S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.822

1
15. HD., E. 2003/2397 K. 2003/5773 T. 3.12.2003

delil sözleşmesi

dilekçe ile idareye bildireceği öngörülmüştür. Şartnamenin bu hükmi delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemece re'sen nazara alınması gerekir. Davacı

2
15. HD., E. 1992/5707 K. 1993/3954 T. 11.10.1993

delil sözleşmesi

Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: Yanlar arasındaki sözleşmenin 2/F maddesinde, BİGŞ.'nin sözleşme eki olduğu kabul edilmiştir. Bu hüküm HUMK.nun 287. maddesince delil sözleşmesi niteliğindedir. Uygulamada, anılan Şartname hükümlerinin mahkemece doğrudan gözetilmesi gerekir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. maddesince, ara hakedişler kesin ödeme niteliğinde olmadığı gibi -ödenmiş olsa dahi– yüklenici için kazanılmış hak

3
15. HD., E. 1988/2504 K. 1988/2360 T. 20.06.1988

delil sözleşmesi

kayıtlarla" diyerek itirazını hakedişe ekleyeceği dilekçe ile bildirmesi gerekir. Şartnamenin bu hükmü HUMK. nun 287. maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi

4
15. HD., E. 2015/5071 K. 2016/4634 T. 10.11.2016

delil sözleşmesi

sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddelerince delil sözleşmesi niteliğinde olup, taraflarca ileri sürülmese dahi mahkemece re'sen dikkate alınmalıdır. Sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ... İşleri

5
15. HD., E. 1990/4733 K. 1991/2296 T. 06.05.1991

delil sözleşmesi

taraflar arasında HUMK.nun 287. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup hakimin de bu hususu görevi gereği re'sen nazara alması gerekir. Dosyada

6
23. HD., E. 2016/7008 K. 2019/1436 T. 17.4.2019

delil sözleşmesi

istemine ilişkindir. Delil sözleşmesi niteliğindeki KİK Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. maddesinde geçici hak edişlere itirazın ne şekilde yapılacağı

7
23. HD., E. 2016/7005 K. 2019/1435 T. 17.4.2019

delil sözleşmesi

... Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili temyiz etmiştir. Dava, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Delil sözleşmesi

8
15. HD., E. 2015/1380 K. 2015/6210 T. 7.12.2015

delil sözleşmesi

delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemece re'sen gözetilmelidir. Dava konusu somut olayda, taraflar arasında imzalanan 4 numaralı hakedişte davacının

9
15. HD., E. 2014/2614 K. 2015/1948 T. 15.04.2015

delil sözleşmesi

Kanunu'nun 193. maddesi (1086 sayılı HUMK 287.maddesi) uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup, mahkemece re'sen gözetilmelidir. Dava konusu somut olayda

10
11. HD., E. 1975/4965 K. 1975/6419 T. 17.11.1975

delil sözleşmesi • tahkim

münderecatına göre kasko sözleşmesinin 5. maddesinde yazılı HUMK. nun 287/2. maddesi hükümlerine uygun delil sözleşmesi özel bir hüküm olduğu cihetle keyfiyet mahkememizce duruşmanın 7.10.1974 tarihli ara kararı ile taraflara hatırlatılmış olmasına rağmen tarafların özel delil sözleşmesi zımmında işlem yapmadıkları ... reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Verilen mehile rağmen tarafların delil sözleşmesi gereğince hakem ... karar verilmesi iktiza ederken, yazılı delil sözleşmesi gereğince işlem yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: