S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11.771

1
1. HD., E. 2015/10513 K. 2018/8564 T. 29.3.2018

aktif dava ehliyeti

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada; Davacı, çekişme konusu 170 ada 2, 107 ada 19 , 107 ada 20 , 108 ada 60 ve 108 ada 67 parsel sayılı taşınmazlarda paylı maliki olan .........Coşkun’un kimlik bilgilerinin ...... kayıtlarında sehven...........................Ormanlı olarak yazıldığını ileri sürerek ...... kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun şekilde .........Coşkun olarak düzeltilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacının aktif dava ehliyetinin olmadığı ve kayıt maliki ile davacının kimlik bilgilerinin düzeltilmesini

2
3. HD., E. 2017/4533 K. 2018/12295 T. 04.12.2018

aktif dava ehliyeti

edilmiştir. Davalı, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davacının sözleşmenin tarafı olmadığı dolayısıyla aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle

3
20. HD., E. 2017/3229 K. 2018/7025 T. 5.11.2018

aktif dava ehliyeti

dosya arasına alınan tapu bilgilerinden davacının kat maliki olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemece öncelikle davacının bu davayı açmak için aktif dava ehliyetine sahip olup olmadığı hususu aydınlatılmalı, kat maliki olduğuna ilişkin tapu belgesi istenilmeli değil ise dava tarihinde yönetici

4
13. HD., E. 2011/10013 K. 2012/3434 T. 21.2.2012

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti

kendilerinden usulsüz ödeme nedeni ile istemde bulunduklarına dair bir iddiasının da bulunmadığı” gerekçesiyle davacının aktif dava ehliyetinin 2011/10013-2012 ... aykırılık bulunmamaktadır. O halde işin esası incelenerek, sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, mahkemece davacının aktif dava ehliyetinin

5
14. HD., E. 2011/13072 K. 2011/13726 T. 16.11.2011

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti

dava açan kişinin aktif dava ehliyeti vardır. Somut olayda; Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 1999/53 esas 1999/50 karar sayılı veraset ilamına göre ... "..." hisseleri yönünden aktif dava ehliyetleri bulunmamaktadır. Mahkemece bu kayıtlar yönünden istemin reddine karar verilmesi gerekirken, kabul edilerek düzeltme

6
16. HD., E. 2017/4147 K. 2020/2944 T. 14.9.2020

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti

sağlanması zorunlu olmasına rağmen, Mahkemece, diğer paydaşların katılımını sağlaması için davacıya süre ve imkan tanınmamıştır. Bu haliyle, davada aktif dava ehliyetinin tamamlandığından söz edilemez, aktif dava ehliyetinin mevcudiyeti dava şartı olup, bu koşul yerine getirilmeden işin esası hakkında hüküm kurulması

7
1. HD., E. 2016/5501 K. 2019/1287 T. 25.2.2019

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada; Davacı, dava konusu taşınmazların, hukuki işlem ehliyeti bulunmayan üvey annesi Müzeyyen’den ve kardeşi Kadın’dan alınan ve daha sonra iptal edilen vekaletnameler kullanılarak satış suretiyle davalılara temlik edildiğini, Müzeyyen’in işlem tarihinde ehliyetsiz olduğunu ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali isteminde bulunmuştur. Bir kısım davalılar, davacının bu davayı açmakta aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, davacının dava açmakta hukuki yararının

8
16. HD., E. 2019/4672 K. 2019/6914 T. 4.11.2019

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti

hukukunu etkilemeyeceğinden, onların da davada yer almaları gerekmektedir. Ne var ki mahkemece bu husus gözden kaçırılmış ve aktif dava ehliyetinde bu ... taşınmazların kendileri dışındaki diğer tapu maliklerinin yöntemince davaya katılımlarını sağlamaları için süre ve imkan verilmeli, bu şekilde aktif dava ehliyetindeki eksiklik giderildikten sonra, davacıların eski 753 (171 ada 4) parsele yönelik olarak dava açmış olmaları ve davalı olarak söz konusu parsel

9
13. HD., E. 2012/29457 K. 2013/6122 T. 12.3.2013

aktif dava ehliyeti • cezai şart • dava ehliyeti

edildiği takdirde, işin esasına geçilmeden davanın öncelikle aktif dava ehliyeti olmaması nedeniyle reddedilmesi gerekli olup, ancak aktif dava ehliyeti var ise işin esası incelenerek esastan hüküm kurulabilir. Mahkemece bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde davanın hem aktif dava ehliyeti yokluğundan hem ... devamına, %40 tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, aktif dava ehliyeti olmadığından ve sözleşmenin bu nedenle bağlayıcı olmadığından, sözleşme bağlayıcı olsada hizmet verildiği kanıtlanmadığından davanın reddine karar

10
16. HD., E. 2020/10612 K. 2021/128 T. 20.1.2021

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti

... tarafından açılmış olup, bu haliyle davada aktif dava ehliyetinin sağlandığından söz edilemez. Hal böyle olunca, Mahkemece öncelikle davacıya, taşınmazlarda ... paydaşlarının) yöntemince davaya katılımını sağlamak üzere süre ve imkan verilmeli, bu şekilde aktif dava ehliyeti tamamlandıktan sonra işin esasına girilerek

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: