S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 28.062

1
22. HD., E. 2019/3451 K. 2019/13982 T. 25.6.2019

cezai şart alacağı • cezai şart • cezai şart miktarı

düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, müvekkili işçinin cezai şart ve bakiye süre ... -Taraflar arasında, cezai şart miktarına uygulanan indirim noktasında uyuşmazlık vardır. Somut olayda, Mahkemece, cezai şart alacağına yönelik

2
9. HD., E. 2019/8021 K. 2020/555 T. 16.1.2020

cezai şart alacağı • cezai şart

dilekçesinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000 TL. cezai şart alacağının tahsilini talep etmiştir. Cezai şartın dayanağı iş akdinin 24. maddesidir. Sözleşmeye göre kararlaştırılan cezai şart brüt maaşın 4 katıdır. TBK. nun 182/2. maddesi uyarınca yapılacak taktiri indirim hak edilen miktardan yapılmalıdır. Taktiri indirimin hak edilen miktar yerine talepten yapılması hatalıdır. Davacının fesih tarihindeki brüt maaşı 5.000,00 TL. olup, buna göre cezai şart 5.000,00 TL. X 4 = 20.000,00 TL. olup, TBK. nun 182/2. maddesi uyarınca yapılacak taktiri indirimin 20.000,TL. üzerinden yapılarak 8.000,00 TL. ye

3
9. HD., E. 2010/25981 K. 2012/37480 T. 13.11.2012

cezai şart alacağı • cezai şart

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, cezai şart ve eğitim alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine ... yılındaki sınavı kazanarak bankaya girdiğini davalı için toplam 642 TL eğitim gideri yapıldığını, davacı ile yapılan sözleşmeye göre cezai şart alacağı ... vekili davalının istifa ettiğini, sözleşmeye göre eğitim gideri ve cezai şartın ödenmesine karar verilmesi gerekirken davanın reddedilmesinin hatalı ... sözleşme hükmünün cezai şart olarak değerlendirilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden

4
23. HD., E. 2016/6246 K. 2019/1623 T. 30.4.2019

cezai şart talebi • cezai şart

nitelikteki cezai şartın talep edilemeyeceğini, cezai şarta konu işlemlerin tespitinde müvekkili yüklenicinin hazır bulunmadığını sözleşme kapsamında yapılan ... öngörülen cezai şartın, ifaya eklenen cezai şart niteliğinde olduğu, ifaya eklenen cezai şartın uygulanabilmesi için ifayı kabul etmeden veya geç ifa ... ceza uygulaması yapılması gerektiği davacının bu şartları yerine getirmediği dolayısıyla ifaya eklenen cezai şart talebinde bulunamayacağı gerekçesiyle

5
6. HD., E. 2015/6292 K. 2015/7967 T. 6.10.2015

cezai şart miktarı • cezai şart talebi

gereği görüşülüp düşünüldü. Dava kira, işlemiş faiz, KDV ve cezai şart bedelinin tahsili amacı ile başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ... kaynaklanan tüm alacaklara %5 oranında cezai şart ve ile aylık %5 oranında temerrüt faizi uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Taraflar tacir olup kararlaştırılan ... göre faiz indirimine gidilemez. Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Ne var ki mahkeme sözleşmede kararlaştırılan faizin aslen cezai şart niteliğinde olduğundan bahisle TBK 182/2. maddesi gereğince indirim yapılarak faiz ve cezai şart toplamının fahiş olduğundan bahisle indirim uygulayarak 307,049

6
11. HD., E. 2021/2928 K. 2022/4921 T. 15.6.2022

cezai şart alacağı • cezai şart talebi • cezai şart • bayilik sözleşmesi

şartları ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder ... " hükmünün bulunduğunu ileri sürerek 124.100 USD karşılığı olan 230.000.- TL cezai şartın ... yapıldığını, yeni sözleşmede cezai şart düzenlemesi olmadığını ve tonaj taahhüdünün bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, bozma ... tarafın sonraki sözleşmeyi imzalarken ilk sözleşmeden dolayı cezai şart talep hakkını saklı tutmadığı, bu konuda ihtirazı kayıtta koymadığı, ikinci ... temyiz etmiştir. Dava, taraflar arasında imzalanan Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi uyarınca cezai şartın davalıdan tahsili talebidir. Mahkemece, taraflarca

7
19. HD., E. 2014/12460 K. 2015/9246 T. 23.06.2015

cezai şart miktarı • cezai şart talebi

, satın almayı vaad ettiği ürünleri almadığını ve müvekkilinin zarara uğramasına neden olduğunu, bundan dolayı davacının mahrum kaldığı kârı cezai şartı ... aralığındaki toplam alımının dahi 423.411 lt. olduğu, taahhüt uyarınca talep edilebilecek cezai şart miktarı dikkate alındığında davalının, şirketin tüm kar ve ... amaçlı kuruldukları düşünüldüğünde, cezai şart ödemesinin kabulü hakkında kârın 3 katı cezai şartın ödenmek zorunda kalınacağı, bu halde davalının aslında bir tacir değil meccani çalışan hatta daha da öte başkasından temin etmek zorunda kalacağı cezai şart miktarlarını ödemekle yükümlendirilmiş bir köle

8
3. HD., E. 2022/669 K. 2022/2259 T. 15.3.2022

cezai şart alacağı • cezai şart • fatura

payı atlatılmış reçetelerin kuruma fatura edildiği gerekçesiyle 2012 protokolünün 5.3.15. maddesi uyarınca hakkında 62.500 TL cezai şart uygulandığını ... sözleşme hükümlerine uygun olduğunu, cezai şart alacağının büyük bölümünün tahsil edildiğini, 25/11/2014 tarihi itibariyle 4.002,04 TL borcu kaldığını ... , protokolün 5.13.14. maddesine göre cezai şart miktarlarında değişikliğe gidildiği ve yapılan hesaplamaya göre 250 adet işlem sebebiyle her birisi için 100 TL cezai şart uygulanmasına göre, davacıya toplamda 25.000 TL tutarında cezai şart işlemi uygulanması gerektiği, davacının davalı kurumdan olan

9
11. HD., E. 2021/3199 K. 2022/5489 T. 5.9.2022

cezai şart alacağı • cezai şart

önceki ayın aylık toplam maaş ödemesi olan 39.627,00 TL üzerinden hesaplanan %20 cezai şart olarak 7.925,00 TL ve protokolün feshinden dolayı 16 aylık ... cezai şart alacağının 04/06/2008 tarihinden itibaren, 40.212,00 TL kâr kaybı alacağının 10/07/2008 olan dava tarihinden işleyecek reeskont faizi ile

10
15. HD., E. 1975/5425 K. 1976/915 T. 04.03.1976

cezai şart miktarı • cezai şartın indirilmesi

, fakat sözleşmenin 5 nci maddesinde yazılı 15.000 lira cezai şartı fahiş bulduğundan 2.000 liraya indirmiştir. Ne var ki davalı (G) ünvanlı tiyatronun ... kanunun 24 üncü maddesi hükmüne göre tacir sıfatını haiz olan borçlu fahiş olduğu iddiası ile cezai şartın indirilmesini isteyemeyeceğinden, davalının ... , sözleşmedeki cezai şart miktarından indirim yapması kanuna aykırı görülmüştür. Kararın bu nedenle bozulması gerekir. Sonuç: Yukarıda 1 nci bendde yazılı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: