S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 14.416

1
17. HD., E. 2016/11402 K. 2019/2555 T. 6.3.2019

cebri icra • cebri icra yetkisi

altına alındığını, adına kayıtlı gayrımenkulü davalı ...'ya sattığının öğrenildiğini beyan ederek, tasarrufun iptali ile icra dosyasından cebri icra

2
17. HD., E. 2019/3854 K. 2020/8247 T. 9.12.2020

cebri icra • cebri icra yetkisi

, icra dosyasından alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesi talep ve dava edilmiştir. Davalı borçlu ... vekili ve davalı ... fer'ileriyle sınırlı olarak iptaline, davacıya dava konusu taşınmaz üzerinde dava konusu takip dosyalarındaki alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak cebri icra

3
2. HD., E. 2013/22544 K. 2013/26196 T. 13.11.2013

cebri icra

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava konusu gayrimenkul, eldeki davanın açılmasından önce, 30.01.2012 tarihinde, cebri icra yoluyla davalı bankaya satıldığına ve bu satışa ilişkin olarak, 06.02.2012 tarihinde davalı koca tarafından açılan ihalenin feshi davası da reddedildiğine göre, davacının ... konusu taşınmazın mülkiyet hakkı, cebri icra ile satıldığı tarihte alıcı bankaya geçmiş, davanın açıldığı tarihte dinlenilme olanağı kalmamıştır. Açıklanan

4
2. HD., E. 2013/3751 K. 2013/22995 T. 7.10.2013

cebri icra

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Toplanan delillerden dava konusu taşınmazın dava sırasında Kocaeli 2. İcra Müdürlüğünün 2009/4994 esas sayılı dosyasında yürütülen takip neticesinde 15.10.2010 tarihinde cebri icra ile davalı Y.D.satıldığı anlaşılmaktadır. Taşınmazın mülkiyeti cebri icra ile satılmakla tapu kütüğüne tescil edilmemiş bile olsa mülkiyet alıcıya geçeceğinden (TMK.705/2) Türk Medeni Kanununun 194. maddesindeki eş yararına olan koruma sona

5
2. HD., E. 2012/25477 K. 2013/1724 T. 24.1.2013

cebri icra

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sonucu 03.06.2010 tarihinde cebri icra ile satılmıştır.Dava açılmadan önce taşınmaz cebri icra ile

6
2. HD., E. 2013/3092 K. 2013/22504 T. 2.10.2013

cebri icra

tarihinde cebri icra yolu ile davalılardan Yapı Kredi Bankasına alacağına mahsuben satılmış; açılan ihalenin feshi davası reddedilmiş ve ret kararı 14.02.2012 ... ihale edilen alıcı, o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. Dava açılmadan önce taşınmaz cebri icra ile satıldığına ve satış ile ilgili ihalenin

7
4. HD., E. 2021/22148 K. 2022/4417 T. 9.3.2022

cebri icra • cebri icra yetkisi

kalmak kaydıyla davacıya cebri icra yetkisi verilmesine, Dava konusu İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür mahallesi, 1117 ada, 21 parsel üzerinde bulunan zemin

8
16. HD., E. 2014/18344 K. 2015/4941 T. 28.4.2015

cebri icra

taşınmazın kullanıcısına sağladığı hukuki yarar ve hakkın cebri icra ile satılamayacağını, işlemin yok hükmünde olduğunu öne sürerek Kemer İcra Müdürlüğünün 25.03.2008 tarih 611 sayılı yazısı ile muhdesatın cebri icrayla davalılara devredildiğine dair şerhin kaldırılması istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan

9
12. HD., E. 2018/5334 K. 2019/840 T. 23.1.2019

cebri icra • cebri icra tehdidi altında ödeme

edildiği, icra dosyasına eldeki bu şikayetten sonra ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Açıkça itiraz ve şikayetten vazgeçilmeksizin, borcun cebri icra tehdidi

10
1. HD., E. 2014/9396 K. 2016/4098 T. 5.4.2016

cebri icra

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada; Davacı,mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait 1996 parsel sayılı taşınmaz Köy Kanununa göre haczedilemez nitelik taşımasına rağmen davalı ...'ye alacağına mahsuben cebri icra yolu ile satıldığını ve yolsuz olarak ... adına tescil edildiğini, ondan da sırası ile diğer davalılara danışıklı olarak devredildiğini ileri sürerek tapunun iptali ile köy tüzel kişiliği adına tesciline karar ... uygun yapılan cebri icra sonucu taşınmazı ihale ile satın aldığını belirtip davanın reddini savunmuş, diğer davalılar ise, taşınmazdaki tüm temliklerin

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: