S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 870.121

1
16. HD., E. 2014/13 K. 2014/610 T. 3.2.2014

davanın kabulü

. Davacı M.. V.., irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ve ... . Mahkemece, davalı Belediye Başkanının davayı kabulüne dair verdiği dilekçeye binaen kabul davaya son veren taraf işlemi kabul edilerek, başka bir araştırma yapılmaksızın davacı yanın davasının kabulü ile dava konusu taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile davaya konu yerin davacı adına tesciline karar verilmiş ise ... dilekçe ile davalı Belediye Başkanı taşınmazın davacıya ait olduğu, Belediye ile ilgisi olmadığını beyan ederek davayı kabul etmiş ise de; bu beyanına

2
13. HD., E. 2014/31050 K. 2015/7586 T. 10.3.2015

davanın kabulü

yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği ... davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... kaynaklanmaktadır. Davalı, 30.04.2014 tarihli celsede, borcunu kabul ettiğini, ödeme gücünün olmadığını belirtmiştir. Mahkemece davalının beyanı davayı kabul şeklinde değerlendirilmiştir. Oysaki davalının borcunu kabul etmesi davayı kabul ettiği anlamına gelmez. Davalının az yukarıda açıklanan beyanı HMK. 308. maddesine düzenlenen

3
19. HD., E. 2015/16246 K. 2016/464 T. 21.1.2016

davanın kabulü

davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -KARAR ... temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 2014/14022 E., 2014/17688 K. sayılı ve 09.12.2014 tarihli bozma ilamı ile ''kısa kararda açılan davanın kabulü ile 2.600-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine denildiği halde, gerekçeli kararda davanın kabulü ile 2.600-TL'nin dava tarihinden itibaren işlemek üzere ... kabul ettiği gerekçesiyle davanın kabulü ile 2.600-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir

4
18. HD., E. 2014/19188 K. 2014/18036 T. 11.12.2014

davanın kabulü

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Dava dilekçesinde, eğitim ve öğretim giderleri nedeniyle tahakkuk ettirilen 6.774,51 TL'nin 28.09.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabul nedeniyle kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından ... ödemeye başladığını ve davayı kabul ettiğini belirtmesi nedeniyle davanın kabul nedeniyle kabulüne karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı ... ; Mahkemece davalı ...'in davayı kabul etmesi nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesine rağmen ... Noterliği'nin 02.09.1999 gün ve 21245 yevmiye sayılı

5
1. HD., E. 2011/5371 K. 2011/5984 T. 23.05.2011

davanın kabulü

reddini savunmuştur. Mahkemece, iddianın sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, davacılar vekili süresinde temyiz edilmiş ... ecrimisil isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan deliller ile davalının çekişme konusu taşınmazı haklı ve geçerli neden olmaksızın kullandığı belirlenmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Nevarki, dava kabul

6
1. HD., E. 2013/13985 K. 2013/14212 T. 21.10.2013

davanın kabulü

Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal ... parsel sayılı taşınmazlara ilişkin el atmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve ... müdahale olgusu keşfen saptanmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş olması doğrudur. Ancak davacılara ait 595 parsel sayılı taşınmaz bakımından açılmış herhangi bir dava olmadığı halde bu parsel yönünden de davanın kabul edilmiş olması doğru değildir. Davalı tarafın bu yöne değinen temyiz itirazları

7
13. HD., E. 2014/9350 K. 2014/11706 T. 14.4.2014

davanın kabulü

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün ... . Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemenin davanın kabulüne dair ilk kararı davalının temyizi üzerine dairemizce bozulmuş, mahkemece, dairemiz bozma kararına uyulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Davacı eldeki davada, 5510 sayılı yasanın 81/1-1 maddesine aykırı olarak hakedişlerinden yapılan kesintinin tahsilini istemiş olup, mahkemece ilk kararda dava kabul edilmiş, karar davalı temyizi üzerine

8
1. HD., E. 2011/13589 K. 2012/1755 T. 22.2.2012

davanın kabulü

sürerek, tapuda tarla olan vasfının arsa olarak düzeltilmesi isteğinde bulunmuşlardır. Davalı K1 , davayı kabul ettiğini beyan etmiş, davalı Tapu Sicil Müdürlüğü vekili ise davanın ispat edilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, iddianın sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar ... incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü. Dava, tapuda cins-vasıf değişikliği isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Bilindiği ... üzere davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir. Davalı idare vekilinin, temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan

9
18. HD., E. 2014/22269 K. 2015/1671 T. 9.2.2015

davanın kabulü

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Dava dilekçesinde, 06.07.2014 tarihli toplantının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ... sebebiyle bu davanın ... Batı 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/987 Esas nolu dosya ile birleştirilmesini talep etmiş, mahkemece davanın kabul nedeni ile kabulü ... açılabilir.” hükmünü içermektedir. Dosya arasında bulunan tüm bilgi ve belgeler incelendiğinde 26.01.2014 tarihli kat malikleri kurul kararı ile davayı kabul ... yönetici sıfatıyla davayı kabul beyanı esas alınarak kabul nedeni ile davanın kabulüne karar verilmesine dair hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Bu

10
8. HD., E. 1994/5182 K. 1995/669 T. 30.01.1995

davanın kabulü

Fatma ile Hazine aralarındaki mülkiyetin tesbiti davasının kabulüne dair, (Baskil Asliye Hukuk Hakimliği)'nden verilen 6.4.1994 gün ve 238-86 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davanın kabulüne dair verilen ... altında kalmadan önce tarım arazisi olduğu görüşünden hareketle davanın kabulüne karar verilmiştir. Taşınmazın tesciline veya taşınmaz hakkında mülkiyetin ... incelemedikleri için verdikleri rapor gerçeği yansıtmaz. Kaldı ki, davanın kabulüne karar verilebilmesi için miktarının kesin olarak belirlenmesi gerekir. Bu da fen

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: