S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 714.736

1
3. HD., E. 2014/113 K. 2014/6759 T. 5.5.2014

bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • yetersiz bilirkişi raporu

tuvalet olduğu, kaydı olmayan sayaçtan elektrik kullanıldığı belirlenmiştir. Mahkemece hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda genel tuvalet olan ... yönetmelik hükümlerine ve bilimsel verilere değil varsayıma dayalıdır, hüküm kurmaya elverişli değildir, davacı vekili tarafından bilirkişi raporuna itiraz da ... elverişli rapor alınması, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı

2
19. HD., E. 2017/5028 K. 2019/2698 T. 18.4.2019

yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz

yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı bankanın davalıdan 37.474,37 TL asıl alacak, 18.224,22 TL işlemiş faiz, 911,21 TL işlemiş faizin %5 ... . Taraflar gerekçelerini göstermek suretiyle bilirkişi raporuna itirazda bulunmuşlardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporu yeterli araştırma ve incelemeyi ... üzerinde inceleme yapma yetkisi verilerek önceki bilirkişi raporunu da irdeleyecek şekilde taraf itirazlarını karşılayacak yeni bir rapor alınıp varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna istinaden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir

3
13. HD., E. 2016/12782 K. 2019/8856 T. 26.9.2019

yetersiz bilirkişi raporu • fatura • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz

olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, hükme esas alınan bilirkişi raporunun sonuç kısmının "a" bendinde “iddia edildiği şekilde bu ... , davacının bilirkişi raporuna itirazı değerlendirilmeden ve yine taraflarla arasında imzalanan sözleşmenin İstisnalar başlığı altında düzenlenen 10.2 ... yersiz ödemeler bu Genelge kapsamı dışındadır.” şeklinde yer alan düzenlemeler gözetilmeden karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde, bilirkişi raporunda yer alan eksiklikler celbedildikten sonra sözleşmenin 10.2. ve 10.3. maddesi ve davacının bilirkişi raporuna itirazları da dikkate alınarak taraf

4
19. HD., E. 2013/7907 K. 2013/12240 T. 1.7.2013

bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz

gerekmiştir. 2-) Hükme esas alınan bilirkişi raporu ayrıntılı incelenmeyi içermediği gibi Yargıtay denetimine de elverişli değildir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş temyiz eden davalıların bilirkişi raporuna itirazları da gözetilerek Yargıtay denetimine elverişli yeni bir bilirkişi raporu aldırılarak soncuna

5
11. HD., E. 2012/12896 K. 2013/12442 T. 14.6.2013

fatura • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz

kapsamına, toplanan delillere ve düzenlenen bilirkişi raporuna göre, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir ... karar verilmiştir. Ancak, mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişinin konusunda uzman bilirkişi olup olmadığı belirli olmadığı gibi, davacının bilirkişi raporuna ciddi itirazları da karşılanmamıştır. Mahkemece, davacının bilirkişi raporuna itirazlarını karşılayacak, konusunda uzman bir bilirkişi heyetine ... , yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir

6
13. HD., E. 2016/27876 K. 2018/9050 T. 8.10.2018

bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz

davacı taraf bilirkişi raporuna itirazlarında, raporda bir açıklık bulunmadığını beyan etmiş olmalarına rağmen, mahkemece, tarafların itirazlarını karşılar ... ilişkin olumlu olumsuz bir değerlendirme yapılmadığı gibi, aldırılan bilirkişi raporunda da bu husus yeterince inceleme ve değerlendirme konusu ... düzenlemelere aykırılık oluşturulduğu görülmektedir. Mahkemece, tarafların iddia ve savunmalarını karşılar nitelikte yeniden bilirkişi raporu alınıp, HMK 297 ... . 1-Dava profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklı ödenmeyen ücret alacağının tahsili isteğine ilişkin olup, mahkemece 18.05.2016 tarihli bilirkişi

7
7. HD., E. 2010/7913 K. 2011/6483 T. 28.10.2011

bilirkişi raporuna itiraz • yetersiz bilirkişi raporu

sürerek, karşılanmayan zararının tahsili istemi ile asıl ve birleşen davayı açtığı, mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine ... toplanmadan hasar yönünden bilirkişiden rapor alınmıştır. Dava konusu talepler açıklanmadığı için alınan bilirkişi raporunun denetime açık olmadığı kuşkusuzdur. Kaldı ki, bilirkişi raporuna davacı tarafından da itiraz edilmiştir. Eksik araştırma ve soruşturma ile itiraza uğramış bilirkişi raporu benimsenerek hüküm ... nereden kaynaklanıp miktarının ne olduğu hususu açıklattırılmalı, buna ilişkin tüm delilleri toplanmalı, daha sonra davacı tarafın bilirkişi raporuna itiraz

8
19. HD., E. 2014/14408 K. 2015/11530 T. 29.09.2015

bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporu

ilişkindir. Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; davacının, dava konusu makinedeki ayıp ... dosya kapsamında aldırılan 26.11.2010 tarihli 1.bilirkişi raporu ve aynı bilirkişiler tarafından düzenlenen 15.12.2010 ve 29.12.2011 tarihli ek bilirkişi ... verilmesinden kaynaklandığı ve makinenin gizli ayıplı olduğu bildirilmiş olup, mahkemece itiraz üzerine aldırılan 28.01.2013 tarihli 2.bilirkişi raporu ve ayrı bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 14.10.2013 tarihli ek bilirkişi raporunda makinedeki arızanın kullanıcı hatasından kaynaklandığı, ancak bunun yanında

9
22. HD., E. 2016/23358 K. 2019/20892 T. 12.11.2019

bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz

Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın ... gerekmiştir. 2-Davacının fazla çalışma ücret alacağının belirlenmesi noktasında uyuşmazlık mevcuttur. Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda ... bulunmaktadır. Bu durum davalı vekilinin 14.03.2016 tarihli tanık anlatımlarına karşı beyan dilekçesinde ve 29.04.2016 tarihli bilirkişi raporuna itiraz

10
7. HD., E. 2014/3753 K. 2014/12436 T. 5.6.2014

bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporu

hükümlerine riayet etmediğinden olayda (% 100) kusurlu olduğunu, davalının kusurunun bulunmadığını bildiren bilirkişi raporu esas alınarak davanın reddine karar ... davacının isteği üzerine 2.9.2008 günü Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/21 D. İş sayılı dosyasında yapılan tespit sonucu alınan trafik bilirkişi raporunda ... hükme dayanak yaptığı ve dosya üzerinden aldığı makine mühendisi ve emekli trafik başkomiseri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise "işverenin ... bilirkişi raporları arasında çelişki mevcut olduğu gibi dava konusu olayın gelişimi, davalının görevi ve mesleki kıdemi gözetildiğinde davalının da olayda bir

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: