S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.815

1
2. HD., E. 2015/22272 K. 2017/1530 T. 16.2.2017

davanın tamamen ıslahı

muvafakat etmezse) davasını tamamen ıslah ederek, dava sebebini (yani, davasının dayanağı olarak göstermiş olduğu vakıaları) değiştirebilir. HMK m. 180'deki

2
17. HD., E. 2014/20757 K. 2014/19424 T. 25.12.2014

davanın tamamen ıslahı • kaza sigortası

düzeltilmesidir. Davanın tamamen ıslah edilmesi durumunda, dava dilekçesinden itibaren bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılmasını gerektirir. (HUMK madde 87-HMK madde 180) Öğretide ve yargısal kararlarda, davanın tamamen ıslahında yeni bir dava açılmamış sayılacak, tamamen ıslah edilen dava ilk açılan ... . Onun için davanın tamamen ıslahında ıslah olunan dava, ilk dava gününde açılmış sayılacaktır. (Bkz.Prof.Dr.Baki Kuru "Hukuk Muhakemeleri Usulü" 6. Başkı

3
2. HD., E. 2006/14040 K. 2006/14161 T. 17.10.2006

davanın ıslahı • davanın tamamen ıslahı

değiştirilmek suretiyle davatamamen ıslah” edilerek terk sebebiyle boşanma (TMK. m. 164) davasına dayanak olarak “ihtar isteminde” bulunulmuştur. Yerel mahkeme ... “Davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile davalı tarafa eve dön çağrısı talebinin reddine” karar verilmiştir. Dava tamamen ıslah edilirse mahkeme davayı “yeni şekline” göre yürütür. Bakılan dava da ilk açılan davanın “devamı” niteliğinde sayılır. Davayı tamamen ıslah etmiş olan tarafın ilk dava dilekçesi “hiç ... gerçekleştirilen “ihtar isteminin reddi” kararı da bu yönü itibarıyla temyiz davasına konu teşkil edebilir/temyiz davasına konu da olmuştur. Davayı tamamen ıslah

4
17. HD., E. 2014/21324 K. 2014/17942 T. 8.12.2014

davanın tamamen ıslahı • yetki itirazı

takibine vaki itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiş, 12.11.2013 ve 19.11.2003 tarihli dilekçeleriyle davayı tamamen ıslah ederek

5
1. HD., E. 2009/10993 K. 2009/12879 T. 10.12.2009

manevi tazminat • davanın tamamen ıslahı

iptaline karar verilmesi gerekir. (HUMK. 88) Öte yandan, aynı yasanın 89. md.de “ davasını tamamen ıslah eden müddei iptal tarihinden itibaren 3 ay zarfında ... davacının davasını tamamen ıslahına engel bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece yukarıda açılanan ilkeler gözetilmeden ve bu konuda bir

6
2. HD., E. 2017/3056 K. 2017/8448 T. 6.7.2017

davanın tamamen ıslahı • karşı dava

dışına çıkışının yasaklanmasını talep etmiş, 12.04.2016 tarihli dilekçesiyle davasını tamamen ıslah ederek velayetin değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Davanın tamamen ıslahıyla davacı talep sonucunu değiştirip, bambaşka bir talep ileri sürebilir (HMK m. 180). Bu sebeple davacının geçerli olan ıslahı

7
3. HD., E. 2015/4359 K. 2015/8245 T. 11.05.2015

hakkaniyet ilkesi • davanın tamamen ıslahı

Taraflar arasındaki boşanma-tedbir nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, dava dilekçesi ile; şiddetli geçimsizlik nedeni ile, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş; ıslah dilekçesi ile de, davasını tamamen ıslah ederek tedbir nafakası davasına dönüştürmüş ve davalının, davacıya aylık 1.250.00 TL tedbir nafakası

8
2. HD., E. 2006/3129 K. 2006/5636 T. 17.4.2006

mal rejimi • davanın tamamen ıslahı

tarafından açılan boşanma davası ile ilgili hükmün 18.2.2005 tarihinde kesinleştiği görülmüş, davacı ise 3.2.2005 tarihli ıslah dilekçesi ile davasını tamamen ıslah ederek, boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakası ve katkı nedeniyle alacak davasına dönüştürmüştür. Davanın

9
1. HD., E. 2009/3342 K. 2009/4564 T. 15.4.2009

tenkis talebi • davanın tamamen ıslahı

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, miras bırakanın maliki olduğu 2 ve 34 parsel sayılı taşınmazdaki paylarını ara malik kullanmak suretiyle davalı oğluna temlik ettiğini, yapılan işlemlerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek payı oranında iptal tescil isteğinde bulunmuş, yargılama sırasında davasını tamamen ıslah ederek mahfuz hissesine yapılan tecavüz nedeniyle tenkis talep edilerek 25.000,00 YTL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, murisin borçları nedeniyle taşınmazları satmak zorunda kaldığını, bedelinin ödenerek satın alındığını

10
21. HD., E. 2012/24292 K. 2013/2306 T. 13.2.2013

davanın tamamen ıslahı • kısmi ıslah

anlaşılmaktadır. Davacının sunduğu ve ıslah dilekçesi olarak nitelendirdiği 02.01.2012 tarihli dilekçe davanın tamamen ıslahı niteliğinde olmayıp talep sonucunun

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: