S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11.897

1
23. HD., E. 2015/9448 K. 2016/875 T. 18.2.2016

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

ile tüketici arasında yapılan eser sözleşmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu'nun 355 ... karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdülen amaç, arsasını değerlendirmektir. Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü saikin 6502 sayılı Yasada tanımlanan tüketicinin saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Arsa payı karşılığı inşaat ... sözleşmelerini kastettiği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ise bu kapsamda olmadığının kabulü gerekir. Bu durumda, eldeki davada uyuşmazlığın 6502

2
23. HD., E. 2015/1146 K. 2016/3657 T. 15.6.2016

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacılar vekili, davacılar ile davalı ve dava dışı....arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ... , taraflar arasında imzalanan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince inşaatın yapımı ile ilgili vekalet ... dava dışı kardeşinin kendisini okuma yazma bilmemesi ve yaşlı olmasından istifade ederek arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine parmak bastırdıklarını ... ....arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince vermeyi vaad ettiği taşınmazı boşaltarak davacı yüklenicilere vermediği, sözleşmenin geçerli olmadığına

3
23. HD., E. 2015/7371 K. 2017/3289 T. 16.11.2017

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

görüşüldü. - KARAR - Davacı vekili, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ek protokol gereğince dubleks daire tercih eden arsa ... , 18.04.2008 tarihli adi yazılı protokolün imzalanmasından sonra 01.05.2006 tarihli düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığını ... istemiştir. Mahkemece, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden önce düzenlenen 18.04.2006 tarihli ek protokolün daha sonra düzenlenen ... onanmıştır. Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak

4
23. HD., E. 2013/7740 K. 2014/431 T. 27.1.2014

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - KARAR - Davacı vekili, taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini ileri sürerek, davacıya ait taşınmazların tapu kaydındaki sözleşme şerhlerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacının arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine dair ek sözleşme ile yüklendiği ... payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ilişkin 27.09.2010 tarihli ek sözleşmeden kaynaklanan borçlarını yerine getirmediği, gerekçesiyle, davanın

5
23. HD., E. 2014/9082 K. 2015/4158 T. 2.6.2015

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

01.05.2006 tarihli düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığını, sözleşmede protokole atıf yapılmadığını, bu nedenle protokolün geçersiz olduğunu ve yüklenicinin edimlerini yerine getirmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı ... dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - KARAR - Davacı vekili, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ek protokol gereğince dubleks daire tercih eden arsa sahiplerinin müteahhite 30.000,00 TL ödemesinin kararlaştırıldığını, davalının

6
23. HD., E. 2014/4686 K. 2015/4193 T. 3.6.2015

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

olup, davacının davalı arsa sahibi ile dava dışı yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı olmadığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı bir çekişme de bulunmadığı anlaşıldığından, hükmün temyiz incelemesi Yüksek 3. Hukuk Dairesi'nin görevi kapsamındadır. Bu

7
23. HD., E. 2013/8610 K. 2014/1596 T. 4.3.2014

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

. Mahkemenin nitelendirmesine göre, uyuşmazlık; davalı arsa sahibi ile dava dışı yüklenici A... İnş. Ltd. Şti. arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye isabet eden işyerinin tapuda satın alındığı ileri sürülerek, tapu kaydına dayalı ecrimisil istemine ilişkin olup, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle ilgili herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığından, kararın temyiz incelemesi Yüksek 1. Hukuk Dairesinin görevine girmektedir. Ne var ki

8
23. HD., E. 2012/5796 K. 2013/283 T. 22.1.2013

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

vekili, müvekkili şirket ile davalı arsa maliki arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkiline yapılacak bağımsız ... savunarak, davanın reddi istenmiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiği, davacı şirket ortak ve temsilcilerince imzalanan 02.12.2009 tarihli ibraname ile davacının, sözleşmeden kaynaklı alacağını aldığı, dava konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle arsa maliki davalının ibra edildiği, ibranın geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı

9
23. HD., E. 2013/3232 K. 2013/4193 T. 19.06.2013

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

, davalı arsa maliki K1 ile müvekkili yüklenici şirket arasında, taşınmaz mal satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, çevre ... feshettiğine dair ihtar yolladığını, müvekkili yüklenicinin, feshi kabul etmediğini, davalılar arasında daha sonra ayrı bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ... K1 arasında düzenlenen 15.08.2008 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi hususunda taraf iradelerinin birleşmiş olduğu anlaşılmaktadır

10
23. HD., E. 2013/600 K. 2013/2408 T. 12.04.2013

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

sahibi vekili, davalı ile müvekkili arasında 20.10.2010 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalandığını, davalının aradan bir yıl geçmesine ... reddini istemiştir. Mahkemece, 1828 parselde inşaat yapılmak üzere taraflar arasında 20.10.2010 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ... gerekçesiyle taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine, ifrazla oluşan 1941, 1942, 1943 ve 1944 parseller üzerindeki şerhin karar

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: