S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 62.586

3
11. HD., E. 2021/52 K. 2022/2045 T. 17.3.2022

dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması

dayanak olmadan M.K göre hakim tarafından doldurulmasının da mümkün olmadığından yasal dayanağı ortadan kalkan davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden

4
11. HD., E. 2020/4645 K. 2020/4139 T. 15.10.2020

dava şartı yokluğu • karşı dava

5
13. HD., E. 2016/15787 K. 2019/4585 T. 5.4.2019

dava şartı yokluğu • davanın kabulü

6
6. HD., E. 2012/15903 K. 2013/9503 T. 29.5.2013

dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre

olarak 300,00 TL gider avansı yatırması, yatırmaması halinde davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verileceğinin ihtar edilmesine ... nedeniyle davanın dava şartı yokluğundan reddi doğru değildir. Bu nedenlerle mahkemece HMK 324.maddesi gereğince işlem yapılarak işin esası hakkında karar

7
14. HD., E. 2013/10134 K. 2013/13621 T. 31.10.2013

tapu iptali • dava şartı yokluğu

8
2. HD., E. 2021/6955 K. 2021/6764 T. 4.10.2021

dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre

şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder (HMK m. 115/1-2). Gider avansından farklı olarak “Delil avansı” ise ... da yargılama süreci içinde tamamlanmaması hâlinde davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddi gerekirken (HMK m. l15), delil avansının ... ). Somut olayda mahkemece davacıdan talep edilen gider, taraf teşkiline ilişkin gider avansıdır ve yatırılmamasının sonucu dava şartı yokluğu sebebiyle

9
3. HD., E. 2012/18009 K. 2012/20618 T. 3.10.2012

kayyım atanması • dava şartı yokluğu

10
3. HD., E. 2012/21357 K. 2012/25723 T. 13.12.2012

dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre

kesin süreyi geçirdikten sonra gider avansının ödendiğinden bahisle HMK.nun 114/1–9, 120 ve 115/2.maddeleri uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle davanın ... noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için mahkeme kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder", 3.fıkrasında "Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: