S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 9.447

1
2. HD., E. 2015/21922 K. 2015/24957 T. 24.12.2015

cevaba cevap dilekçesi

kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Davacı kadın cevaba cevap dilekçesi ile anlaşmalı boşanma görüşmeleri ... olmadığından (TMK.md. 174/1) cevaba cevap dilekçesi ile istenemez. Mahkemece davacı kadının cevaba cevap dilekçesi ile talep ettiği maddi tazminat istemi ile

2
2. HD., E. 2013/4568 K. 2013/17430 T. 20.6.2013

cevaba cevap dilekçesi

174/1-2. maddesindeki maddi ve manevi tazminat taleplerinden feragat niteliği taşımasına; kadının sonradan cevaba cevap dilekçesinde talep ettiği ... cevaba cevap dilekçesinde, maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talep etmiştir. Dava dilekçesinde "maddi ve manevi tazminat istemediğini" ifade

3
2. HD., E. 2015/18087 K. 2016/10625 T. 30.5.2016

cevaba cevap dilekçesi

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı kadına cevap dilekçesi tebliğinin usulsüz olduğunun, dolayısıyla cevaba cevap dilekçesinin Tebligat Kanununun 32. maddesi uyarınca süresinde olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde

4
2. HD., E. 2016/5831 K. 2017/11181 T. 17.10.2017

cevaba cevap dilekçesi

delillerini somutlaştırmadığı , davalı kadının cevabı üzerine davacı erkeğin süresinde verdiği cevaba cevap dilekçesinde ise hiçbir delile dayanmadığı ... bulunmaktadır. Somut olayda davacı erkek dava dilekçesinde ve cevaba cevap dilekçesinde açıkça tanık deliline dayanmadığı halde, mahkemece davacının tanıkları

5
2. HD., E. 2015/18209 K. 2016/10704 T. 31.5.2016

cevaba cevap dilekçesi

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, velayet düzenlemesi ve tazminat talepleri hakkında karar verilmemesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Davacı erkek cevaba cevap dilekçesi ile

6
2. HD., E. 2011/10624 K. 2012/7939 T. 2.4.2012

cevaba cevap dilekçesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Davacı, dava dilekçesinde, cevaba cevap dilekçesinde ve 11.06.2009 tarihli duruşmada, ziynet eşyası alacağının karşılığı olarak 15.000 TL. maddi tazminat istemiştir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde

7
15. HD., E. 2016/764 K. 2016/3497 T. 16.6.2016

cevaba cevap dilekçesi

edilmişse buna ilişkin makbuzun, 2-Davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesinde sözü edilen ve dilekçesinin sonunda "Delillerimiz" açıklamasıyla gösterilen

8
2. HD., E. 2014/22082 K. 2015/6654 T. 6.4.2015

cevaba cevap dilekçesi

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Davacının maddi tazminat talebi bulunmadığından, mahkemece bu hususta karar verilmemiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiş, davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yersiz bulunmuştur. 2-Davacı, süresinde verdiği 04.06.2013 tarihli cevaba cevap dilekçesi ile miktar da belirterek yoksulluk

9
2. HD., E. 2013/19307 K. 2014/747 T. 16.1.2014

cevaba cevap dilekçesi

eşyalarına ilişkin taleplerinin saklı tutulmasına karar verilmesini istemiş, daha sonra verdiği cevaba cevap dilekçesinde bu hususlarda talepte bulunmuştur

10
15. HD., E. 2014/4331 K. 2014/6562 T. 13.11.2014

cevaba cevap dilekçesi

kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Yargıtay ilâmında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesinde kabul ettiği 28.000,00 TL ödeme 10.04.2009 tarihli taahhütname ve ibraname başlıklı belge ile aynı tarihte yapılmış olup, bu ödeme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: