S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 20.469

1
3. HD., E. 2014/8786 K. 2014/13231 T. 14.10.2014

bilirkişi raporuna itiraz

bilirkişi raporuna itirazı dikkate alınmamış, itiraz karşılanmadan hüküm tesis edilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece davacı vekilinin bilirkişi raporuna itirazını karşılayacak şekilde bilirkişilerden ek rapor alınarak sonucu dairesinde hüküm tesis edilmesi gerekirken, davacı vekilinin bilirkişi raporuna itiraz

2
17. HD., E. 2015/3421 K. 2016/5543 T. 5.5.2016

bilirkişi raporuna itiraz

MAHKEMESİ :.......Asliye Hukuk Mahkemesi -K A R A R- Dosyanın tetkikinde, davalı ... tarafından 19.01.2015 havale tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi verildiği, dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, 19.01.2015 tarihli temyiz harcı makbuzu incelendiğinde ise harcın davacı ... vekili ... tarafından yatırılmış yine posta masraflarının da davacı vekili tarafından yatırılmış gözüktüğü ancak davacı vekili tarafından verilmiş bir temyiz dilekçesinin olmadığı görüldüğünden, öncelikle davalı ...'e 19.01.2015 tarihli dilekçesinin itiraz dilekçesi mi yoksa temyiz dilekçesi olduğu hususunun açıklattırılması

3
14. HD., E. 2015/3088 K. 2016/5093 T. 26.4.2016

bilirkişi raporuna itiraz

: K A R A R Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Davalılar davayı kabul etmişler, ancak davalı ... bilirkişi raporuna itirazda ... karşı itirazlarda bulunmuş ve 26.09.2016 tarihli celse tutanağında da bilirkişi raporlarına itiraz edildiği zapta geçirilmiş olmasına rağmen, mahkemece ... değerlendirme ile bilirkişi raporlarına itiraz bulunmadığının belirtilmiş olması doğru görülmemiştir. Mahkemece, satışına karar verilen taşınmazlar için

4
7. HD., E. 2014/19031 K. 2015/23747 T. 30.11.2015

bilirkişi raporuna itiraz

Esas sayılı dosyasına gönderilmek üzere ... Nöbetçi İş Mahkemesine davalı ... AŞ.vekili tarafından sunulan 29.05.2014 havale tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinin ve yine ... 4.İş Mahkemesinin 2014/349 Esas sayılı dosyasına gönderilmek üzere ... Nöbetçi İş Mahkemesine davalı vekili tarafından

5
9. HD., E. 2000/19600 K. 2000/1490 T. 14.2.2000

bilirkişi raporuna itiraz

DAVA: Davacı, cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR: Taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinde davalı işçinin işten ayrıldıktan sonra aynı işi yapmama şeklinde bir yasak getirilmiştir. Mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi raporunda davalı işçinin bu nevi bir çalışmasının kanıtlanamadığı sonucuna varılmış ise de davacı işveren bilirkişi raporuna itirazda bulunmuştur. Bu itiraz üzerine

6
22. HD., E. 2015/14025 K. 2016/26361 T. 5.12.2016

bilirkişi raporuna itiraz

ilekçesinde zamanaşımı definde bulunmamışsa da 12.02.2015 tarihinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde ve süresinde zamanaşımı defini ileri sürmüşütr

7
9. HD., E. 2014/36221 K. 2016/8539 T. 6.4.2016

bilirkişi raporuna itiraz

ayından itibaren banka kayıtlarının celbedilerek gönderilmesi, 6-Davalı vekili bilirkişi raporuna itirazında dosyada izin belgelerinin mevcut olduğunu

8
12. HD., E. 2012/2509 K. 2012/18717 T. 31.05.2012

bilirkişi raporuna itiraz

bilirkişi raporu alınmış ve bu rapor doğrultusunda hüküm kurulmuş ise de; borçlu tarafından daha önceki aşamalarda ve bilirkişi raporuna itirazında sunulan

9
9. HD., E. 1979/8009 K. 1979/13143 T. 23.10.1979

bilirkişi raporuna itiraz

. Mahkeme kesilen gelir vergisi ile iaşe bedeli seyyari zam ilave tediye farkının tahsiline karar vermiştir. 1- Davalı vekili, bilirkişi raporuna itiraz

10
19. HD., E. 2015/14614 K. 2016/5257 T. 23.3.2016

bilirkişi raporuna itiraz

sorularak gelen müzekkere cevap/cevaplarının eklenmesi, (3) Davalı vekili tarafından verilen bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinin dava dosyasına eklenmesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: