S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 470.405

1
2. HD., E. 2017/6530 K. 2019/3282 T. 25.3.2019

cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi

20.06.2017 tarih, 2017/961 esas - 2017/894 sayılı kararında; "Davacının dava ve cevaba cevap dilekçesinde iddialarını ispata yarayacak hiçbir delil ... sabittir. Ancak, davalı erkeğin süresinde verdiği cevap dilekçesinde, şiddete konu soruşturma evrakına dayandığına göre, ceza dosyasının erkeğin delili

2
3. HD., E. 2017/9975 K. 2018/12775 T. 13.12.2018

cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi

...... olduğunu, davalı ... şirketinin zarardan sorumlu olduğunu belirterek zararının tazminini talep ve dava etmiş, davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde ineğin ... dava açıldığı, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmadığı, cevaba cevap dilekçesinde dava değerinin 4.000,00 TL olarak belirtildiği, 04/06/2015 tarihli

3
2. HD., E. 2018/1681 K. 2018/13458 T. 26.11.2018

cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi

cevap dilekçesinde oğlu ... ile kardeşi ...'ı tanık olarak bildirmiş ve bu tanıklar bozma öncesi mahkemece dinlenilmişlerdir. Gösterilen tanık beyanları

4
2. HD., E. 2017/3064 K. 2018/12917 T. 13.11.2018

cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi

dava dilekçesinde vakıa olarak dayanmadığı gibi cevaba cevap dilekçesi de süresinde değildir. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve

5
2. HD., E. 2016/3909 K. 2016/7327 T. 12.4.2016

cevap dilekçesi

düşünüldü: Davalı-davacı kadın vekili temyiz dilekçesinde davaya cevap dilekçesini muhabere yoluyla gönderildiğini belirterek temyiz dilekçesi ekinde de ilgili zimmet defteri fotokopisini sunmuştur. Davalı-davacı kadının davaya cevap dilekçesi dosya arasında bulunmamaktadır. Davalı-davacı kadının cevap dilekçesini gönderdiği yönündeki iddiası karşısında temyiz dilekçesi ekinde sunulan belgeler kapsamında ilgili muhabere evrakının akıbetinin araştırılması

6
22. HD., E. 2015/12907 K. 2015/25001 T. 15.9.2015

cevap dilekçesi

birleştirilen .... İş Mahkemesine ait 2014/202 esas sayılı dosyada davalı vekili cevap dilekçesinde alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile zamanaşımı ... cevap dilekçesi bulunmadığı anlaşılmakla, bahsi geçen cevap dilekçesinin akibetinin araştırılarak dosyaya eklendikten sonra, dosyanın ekleriyle birlikte

7
2. HD., E. 2015/5361 K. 2015/22110 T. 24.11.2015

cevap dilekçesi

delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı kadının cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde dayanmadığı vakıaların hükme esas alınamayacağına (HMK.m.25/1), davalı kadının, davacı erkeğin güven sarsıcı davranışta bulunduğuna ilişkin vakıaya dayanmamasına, davalının cevap ya da ikinci cevap dilekçesi ile dayanmadığı güven sarsıcı davranış vakıasının kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağına, davalı kadından kaynaklanan boşanmayı gerektirir

8
2. HD., E. 2015/25483 K. 2017/3631 T. 30.3.2017

cevaba cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Davalı-davacı kadın, boşanma davasına verdiği cevap dilekçesinde maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talebinde bulunmamış, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talebini ilk kez 13.02.2014 tarihli ikinci cevap dilekçesinde istemiş ise de; davacı-davalı erkek süresi içerisinde cevaba cevap dilekçesi vermemiştir. Bu durumda, davalı-davacı kadının usulüne uygun olarak

9
2. HD., E. 2014/13000 K. 2014/24126 T. 27.11.2014

cevap dilekçesi

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ :Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Davacı da, temyize cevap dilekçesinde hükme ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde bulunmuştur. Hükmü temyiz etmemiş olan tarafın diğer tarafın temyizi üzerine temyize cevap dilekçesindeki itirazlarının ... cevap dilekçesinde hükme ilişkin itirazlarını bildirmiştir. Bu durumda, davacının temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının süre aşımı sebebiyle

10
2. HD., E. 2016/23485 K. 2018/10028 T. 26.9.2018

cevap dilekçesi

geçtikten sonra cevap dilekçesi sunulmuştur. Mahkemece davalı kadının tam kusurlu olduğu kabul edilmiş ve tarafların boşanmalarına hükmedilmiştir. Dava ve ... numarası altında ve açık özetleriyle birlikte cevap dilekçesinde göstermek zorundadırlar. Bunlar, dava ve cevap dilekçelerindeki talep sonucunun dayanağı olan ve bu talep sonucunu haklı göstermeye yarayan vakıalardır. Dava ve cevap dilekçesinde bildirilen vakıaların doğru olduğu yargılama sırasında ispat

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: