve duruşma açılmaksızın; isteğin kabulüne davacıya ait taşınmaz üzerindeki aile konutu şerhinin kaldırılmasına karar verilmiş; kararı davalı temyiz etmiştir. Davacı kocanın açtığı boşanma davası reddedilmiş karar 15.9.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Evlilik devam etmektedir. Evlilik birliği devam ettiğine göre, aile konutu olarak özgülenen taşınmazın tapu kaydına, Türk Medeni Kanununun 194/3

10
2. HD., E. 2011/7440 K. 2012/4874 T. 6.3.2012

aile konutu

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm aile konutu şerhinin ... bölümünün temyiz edilmemesi suretiyle kesinleşerek sona erdiği anlaşılmaktadır. Yerel mahkeme tarafından aile konutu şerhinin kaldırılması isteminin reddine ... kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.06.03.2012 (Salı) Aile konutu hakkındaki Türk Medeni Kanununun 194. maddesindeki koruma; evlilik devam ettiği sürece mevcuttur. Evlilik her hangi bir sebeple sona ererse; koruma kalkar. Aile konutu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: