S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 34.373

1
3. HD., E. 2015/11929 K. 2015/20070 T. 10.12.2015

dürüstlük kuralı

getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. (TMK m. 2/1) Dürüstlük kuralının ana fonksiyonu, bütün hakların kullanılmasında ve hükümlerin yerine getirilmesinde bunlara bir sınır teşkil etmek, ayrıca hukuk kurallarının özellikle kanunların tamamlanmasına büyük ölçüde hizmet etmektedir. Bir hakkın dürüstlük ... zarar vermek kastı değil; hakkın dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılması sonucunda başkasının zarar görmüş olmasıdır. Dürüstlük kuralı, emredici ... kullanırken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunamayacağı ilkesinden hareketle

2
2. HD., E. 2016/533 K. 2017/5214 T. 03.05.2017

dürüstlük kuralı

sonra terk sebebiyle boşanma davası açılması yukarıda açıklanan dürüstlük kurallarına uygun olmadığı gibi geçen zaman dikkate alındığında ihtar talebinin ... DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz (TMK m. 2). Davacı erkeğin 11.07.2011 tarihindeki ihtar isteği

3
18. HD., E. 2014/19378 K. 2015/6702 T. 22.04.2015

dürüstlük kuralı

üzerindeki kısmını tamir ettirdiği, bu durumun Medeni Kanunun 2.maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar ... masraflarda hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davacının tüm çatıyı onarmadığından Medeni Kanunun 2.maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı ve iyiniyetli olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar

4
2. HD., E. 2012/26286 K. 2013/11719 T. 26.4.2013

dürüstlük kuralı

kullanırken ve borçlarını yerine getirirken, dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz (TMK.md.2 ... kendisine ihtar çekilmesi üzerine 30.05.2011 tarihinde terkteki haklılığa dayanak dava ikame etmesi az önce açıklanan dürüstlük kuralına aykırıdır ve hukukça

5
11. HD., E. 2016/9135 K. 2018/2398 T. 4.4.2018

dürüstlük kuralı

dürüstlük kuralına uygun hareket ettiğini söyleme imkanının olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir ... . maddesinde düzenlenen dürüstlük kurallarına aykırı davranış sergilediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, 556 sayılı KHK 42/1-a maddesi ... oluşması nedeniyle TMK 2. maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. 2

6
2. HD., E. 2009/16037 K. 2010/17586 T. 25.10.2010

dürüstlük kuralı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Tarafların anlaşmalı boşanma taleplerine ve bu yönde hüküm almalarına rağmen, davacının hukuki ve fiili bir engeli olmadığı halde; iki yıl sekiz ay evliliği sürdürdükten sonra davalıya kararın tebliğini istemesi davacı için bir "hak" olmakla birlikte; Türk Medeni Kanununun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına aykırı ve "hakkın kötüye kullanılması" niteliğindedir. Türk Medeni Kanununun 2/2.maddesinde belirtildiği

7
2. HD., E. 2010/2005 K. 2010/13091 T. 30.6.2010

dürüstlük kuralı

kararının tenfizini istemesi Türk Medeni Kanununun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu hususun dikkate alınıp davanın reddi gerekirken

8
15. HD., E. 2016/1473 K. 2016/1970 T. 29.3.2016

dürüstlük kuralı

Davacı .... San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı ...Dağıtım A.Ş. arasındaki davadan dolayı Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 07/12/2015 gün ve 2015/ -2015/ sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Yanlar arasındaki uyuşmazlık mahkemenin vasıflandırmasına göre davalı şirketin dürüstlük kuralına aykırı davranışla ve ticari uygulama sebebiyle haksız rekabete dayalı maddi ve manevi tazminat isteminden kaynaklandığından, kararın temyizen incelenmesi görevi Dairemize ait olmayıp, Yargıtay Yüksek 11. Hukuk

9
2. HD., E. 2014/22837 K. 2015/5697 T. 26.3.2015

dürüstlük kuralı

TARİHİ : 10/07/2014 ESAS- Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafandan temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ipoteğin davacının da “ortağı” olduğu aile şirketinin kullandığı kredinin teminatı olmak üzere tesis edilmiş bulunmasına, bu halde davacının Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesinden doğan dava hakkını dürüstlük kuralına (TMK.md.2) aykırı olarak kullandığının kabulü gerekmesine ve bir

10
2. HD., E. 2014/359 K. 2014/10775 T. 12.5.2014

dürüstlük kuralı

, usulüne uygun ihtara uymama hakkı vermez. Öte yandan, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken, dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir ... açılmasından sonra 23.08.2012 tarihinde terkteki haklılığa dayanak dava ikame etmesi az önce açıklanan dürüstlük kuralına aykırıdır ve hukukça korunamaz. Bu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: